اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی مجلس در گیلان اعلام شد

اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی مجلس در گیلان اعلام شد

عصرکاسپین / در اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی در گیلان اعلام شد.

رشت:

۱- آقای کمیل ابراهیمی سحرخیز ایاتری فرزند مختار کد نامزد ۱۳۴

۲ – آقای محمدرضا احمدی فرزند کریم مشهور به رضا – دکتر احمدی ازاده سنگری کد نامزد ۱۲۷

۳- آقای مسعود اسلامی اقدم فرزند محمود کد نامزد ۱۳۲

۴- آقای سید علی آقازاده دافساری فرزند سید کاظم مشهور به سردار کد نامزد ۱۳۷

۵ –  آقای علی آقائی پور چافوچانی فرزند مظفر کد نامزد ۱۴۹

۶ – آقای سید جلال باقری فرزند سیداسمعیل مشهور به جلیل و جمال کد نامزد ۱۵۶

۷- آقای محمد برادران رحمانی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۷

۸- خانم کبری پورمحمدی فشالمی فرزند علی اکبر مشهور به هاجر کد نامزد ۱۷۱

۹-خانم معصومه پورمحمودی نوشری فرزند مهدی مشهور به بهاره کد نامزد ۱۷۲

۱۰ – آقای محمد جعفری فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۷۸

۱۱ – آقای رامین چهره ای بلگوری فرزند احمد کد نامزد ۱۸۲

۱۲ – آقای شهاب حاجعلیپور فرزند شهرام کد نامزد ۱۸۵

۱۳ – آقای محمدصادق حسنی جوریابی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۸۶

۱۴ – آقای نادر حسینی مژدهه فرزند حسین کد نامزد ۱۸۹

۱۵ – آقای محمد حق بین لشت نشائی فرزند مهرداد کد نامزد ۱۹۱

۱۶ – آقای غلامرضا خوشنودی فرزند حسن کد نامزد ۱۹۵

۱۷ – آقای مجید دل آور رودکلی فرزند على کد نامزد ۱۹۸

۱۸ – خانم زینب رجبی درویشان فرزند یحیی مشهور به سمیه کد نامزد ۲۱۵

۱۹ – آقای جواد رحمانی هفت خانی فرزند على کد نامزد ۲۱۷

۲۰ – آقای محمد رحیم فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱۸

۲۱ – آقای حسین رضاپور لاشه فرزند على کد نامزد ۲۴۱

۲۲ – آقای داریوش رفیعی فرزند احمد کد نامزد ۳۴۵

۳۳ – آقای محمدرضا زیبائی فرزند گلعلی مشهور به رضا کد نامزد ۳۴۹

۲۴ – آقای اسماعیل سرائی فرزند علی مشهور به اسماعیل سرایی رشتی کد نامزد۲۵۶

۲۵ – آقای حسین سرمست نوکنده فرزند حسن کد نامزد ۲۵۷

۲۶ – آقای رحمت اله سهرابی طالمی فرزند ابوالقاسم مشهور به طالمی کد نامزد ۲۵۸

۲۷ -خانم رقیه شادمان فرزند تقی کد نامزد ۲۶۲

۲۸ – آقای اسمعیل لطف نیای چماچائی فرزند حسین کد نامزد ۲۶۸

۲۹ – آقای جواد لطفی پشتهانی فرزند جعفر کد نامزد ۲۶۹

۳۰ – آقای رضا عاشری منگودهی فرزند محسن کد نامزد ۲۷۱

۳۱ – آقای سیدولی الله عظمتی فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۷۵

۳۲ – آقای محمدرضا عوض نیا فرزند تقی مشهور به وحید کد نامزد ۲۷۶

۳۳ – آقای آرمین فدائی زاده فرزند محمد کد نامزد ۲۸۴

۳۴ – آقای محمدرضا قربانی پراگوری فرزند جمشید کد نامزد ۲۸۶

۳۵ – آقای جواد قربانی شمشادسرا فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۸۷

۳۶ – آقای حسن کربلائی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۹۷

۳۷ – آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی فرزند حافظ مشهور به کوچکی ارم ساداتی – کوچکی کد نامزد ۴۱۲

۳۸ – آقای هادی محمدزاده مقدم برکاده فرزند جعفر مشهور به مقدم کد نامزد ۴۱۵

۳۹ – آقای علیرضا محمدی فرزند حاجعلی کد نامزد ۴۱۷

۴۰ – آقای هیراد مخیری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۲۱

۴۱ – آقای علی مضطرب نیا آباتری فرزند حجت اله کد نامزد ۴۲۶

۴۲ – آقای سیدرضا مطهری فرزند سید محمد کد نامزد ۴۲۷

۴۳ – آقای علی معراجی افرمجانی فرزند رحمن کد نامزد ۴۲۸

۴۴ – آقای محسن مقیمی دوگاهه فرزند محمد کد نامزد ۴۵۱

۴۵ – آقای احمد منصوری ماتک فرزند محمد مشهور به گیلانی کد نامزد ۴۵۲

۴۶ – خانم معصومه موسی زاده پاسکیایی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۷

۴۷ – خانم سایه نجاتی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۵۹

۴۸ – آقای حامد نصیری فرزند محمدتقی کد نامزد ۴۶۲

۴۹ – آقای عیسی واعظی لرد فرزند محمد کد نامزد ۴۷۴

۵۰ – آقای مهدی یحیی پور کلورزی فرزند نایب على کد نامزد ۴۷۶ ۵۱

۵۱- خانم لیلا یوسفی فرزند یوسف کد نامزد ۴۷۸

آستارا:

۱:.غلامرضا مرحبا
۲.کاظم داوری
۳.زهرا سعادتی
۴.بهروز عبادزاده
۵.یعثوب گل گشتی
۶.فرشاد پور افقی
۷.اسد معانی
۸.احد نجار
۹.کیهان نگاری
۱۰. ولی داداشی
١١.پارسا حیادخت
١٢.عظیم سید تقوی
١٣.ناصر حمیدی زارع

صومعه سرا:

آقای فاروق آقاجانی بوئینی فرزند احمد کد نامزد ۱۶

آقای سید کاظم دلخوش اباتری فرزند سید تراب کد نامزد ۲۷

آقای جواد دل زنده دار اباتری فرزند حسن کد نامزد ۲۹

آقای محمد تقی رنجبر جوبه فرزند محمد تقی کد نامزد ۴۱

آقای یونس مرادی پور فرزند حسن کد نامزد ۴۸

آقای سید عباس موسوی مناره بازاری فرزند سید ابوالحسن کد نامزد ۵۴

آقای وحید مهدوی الیف شاگرد فرزند گدا على کد نامزد

آقای انوش مهربان مرجقل فرزند اسماعیل کد نامزد ۵۱

 

لاهیجان و سیاهکل:

۱. آقای حسن بابائی ارباستان فرزند ذکریا کد نامزد ۱۷

۲. آقای بهروز جعفری فرزند محمود کد نامزد ۲۱

۳. آقای رسول حکیمی فرزند علی کد نامزد ۲۵

۴. آقای نقی حیدر دوست فرزند حیدر علی کد نامزد ۲۶

۵. خانم معصومه حیدری فرزند شیرخان کد نامزد ۲۷

۶. آقای سلمان زارع فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۱

۷. آقای ابراهیم سبحانی گلرودباری فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۲

۸. آقای صادق شریف نیای دیزنی فرزند جعفر کد نامزد ۴۶

۹. آقای سیدرضا علوی زمیدانی فرزند سید عباس کد نامزد ۵۱

۱۰. آقای رسول فرخی میکال فرزند حبیب ا… کد نامزد ۵۴

۱۱، خانم سیده زینب میربابائی گلرودباری فرزند سید محمد کد نامزد ۵۸

۱۲. آقای کمیل مؤمنی فرزند طیب کد نامزد ۵۷

۱۳. آقای ذبیح نیک فرلیالستانی فرزند جواد کد نامزد ۶۵

 

 تالش، رضوانشهر و ماسال:

۱. آقای وحید اشکانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶

۲. آقای هدایت الله بختیاری فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷

۳. آقای جهانسوز بخشی زاده شالکه فرزند نازعلى کد نامزد ۱۹

۴. آقای کیومرث برازنده فرزند رحیمعلی کد نامزد ۲۱

۵. آقای علی حسینی خطبه سرا فرزند ذبیح‌اله کد نامزد ۲۸

۶. آقای فرشید ره انجام فرزند فرهاد کد نامزد ۴۲

۷. خانم زهرا زمانیان شیرآبادی فرزند عالی کد نامزد ۴۵

۸. آقای محمدرضا سلامی ریک فرزند فرغ مشهور به رضا کد نامزد ۴۶

۹. آقای عبدالعزیز سلطانی رضوانده فرزند عبدالوهاب مشهور به فریبرز کد نامزد ۴۷

۱۰. آقای محمود شکری فرزند على کد نامزد ۴۸

۱۱. آقای اصغر شمسی پور چوبر فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۱

۱۲. آقای علی فتح اللهی میانکوه فرزند عظیم کد نامزد ۶۱

۱۳. آقای محمدحسن فعال فرزند کا کا کد نامزد ۶۲

۱۴ـ آقای اکبر کوهی گیلوان فرزند صحبت قلى کد نامزد ۶۴

۱۵. آقای حسن محمدیاری فرزند حیات الله کد نامزد ۶۸

۱۶. آقای سید محمد موسوی فرزند سید بها کد نامزد ۶

۱۷. آقای سیدعباس میرطالبی فرزند سید حبیب کد نامزد ۷۴

۱۸. خانم سهیلا نجف علی زاده فرزند عزیزالله کد نامزد ۷۶

۱۹. آقای مهدی ولی پناه حویق فرزند رحمت کد نامزد ۷۸

۲۰. آقای علیرضا یوسفی طولارودی فرزند یوسف مشهور به على کد ۷۹

 

 بندر انزلی:

۱.خسرو آرنگ

۲.منصورپورغلامی

۳.مهدی جهاندوست خلخالی

۴.محسن خدابخشی پور

۵.حسن خسته بند

۶. فیروز خوشحال

۷. حسن دادرس راسته کناری

۸. احمد دنیامالی 

۹.ستار رجبی

۱۰ مصطفی سماک امانی

۱۱. محمدعلی علیزاده

۱۲. مریم صیاد دلشادپور

۱۳. مهدی شیرین کام

۱۴. احمد دنیامالی 

۱۵ مهدیه  نجفیان 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + 5 =