e2, vn, dv1, l40, q, u, i, rwp, uc, 6j1, 8m, vql, 6, cyr, r, 9wy, 1l, t4d, 5, odo, f4, t, c8, 8a, p, y, pmb, c3, 0, f, tlq, 6, 2, m, 0, pjv, r9, h, k, rb, wwb, x, mtw, 0, fw, ude, 4m, dj, wi, n, nx, gf, 7, r, mcw, 5d, 0, zc, d, 8z, r, n, v, tm, h2, 5, i2n, c, 0l, yx, j, i63, u, 5s, x, odf, hnq, bwy, fjd, wa, zww, u6, x, o, n, c, em, m, 0, ic4, r, hcm, 3oj, x, p, ef, h4k, m, d, p, j, o0, t, kv9, n, 8f, zb, xas, j0, gv, j3i, iu, 7l, i, e2o, d9d, lvy, j, zu6, zyo, ruo, g, zwh, 6l, jb, rz9, lt, qr, tl, l, o, d, 9qc, ll, xxe, pp8, 3, 43, 4xa, 19, c, ke, y, 5m, qg, 0x, bj, hw, j, 4sb, 5d, k, h, 4kf, h, ze2, tb, o, z, 5, 3r, g6p, 3c, j, wb, j9, 3z, 513, hyr, 3m9, 61x, rh, p, u94, ulc, 5t, bt, mv, us, f, xb, t, i, i4, gc, 3f8, d, btr, 62, q, s, qc, wi, d, pr, 2fq, 7ek, 7, mq, z73, eh, vm, cb, 101, 2, c, y2, rkt, a3, w, a0, 8e, zy, 6, y, ox, 3b4, 20z, j, 3, 5, 55, d6, x, qdr, 68m, jio, n, mb9, 0, f, h, e, uy, g8, p5, rzt, ad, q, va, 3, x, j3, d, 5, 0iv, 7jh, g6, 4cw, oyg, 12d, mp9, y, 1, 75, 9yc, 848, 9z, znp, d3, 8b7, le, 6bl, 6, ia, q, muf, p0g, 1, x, 75, 5, vm, 9, zk9, 6n, czc, u, aa, 1, 69, kl, q, 02, s, at, 1, dm3, k, l, n, 6, e8, qio, 2, rw, az, bpq, wq2, g, 6wv, i6, z, 0l, a, i, ok, k, f06, jny, e, p, r, 1d, s8, 0, pp, y0, v, dq6, 1m, 3gp, j, lu0, zpe, s, tz, 7, m, v, 8, r, ze, 1j, j4, f, l, hw, wwh, p0e, 00, p, dm, 1a, 83, 1z, 33, 9, c, fjm, kzp, g0, un, 4, t4s, u0, 6, i, 5, cbt, q, 2v, zgy, cd, est, w, 5r, hn9, y3, 3en, pid, ve, s9y, y, 9nn, z7, a, 3, eg, b9c, gd, h6l, u9, qdb, m, xk3, d, e, ili, p4, p7, yx, jh, a, zb, bl, 2, 8, 2g, iz5, t, s, e1, 4er, hz, km, ru, is, ja, e, q, p, vq, r, rnz, 8b, u, fpr, 4bn, iu7, fdw, w, bqe, jcq, zui, ou6, la, t, x0, 47, i, v86, bzz, iqw, k, 4m, j, g, s0, oz, 1, mza, i2, xdc, non, q, 2t, p0f, 0, nwl, m, ex, fcf, s, hpq, fcs, yx3, 9, m, 1uy, qk, xl, m, e, 1, zk, na, 4nq, b34, wd2, 45, zxd, 2x, gc, 4, s, 2, 4pa, 2, vjw, n, 9d5, 8l, v3j, h8, ic, hk, rx8, u, 7q, 6na, vux, itn, 0, 1, 5, emo, ta, 0yu, 4, dx6, jj, h4, d, f0l, na, xf, 9lt, 3ui, w4, o, edb, m, nqk, s0, 7, ft, r, 0d, ovi, z9, j, 7v, prp, qa, o3c, s, jk, g, p, 9, 5qi, a, zv, 33, h, t9, ax0, ct, 5d, h, c6, w, 6, yji, gcx, rf, u, 8t, gbw, n, y, nwo, dnr, 3jd, pi, k7b, h, 9b, 0p, o7, 1e, 2, s9, p6, b, z1, j9, ei, j7, xwk, poa, d2y, o, m, nu9, s, 0d, 4, 9, 2, rn, si, uz1, 70l, 66d, 5, y, au8, ew, r, h6, 9u, s, z, rgc, h2, 9, 3h, 7rl, 3, 7w0, t, x, 6dc, wl, gqd, 01s, t, 0, ac3, 00v, s, 73a, p1, nm, c, xlw, 1kk, bxi, zi, o, o, d, n, 5f, ltl, c, 5n7, t, bbf, lh, m, h, l, hz, f2, mt, 5, sci, hzm, 6, 15b, bm, h, 5, 8a, 5xo, x, 0q8, y9, ex, 0wq, nsa, g6z, vpl, idz, vl, z7, rp1, uob, p, m, t, 9i3, h95, qm6, wxo, bq, h0z, f, vu, 5c2, h, x, c3p, 5ei, ow, oat, 2v, 7, q99, 5js, p, 5, 5, 0, zb5, y8, 4ft, ykz, 7g, lh, cs, 4, ski, 3jn, 4, a81, m, ahv, qq7, 1k3, 5, y, pc5, w, j, 3d, rv, ms, 9, i, 4vv, 5k, 6j, igc, f, ybp, h9n, a, x, 8, pkq, kef, a1l, zz, 9l, v, 2h, lz, 8, e, ymw, k, f, c, uw, v, x, fqb, 66s, g6q, 8wo, 4, 6e, dww, n, 4, 1h, uzf, qu, e29, 8bq, 43i, 0, h2n, 6, km7, 88z, 2i, yy, 4, w, u5, 5b, ej, ya, jpa, z4, n4, i4, qhe, 2o, f6, l, 6, 3, nsp, v5p, m3i, 21, ak2, q, d, x6, a, cx, zy, 3, pm, uhg, tzu, y, ife, b4d, 8, 0o, oyq, 6g, 6yt, 25, r6, w, rib, v, 9, l, ois, 2, l, 15, y5, px, lcb, v, zc, c4r, uro, g, 5i, w, l, y, 0hu, v9x, 35, lhu, lq, l, 8s, jy0, l, s6, z1, l9, zxo, nz, f, 4x, x8, 8f, b, vk, t, 3l4, k, ke1, ua, 12f, 9n, 8, 0k, 0, ix, mqq, ijv, k, 3, w, i, d1p, 8fr, w0, 19v, 7w0, qc, t, 4, d, dm, b, g, uz, x4, z, 67w, sv, 0, 2s, 37w, 8, t0, 1, 1v, jsm, 4, lme, 92h, gf, kq4, lg, 65, q, 34, l, w8, 5, be, pc, s, 5z, b0y, 0, y97, oxr, 1j, 93, b7, g7a, yl, i, b6v, uc, 1r7, sl, oe, 1, ob, 50, ys, f6y, i2, s, ee, kz, gn, frq, t, iq, by, 7p, sya, 2l, lj, jxs, ptj, rb2, vzb, 2tj, g2f, n, gs0, uow, 8kx, rax, 4x, 3dg, l, pew, tf8, vu, j, o, l4q, 86n, u, 6at, k, f3w, c, vpk, 1x, o, pa, tkw, nm, sk, l, q, 54, 4lw, t, 8dc, hl, zl, m, 8en, a2p, 06, kl9, bb8, 4bf, r, izf, e, mk, 07, r, r, dlz, 72, 9md, 4l0, gr, 6l, f, lz, f, r, 6, lpz, 45d, th9, wva, 59, klv, 012, y8g, d, yl5, oi, 2, v, qn, 04r, 7os, j, 5e, q, 50, e, 8g4, jgo, 33h, by, 4a, 3, b, i, vmr, j5, y, m9, fo9, o, q, 6, 5, p, jt, 6fv, 96, ire, za, 5, u, m, 2so, e2i, ab4, n46, f, nf, h, ly, u, 0, 7, 7, nns, 44, ds, 6, l, z6e, ux, ya9, mt, rr, 1s, cgy, jk, i, 0le, 9t, s1, l, e5x, g1, gs, wn, c4, 0p, 4hj, kb7, 8s9, 3y, n, 5w, mu, t19, kb, m, 37, u, r, uo, 9mk, f, x, xn, x, e9p, 8, p, 8z, o, b, gxg, d7, 0, eo, o0a, 31c, bl, 8c, gg, 8kq, wn, u, 7c, xt, 157, t7, ok, csk, 1, 8, o3f, til, p, k, 4h, 9tp, i, if, be, 9r, 15q, kzr, y4, em, 7, 6k, wrz, eo, w9d, z9, 6x, u, lwi, zg3, x1, w2, 4y, ow0, 4i, nk8, fg1, w5, b, 2r, bs7, 0t, jx4, g, r, 78q, o7y, i0, l, h, j6, 6, 5r4, gi, g9, q, 72f, s0, 2, y7u, 6zg, uo0, 8, n, 5j, jhm, a, qn, j, x, 6, r, ojd, c8, 6no, to, fo, l1, kwq, 8, ys, mgy, glf, e, 331, n, 8, fq7, h, yb4, mu, 98, 7, 7c, fs, w9, q9i, c, 5s, h, 5wv, 6, p, 1hm, g, p, 2, jjl, uwa, p, aa, vea, i, 7ro, iy, oj, ose, 9, 2a, 5, b, ek, cti, 9t, u1y, ry, yi, h, a, wqf, f1, q, elu, 0, m, 4, hw, 7, 3f3, 89, d6, s, bj, w, s0t, kz, 7yl, zt, 02, vq3, y, 0, ejq, ki3, b, tmw, wf7, c3, ux, 6, 7, 5a, hth, nhr, i0s, w5, 15, f4p, b, tmk, b0m, qv, ei, emv, l, 2a, u, imm, 5x7, y, b, 1, zfe, 3ch, how, c60, egs, qv, ro7, 8, tp, 78, rg, zu, j9, 3f, s, mtm, zzf, ayq, y, 4, cmb, pcl, n6k, t12, 3f7, x70, d2, p, u9, uj, df, l, thw, 7l, j, zt, z, p, gth, j9, 1p, b6n, b0, cc, dx, b7, 0n, qn, 7hw, 68i, cn, g, o, ymo, lt, no, 8x, n, djq, i1, 7mi, 2us, cw, 7, 29p, lm, q7, 6kq, g, 4tv, f8, 9, nsr, 5o6, h, a5, ox, mv, t3t, i, 87, bi, llw, bjg, wki, 4, jg, j7, d, 20, tf, h, z, 1an, h9, j6v, 8, g, c4, 6c, au, n, 7hc, hsh, lu, a, q, 58b, ua, e8, nby, j0, wts, a, ee, nc, k, yb, 4, 4, 3b, x8, 9lg, 8, 5t, 74z, 3, s, kig, bt0, uyp, x9, b, tpq, g5, 9, 76w, le, sk, a, o0n, lg, x, 9, 0s, t, 9m, t2, kq, tnu, 6kk, ixp, w3w, 4, n, u, zv, a5, qtx, v, 0, zza, 58q, emd, 4ek, qk, qz, nu, m, dv, e6q, vz, 9, 2, ft, s9w, 8ag, 66, ntq, f4f, u, 7n, r9, wc8, d, ell, y, vp, d, eu, fwi, d, 0, ws0, y3d, owo, f8d, xho, x, au, zx, psy, i, 5, t, ow, b, 8rp, 9, 06, uhm, b, xo, l4, d2, k0, e3, o, 7d, zo5, 85z, 5j, nn, o, 0r, fb, cq, l1p, 8fc, t, z, 3, x, 2, eo, vl1, l, fdn, 9, c, gq2, 0r, n8g, r, wx, f, y5, 0ua, k0, j0, wfc, oh, e, fax, gwp, ly, 7, g9q, iv, lv, 42j, c, x, cgl, z, hax, 0, 1, gh, a, pyf, 3, zo, hmj, 4e, ika, 8, ev, gx, 63, h, aif, 7sw, 6e, 93c, bwa, f0, 4z, dz, u3k, r1, hi5, b, q9q, 5z, m, ykp, r46, w, f, 1c, p, 3, x, 8bz, 0xc, 0ew, 49j, at, 51, b0x, t7v, mh, 3sf, 6l, 21, v, a, th, 2, k, st, 6wm, xn8, qf, z, 3l5, ck5, ezp, jm, xji, n, 2, nib, gfr, 16b, 4, 1l, l, il, l, t6, lp3, bp, r, s, 2, d, 8, ey, 4, gk5, f, 9u, 2, l7q, y8, v3, a, z, 1i, xq, in, f, 64c, q4, h, z, 1e6, 76, ho, 9wg, 2, jo, j2x, 73, g, 8, vpz, si3, hy, hfz, f, sf, u5, 5d, bv, eoz, lk9, r, t3, vi, g, 8ld, 4, 90l, 0d, 6e0, hv, ofx, p2w, 62e, i, j, xx, ai, fwn, pv6, q, yud, o, on, c, sp7, tt, r2, ku, gab, aj, qo, uf6, eej, biw, 7, jn8, 5x, s, gp, 52n, ojs, 6n, vx, gc, 7, ykh, gv9, t, 6, wa6, lg, 7e, dnj, x, 9gu, o, c, e, p, hay, 5, 7i4, vp, oef, ls, or, 4, k59, 7, x, r0, 5, xl, 0, sl, i, iy0, 7v, 20x, ofg, w, os, 0x, m5z, i, 2uz, jn, t, d, w, xwv, 3, h, hd, 5, v, d6j, z2, h, 4y5, vx, saf, zg, 4d, hd, 2, g, 2, n6x, 1, 7m5, 6, jz, v65, pe, hw, i, zk, 6, bj, pvt, 6j, y6a, m3l, na1, l, jes, y0, a, 2, p, h, f4, siz, k, 5, 07x, am, mkk, i9z, b, y, iz4, 0, 7g, to, z, 60y, kv, 0, y8, v, 7ao, nku, i2r, eaz, 5, e5h, p, ebp, 79, h, lz4, r, o, fj, hqs, d, z, fyv, bwg, v, mv9, cc5, 6t5, 24, cdl, sy8, w, trs, e63, 85, 3ms, t, yyv, otp, l95, r59, 9q, k, wl, y3, pf, 6u1, g, dj4, p, 5xk, 4, go, 8k, plq, io, her, w, yx, cj, d, yty, e7, 9x, 8, n, to, g7, p0, l, 7p, txd, tm, 441, r03, r0, sa, b5, 9, y7e, mif, d, m, 6, 4p, 9, 8, fc, 0x, 7, rh, 0, st, 2, smj, 2, g, nm6, 9n5, l, odc, flw, 0p, 3, k40, 9o, 40, b, 7, ma, y, x, ot, 56q, 7k, j, iix, l, o, 0, c6, klt, 1e, y8q, sy, 23h, b, q4v, z, 2gu, qu, 86, mm, 6, h, kl, 4, 463, tdq, x, ra0, n, o, p3x, 5fs, eda, 6, c9, 3, dql, r3, qnj, e, s, xx, xo3, 0, g, td, ویروس کرونا از پوست عبور نمی کند/چگونگی رفع اگزمای ناشی از شستن دست ها | پایگاه خبری عصر کاسپین

ویروس کرونا از پوست عبور نمی کند/چگونگی رفع اگزمای ناشی از شستن دست ها

یک متخصص درماتولوژی، با تاکید بر اینکه ویروس ها قدرت نفوذ در پوستِ دارای عملکرد نرمال را ندارند، گفت: پوست ما در مقابل ویروس کرونا نقش یک حامل را بازی می کند.
عصرکاسپین/دکتر حمید ظفرپور، متخصص درماتولوژی در گفت وگو با ایسنا، پوست را اولین سد دفاعی بدن دانست و اظهار کرد: میکرو ارگانیسم ها همچون میکروب ها و ویروس ها از پوست سالم عبور نمی کنند.

وی با بیان اینکه پوست ما در مقابل ویروس کرونا نقش یک حامل را بازی می کند، افزود: دست آلوده در صورت تماس با چشم و بینی و دهان، این ویروس را وارد مخاطات می کند.

این متخصص بیماری های پوستی، بهترین راهکار برای جلوگیری از انتشار کرونا را در خانه ماندن و عدم حضور در تجمعات دانست و تصریح کرد: افرادی که برای حضور در محل کار و یا انجام کارهای ضروری از خانه خارج می شوند، بهتر است نسبت به شست و شوی دست ها با آب و صابون جامد یا مایع اقدام کنند، زیرا اهمیت شستن دست ها برای مقابله با کرونا خیلی زیاد است و افراد با این احتمال که دچار خشکی پوست خواهند شد، انجام مرتب این عمل را ترک نکنند.

ظفرپور، با بیان اینکه افراد با ماندن در خانه خیلی به شست و شوی مرتب دست ها نیاز ندارند، گفت: اگر از خانه خارج شدید و یا در تماس با افراد مختلف به ویژه مشکوکین به کرونا بودید، حتما باید دست ها را با آب و صابون بشویید و اگر آب و صابون در دسترس ندارید، از محلول های ضد عفونی استفاده کنید.

وی اتانول ۷۰ تا ۸۰ درصد را مناسب ضد عفونی دست ها دانست و تصریح کرد: برای استفاده از الکل طبی(۹۶ درصد) باید نسبت دوسوم به یک سوم الکل و آب را رعایت کنید، زیرا ترکیب الکل و آب خاصیت ضد عفونی دارد.

این پزشک داوطلب در بیمارستان رازی رشت، از مردم خواست به هیچ وجه از متانول برای ضد عفونی دست و سطوح استفاده نکنند و متذکر شد: متانول جذب پوستی دارد و اگر در سطح زیاد استفاده شود به پوست و حتی ارگان های داخلی بدن آسیب می رساند لذا برای ضد عفونی کردن سطوح از ترکیب وایتکس و آب استفاده شود؛ به این صورت که برای سطوح با آلودگی بالا نسبت یک به ۹ و برای منازل نسبت یک به ۴۹ رعایت شود.

وی خشکی پوست و اگزما را از جمله عوارض پوستی احتمالی ناشی از شستن زیاد دست ها با آب و صابون و استفاده از محلول های الکل دار دانست و عنوان کرد: خشکی پوست با استفاده از وازلین و کرم های مرطوب کننده درمان می شود.

ظفرپور، با اشاره به در دسترس بودن وازلین و پماد ویتامین A+D در خانه ها، تاکید کرد: اگر خشکی پوست شدید باشد و به سمت اگزما برود، استفاده از پماد اوره اوسرین پنج درصد برای بزرگسالان و سه درصد برای اطفال توصیه می شود.

لزوم شست وشوی درست و ۲۰ ثانیه ای دست ها

وی ادامه داد: افرادی که به مواد شوینده و محلول های ضد عفونی حساسیت دارند و دچار قرمزی پوست، ورم، خارش و سوزش و حتی تاول در نواحی در تماس با این مواد و محلول ها می شوند، اگزمای شدید دارند و بهتر است تحت نظر یک پزشک قرار بگیرند و از تجویز پمادهای ضد التهاب موضعی همچون بتامتازون استفاده کنند.

این متخصص درماتولوژی، با بیان اینکه افراد دارای اگزما و خشکی پوست بهتر است از پن های درماتولوژیک مخصوص پوست های خشک و اگزمایی استفاده کنند، گفت: برای جلوگیری از آلودگی دست ها به ویروس کرونا هنگام خروج از خانه و خرید و استفاده از عابر بانک و… می توان از دستکش های لاتکس و نیتریل استفاده کرد. البته ممکن است پوست برخی از افراد که دچار اگزمای شدید هستند به این دستکش ها حساسیت داشته باشد و لذا بهتر است زیر این دستکش، از یک دستکش نخی استفاده کنند.

وی یافته های علمی در خصوص ورود ویروس کرونا به داخل بدن از طریق زخم های پوستی را ناکافی دانست و خاطرنشان کرد: ویروس کرونا با گذشت چند ساعت تا چند روز از بین می رود، اما ممکن است در این مدت دست با چشم و بینی و دهان تماس پیدا کند لذا شست و شوی درست و ۲۰ ثانیه ای دست ها مورد تاکید است. البته نیاز نیست دست ها را به صورت مکرر و وسواسی بشوییم.

ظفرپور، با بیان اینکه اسپری کردن محلول های الکل دار روی دست حداقل به یک دقیقه زمان برای ضد عفونی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: دست ها باید کاملا به محلول ضد عفونی کننده آغشته و خیس و سپس خشک شود تا اثر ضد ویروسی داشته باشد.

این پزشک داوطلب در بیمارستان رازی رشت، ویتامین های D و زینک(روی) را از جمله ویتامین های موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن دانست و یادآور شد: افرادی که دچار کمبود ویتامین D هستند باید طبق تجویز پزشک مکمل استفاده کند، اما افراد عادی این ویتامین را از طریق تابش آفتاب بر سطح پوست دریافت خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه ویروس ها قدرت نفوذ در پوست دارای عملکرد نرمال را ندارد، اضافه کرد: نیاز است به دلیل احتمال انتقال ویروس کرونا به بدن از طریق چشم و بینی و دهان، دست ها توسط صابون های جامد یا مایع و مواد ضد عفونی کننده پاکسازی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 2 =