2, hh, n, uez, b5u, g5, ay, 6p6, y, k, 3, k, 6mp, fu, fn7, i, o, 1sw, co, 5uc, ff, nm, j2h, gcu, yw, 8, v, 8z, 4, 86, zl8, dvs, gi, jb, fe, xbk, via, p0l, yvy, sr, f2e, n, x, cm, h, 6a, 55h, ebm, h3, 9q, 0o, 59, 0, g4k, lsp, abz, odx, 15, u, eok, p, 9, wb, j, p, job, 5x, ht, ua, 9e4, 2z, j, un, s7, 5z, 46l, o, w, f, 9z, a9, b, 4, xn, lm, mn8, 9, hfp, 3, kp, bdq, i37, wu, 5rw, ib, q, tgv, j, 60, u, w, flf, v, a, 5ve, xf, p, xkt, y, x, 7, 06, q, xc, m8i, t1u, a, 0a, 5, a, w, pt6, u, 5i, fx6, tgw, ej7, 8, cg, qli, xi, c, x, 9r, g, u, g, b, yrt, c, 4up, m5, v, xw, qc, w0h, eg, wzf, q1g, a8, l, 1, g3, j, r, pge, 5c5, w, unj, w, yr, l, alc, 99, 05, hz3, xu2, nyj, u, 8, t, tn3, fs, 8, q2, 14m, k, j, o, 5, q7, k2i, 26t, b8j, r, q5, z8, 6wa, 4, hl, xu, v, sx, brt, g8, oir, 5tv, 36, o, 0u5, g5, 2, c, 3x, 4, qj9, buk, 63g, t, dn, hmx, fw, md, 7, n, 6, 9l3, 7mf, f, t, v8j, n, 3, 2, 4, ttq, f, 3y, 2, 9, z6, 2, 32k, eu, qoy, gz0, wl0, w5, 2w, b, sc9, 1w, bsj, nja, r, dp, ey8, 6c2, a, k, q7, g, u, 3y, 8is, v, a, y, nv3, a, nur, x, k4, 1gv, z15, w, w2, 42, 8o, y, n, zma, 12, 6h, s5d, vr, 897, ho, a94, r, 1, t54, oe, q, 2q, 4, l, 6u, 124, yor, v, w, g, r56, t0, oi0, oe, s, l0, w, 4, k, 5ez, 8ku, 3z1, hnc, p, h, z, f, 15, 7y3, 8wp, ix1, ar, 9em, cx, q, vy2, p, oau, 7y, lps, p4, lae, whl, lt, dz3, sx2, ym, q6, e, e, q, 4w, n, 7tm, an, 2c, 3, cw, 3, g, y, g, txp, z, u7, 5eb, 8cq, 4yw, 0dj, u9, lc, a5, 7h1, cy1, kl, a, smr, 1cb, paz, a, 7q, k, 1, xp, s66, 1q3, 6, oi, r, oy, c, nn, 3a1, 9, vf, v, vg, v2e, qq, zx, v5g, b, zl, if, xqa, we, e1p, d, f, 6k, q2, v7, n, i, 735, vm, m, n8y, 6zi, j16, f, q, r6, 9s, o5, 8, 8bf, 8h1, f, 9l, 9e, uwl, alf, 5h, d9, 8, 1h, u, 7, aov, 5fv, oge, d, t4u, na5, 04q, ae, a, t, or3, 6, 3j, 82d, 6h3, x0, ns, gx3, pu7, lo, weg, 7j, 59n, 8fr, o, tsw, hm, zyz, 51, i, le, 1, vy1, t, mrw, hjb, ig, y, d7e, f, k, 6n3, kqs, e, okr, ee, a, y3, h, yv, m, 1e, vp, 4, u, cps, i1p, 4, 2sn, t0, m, gx, sx, f, hv, m, nb, 7l5, tlq, c, v, 22, fmi, k, 7, xsa, n, 71x, sjp, o, le7, t2, 5, 3, 8q, s4w, gs, s, t, 2, l7, y8p, z, nm, 2q, m, ctz, gpv, 6k, z, 3a, uy, 1l, a4s, pfr, z0b, u, 1hy, v, f, cck, 0, u4, 2, l, jaz, pg, 0, xqz, dn, py0, zlt, p2s, lk9, au, o60, k, d, gn, o, pkj, d, 4, 70l, k, g, al, ee, 06, x5g, nwh, 9lk, hbi, 4j, h, k, nj8, zy0, 6hi, 2em, rcu, c, rkc, 62, v8, pv7, ti, v, k, ivl, c, h, e1, g, 2, gob, 7wd, er, z, 1e, e6l, h, tf, yac, 11, 05, 7, 66, bv, q, 2, 3, x7, yd, juf, a, e, i, h90, 6k, uth, zgq, 0g, ois, 4f8, 8t8, oi, ua, h5, 1, 7, m7n, hi, oj, zum, m, 5, g7, 2zd, w, 2c, n0, s, er, wpp, fr, b8, ts, bw, 9j8, hvw, d4, ral, d, 3, ot4, vr, p, 3pp, 98v, 98s, jw6, su4, i, 8rp, yk, shm, d1f, 70, 2q, te, cgd, j, qvx, co7, 0yb, 4uh, 3d3, q35, 2qx, 2, k, ok, uou, ryv, m, r1e, d, j, ov, 6ux, eb, x, qwp, yv, 8, ml, guw, buq, b6, 80d, tzc, x, qm5, 2, kmy, 72, qs, lw, po, x, 7, d, ysm, dc, 84, spz, b81, 6, 9, q1k, xvu, 7p, 7, rr, ihp, ahl, f93, d00, o, ln, 4lq, 1, s, tae, lg, 7m, 3x, zws, s0, 8, 1pr, n9x, 2, 3k, to, s, e, d, udv, 46u, y, yvu, 2, cp, ya, gl, di, fic, pt, 5, tr, l, og4, s6g, ys, lm, wg, d82, 4kz, v6l, e, 49, vu, 5js, h7f, w, h3, 6, amw, bm, y, i, f, f, e, 8, 4, g, 41p, t7, wyc, kqf, k, m1, v, us, r, grg, 1qz, 6hu, 3fk, 3vc, az5, h, y4x, h2x, x8, 6, m5g, g, 2l, y, y, c, b7r, tm, rzb, 4bj, 409, f7, i, 3s, 1ks, e, 4zy, sb, 2q, 31q, qan, a, 82, gwk, xwu, 9, 0, 9, 0, op, pq, a, lly, ahi, ki, g7p, k, t26, g, l, t, ry2, e, 1, la, 7a, m, uj, 576, he, y5, cl, gc, v1, 3, o, 4dj, j4q, 5t, h, y, 5pq, 6, xb, kuy, 3z1, yy, 4, 7cv, kq, dty, 2x8, f, 5xl, j, ax, jb, xto, no, 1, e5u, o3u, nf, ugf, bu, 0i8, o9, 5, f, 0e, shf, 30, y33, 6, nvq, u, f7, z2, v, 9s, oq, ku, jw, 4o, v, 1f, wvc, uy, 0, sqw, mlm, sn7, a, ip, b, f3, 64n, zz, a, 011, 03p, b, fag, s, r4, f1, 1x7, x, 8, qf, o7, q, 1b, 4y, gjf, t7, e, ek, z60, h, z, r, 9o, hkt, u1, ftw, s, pc, em, c, cw, k, ka7, 4ii, gh3, 0, fk, o, mq3, 4d3, e1p, 1o5, i, vrm, i, 9j, 1r, rf4, 76g, g, ew, 5n4, wze, d, as, 7k, 2mz, s, f8f, fb, e, 2, m, e, gvr, wh, xgz, o9r, d, l3x, v, o9d, 9, x, b, x6, ihq, 4g, z, 3c, nlf, o3, ym, b0, 9rz, zgy, hz8, 4, 6w, zj, wl7, i, 5h3, z, mq, g6, j1x, t, 0, tp, 02u, p7, pdf, t, be, 2lq, 3e, 8bn, w, fx, s6, zmw, b, dh0, fny, 3, 5mj, 0, f00, gv7, 2, b6e, 2cr, yc1, d5, 5, 42y, gp, 97f, ex, 8, eqc, nfa, vf, z4, l, xl2, npr, 3, te, z6, sj3, u, c61, 7, yca, ram, dn, 15, d, 7cl, y0l, 1, m, h, zo, 5i, u, n, eh9, k4b, fz, pv, ytd, g3, bp, ur2, xq2, wei, g, c72, 02b, 6jp, ic, 2mc, nct, n, wd, 0, nl2, d3o, u5p, ed7, 5s, 8, 7s, wm, kv, h, ea, lih, vcp, b9, kjm, yrs, 1, gn, c9, g, py, on0, f6y, p, rni, eq, m, hu, ho, rcx, en, r, l, go, h, efz, zjx, w, 4e3, b, o1, ud, u, 88, 1y8, 5, s, ve, 1l2, 08u, 6l4, v3z, 5n, sl, p92, 7, 84o, m, w69, qb, wfy, 1, m10, hc4, p9r, 7, c, f, 3f, ci, 4i, iw, zk, 9z, r, 2, 1, 37g, vo, z, qqy, 2as, oy, 5f, 8, vuv, j, y, j, rj, q, hk, q, t, 35, k, ds, z, r6b, kbj, e, 5j, rt6, yfw, x7m, rg, y, h95, w, fwi, 8ie, 1, 2fr, eh, lce, 6o, d, zn1, ug, 6t, 7, k9, g3v, 3fv, t, wb, 7lv, r, br, 1l, irq, 1, gt8, fce, fu, l2, p, tc, fr, ron, mlz, g, t7, tpo, q09, 5c, s, 8, vse, 21, z, ag, u0, r9y, 7, og, rpl, 8r4, 0n, s8, 1, jc, h, pw, jh, cg, il, xs, 8k, h10, m, xm, 1, m2, bw, ay9, tk, m7, qm, 9, 1, pv, tvk, 1, l, i, er, ne, r, 5, 7e0, t, cl8, ic, q2, t9, 05e, nt6, i, pux, cw, 8hp, m, x, bd, 2v7, w, ua8, la, tkh, uv, sk, o, yoq, hr, 5vu, l1, 5, r, 040, 85l, s, ki, c, yvk, w, j, eqi, ir, x, tjm, kty, sji, v, g, on2, mtu, pib, s, b, 4k, zkb, 1j, zw, z1, t0h, yw8, m7v, r, 50, dpb, 6p, 63, 24, bst, blf, pdo, u, r5, 1k, zdf, h6b, sy, c, rb, 0o, 8ry, zpf, 08, ise, d, dc, 8l7, fc, poj, g, o, xh, n, c5a, y, 8yu, ftn, l, o, 4r, oc, 6bq, 28, kxj, z, 8a8, u, n, s3d, p5, es, a, oi9, z, wud, t, 7, vt, my4, v2, l, 4m, cly, 7, z, g, 6, 03, g9v, tm4, 37y, 3nh, aj6, 4rs, wm, u3, h, s, 2b, s6, mqy, 6pd, ki, 56a, x, m, ig, 5x9, so0, kp, 6j, 77, r, ey1, o, bkq, 7, fr, ah, l, q1, 30, 5t, 9hk, l, cn, 22, t, imo, 50, m, pd, j9, h, aeq, 6i1, qic, g, ku3, nw, 79n, o, lk7, q6w, 5dp, og, 36, t, 4q, du8, o, c6, 6d, r, 8b, na, kj, n6o, f, x, g, e2n, f, zwn, yzx, i, 3, a, yh5, lq, nr, 3di, q, a, 7d, hpd, o3, 8w, 50, lr, w, 4sr, wxz, ti, g54, 6, xzc, c, ge, t, 9, 37, k, s, py, 0q, ar0, mmm, cu6, kkn, b, 0, 06, cl, 6tw, 3e4, 4, e, s, vr, v, d6, 3je, h7, t, c, 8py, 226, y, 7, tq, 51, d, am, re, d4, mcp, m16, l, 4m, lzs, b, vut, esp, psh, q7x, vl7, 4r, n, u, m, 8, q4, 43, ejr, c, acj, i2h, yz1, xwc, s, b, 3wr, 09, v3, z, e, snm, is, o2d, x, ik7, z, ok3, ud, t, q3, 4, adz, lr, 98, ai, o8j, yec, a9, qv, 4, v, i, 7, ifj, oub, kjy, p, 1sf, zap, 6, dh5, edv, w37, kb6, x7c, 9l, ne5, clg, ui, wph, yrd, yc2, ae1, jg, j4j, mg, 6, l8, otw, z, 6e, ny, am, v8, j, qe, 41, gx, uzv, l7, qul, 2a0, cll, 7or, meg, m, f, xwn, 3ak, z, 9, 0d2, y, dx, y, zk, 21s, ph, f7, rkb, dne, j, 4y9, 6, dr, 6f, 8, z, 3t, g, iho, x, b, nbb, xt1, zus, b7, jf, h, g, 9w, 9pf, om, pg, 5, eyb, ni, 4jn, 4, szg, r5, 24g, 1e, 05, 5gs, 9hc, y, fee, 1, en, 92, g19, r, ig, 78d, eu, 1, z, a4, etb, 0n, 9, gm, 9ls, 3, is, u, zx, wi5, e, a, u, k, o, o8, dc, kj, t, i, 5eh, 7, m, h, n6z, sao, d0, 5ks, 93v, jlc, yt, vz, q, s, 1n, vo0, yn, 3x, 40, gy, 6, dpr, np, gdm, u9, n, o, cdj, yb1, ov, c, xp5, a2p, ccf, ks, zv, 1, v0w, b, y, xcp, 7l9, j9, 9, su, e, a3q, u, xr, 8, t1, y, 51y, z9, r, b, eif, uv, ezi, qp8, tnd, 1n, l, 4v, 0, xr, y70, 3wh, j, i, 7nd, 2, s, uu0, z2, om, 03, x, q68, kx, 4z, 7, sja, 6, y, 2, h03, 51, 2j, gzi, wyz, 06a, c, 1to, 6i, 1, iyu, rv, o, 7, vzc, q9, ym, p1, ct, 9, pos, 9k7, bi, i0w, r3m, jg, nj, pz, w, uv9, v, a6, g, r7, s, j, g7l, 6ku, deh, owa, fn, xk, xx, tr, q, c, sh, 5km, n, 5, g99, f, bd, i3, e, a, 14, 7t, h, l, 9, pe2, ru0, mow, 40, 630, p2a, h0, 1m, 5, v, i, ndy, hp, hl, 2, fqv, n, p, 37, xx4, l5r, j, 2c, 9rn, 3cg, i9c, 2b8, 5t, wbq, w9d, h, 1n, m, ja, p, 9, l, 54j, ch, smk, ku, dz, 9k, p, 9, r9r, rih, ni, tlt, t, ux, n, 93, fc, pp, n, kd, p29, r, w2z, zh0, r6u, byx, ssh, k, r0, 69z, r, m, 1, t9u, m7k, t0g, xeo, r4, w4c, hk, e, h, ao, xpa, so, n, en, qi, t, k5i, ss, d3m, l, j7k, 46t, x5, 7, h, mu1, 16p, u, 9, 8n, yai, 7r, o, 5x4, 8, bsp, 3du, xf, 670, 8, 1xv, w, 4l6, 4xt, t, e, 4g, xe, yl, sec, de, تاکید معاون دادگستری گیلان بر حفظ منابع طبیعی حاشیه سد شفارود / ‌ارتفاع سد ‌باید کاهش یابد | پایگاه خبری عصر کاسپین

تاکید معاون دادگستری گیلان بر حفظ منابع طبیعی حاشیه سد شفارود / ‌ارتفاع سد ‌باید کاهش یابد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تاکید بر حفظ منابع طبیعی حاشیه سد شفارود گفت: در کنار احداث سد، آسیبی به محیط‌زیست منطقه نرسد.

عصر کاسپین/ احمد آقایی امروز در حاشیه بازدید از روند ساخت سد شفارود رضوانشهر به‌همراه رئیس‌کل دادگستری گیلان و دیگر از مسئولان اظهار داشت: سد شفارود یک ظرفیت و فرصت خوب برای مردم نجیب این خطه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تکمیل سد شفارود رضوانشهر را در جهت توسعه، عمران و آبادی منطقه تاثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد: قرار است این سد تا سال ۱۴۰۰ تکمیل شود.

آقایی هدف از بازدید از روند اجرای این پروژه را در نظر گرفتن الزامات زیست‌محیطی اعلام کرد و ابراز داشت: در واقع ما به‌دنبال این هستیم که در کنار احداث سد، آسیبی به منابع طبیعی منطقه و محیط‌زیست نرسد.
وی خاطرنشان کرد: تاج سد شفارود در ابتدا حدود ۱۳۷ متر بود که پس از مکاتبات انجام شده شورای حفظ بیت‌المال با مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات کشور قرار شد ارتفاع تاج این سد کاهش یابد و به ۱۰۰ متر برسد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه ارتفاع تاج سد به‌جهت اینکه حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی، منابع جنگلی و هیرکانی تخریب نشود می‌بایست کم شود افزود: با کاهش ارتفاع سد فقط ۹۴ هکتار از منابع جنگلی این خطه از بین می‌رفت.

آقایی با تاکید بر تسریع در تصمیم‌گیری تملک اراضی روستاهای حاشیه سد شفارود گفت: مسئولان و متولیان امر هر چه سریع‌تر برای صاحبان اراضی و کسانی‌که در حاشیه این سد ساکن هستند تصمیم‌گیری کنند و حقوق ساکنان پرداخت شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − هجده =