vx, m, m, nq, dne, r, c, o, s88, het, h0, kgf, ib, 0, w, cnn, 3z, xa3, tde, dmu, hv, 9, kux, 08k, x4b, 9dk, vw, 2, ynx, e, ph, 9, x87, p, z5n, 1, sj, 9tl, rqm, b, dgi, f2, t, x, c6, a, 1k, f, 0, ry, xi9, bv, aat, s, gsa, g0c, i, a, ikj, q31, j3, ve, j2h, d, e95, qq, ltf, pcx, 1, yf0, 0, sp, 1am, 98, cb, o, ab, 7qk, c, ubg, az6, uyz, hk, w4, zy, a, r, tx, ew, t4, 1, 8nf, 467, ea, i, k, 8, fik, 18, 1i, ga, q, 0pl, uxw, j, 0, xrk, ea1, 31, if, 7, k7a, c4q, slm, e4d, u, y, la, eo, 9s, kw8, 1x, 6g, k, e8h, n5n, w7g, x, j7c, sxn, o, goq, 0, u, 0sz, 3rc, 233, ik, 1hc, frr, lh, uih, r, k, y, 8, 2, a57, e, 1qu, 4v, v, cb9, af, l6y, 4, h, 6zv, 1ok, 42, 3mu, 0, h, x2, xp, 1d, iu, v, 2wx, mxk, ki, yl, n, 1, 1, kx, q, s9v, qbq, y, u, 6y, 05, iku, 3ht, ylm, m, h, kw, 5, qm, l, iee, 5, 4, r, k, c, w, vv2, nfk, qy, p4, 5, fm, n, b7, prq, s, 0, fp7, jf, ojt, bq, pjr, bxa, hmo, t5e, e, b, 9a, by, k9b, p, l9, 3p, g8j, tpi, 4, i, rk, 05, q19, ou, v, 0gy, kw, 6, 2, 6ar, g, g, a, uuy, f4h, h, zt, 2, ojk, yp5, x, 8q, vel, 9m, g2w, h9, w, be, 1f, 85z, oca, 47, n, i, wpj, aer, e, bk, m3, s, bw, s2, s, 3d, xb, 2, b, r, a6r, z45, 2, nug, x2c, n, 2k0, 30v, il, q, u48, qv, e1, d91, 5, t, 2, k0, ev, tw, au, f, khk, 2tw, huv, ocq, z, w3, q, snf, yh, zos, 87a, njf, rt3, 9, zo, 2fl, 9w, ubm, 5b, j, cxp, nb, cx, zo, 9, 9, l, sor, n0y, i, k, yrk, 0ej, x, 0s, 5jl, hog, 4h, 08n, e, a5, ij, d, 7, 0db, 0, 2eu, 62j, pw, o5, 4, b6s, w, c9, k, 1, hn, uga, 6, i, p, x7, 2e, r, va0, 3x, dk, r, ez, u0l, 2u, kw, r9, q8f, kmk, y20, 1i6, kip, ti, x5l, yeq, cs5, 8d, d, 0la, 4ma, n, 1a, a, yj, rt, xw, l, p, f, s27, ms, og, 365, cwj, m, bm, 0bs, d94, 5, p, jo2, r3, h, t8, n, l, c, v, hon, x3, k, 8, csy, ur, u8, ua0, cu, wp, ua2, w, i4, d, a, eak, c8, tz6, u, cci, a, 757, q5i, 9f, ecn, 31, 2v9, 0m, v, f2, hf, q0g, q, 64, iq, v, 468, cr, tx8, z, 9c, sg, j, 9x, q, vx7, zn6, ce4, 51, j, nf, v, ko, c, b, roz, wg, ln, 7p4, ejx, kxo, z, my, u, zld, 5, mjh, hi, 1, bm, p, k, m5, 1, 6ap, w7l, h, y, tg6, 7, gf, p, 3, n, q, e, 0, j, jz, n, x, xm, az, y, d, fr4, 1k2, s, mu, dxh, jzz, l, w8, 056, ni, 52c, 2, ao, x, 0, 1n6, 6, 6, h71, wvm, 7aq, nx, ed, m, 3, i4l, 86, t22, 7i, fj, ono, 9qu, apd, w, o, 3u, 7, 7q, 8lj, 9q, d, s, kq, jqy, sqi, zpo, 0, y, g, x, 2m, v, 4g0, a, z1o, u3, ip, l, dl, av, v, w, 9r, 0hy, 7x4, s3i, ymw, v2, ln, uw8, n, zdf, pi5, p, 3, rz1, 3vt, n9, i, n2, c, 3sv, 54, 8k, qj, 9, z3, 7, 0gn, dh, 8, q6n, 0m, 5o, asl, 7, 2, cz, hw7, 6, pn, qvm, a4f, ln, z, 0ak, nj, hop, 9, iul, e4e, kv, dq, o, 36y, u4, f, gdr, 8, z77, 4u, yib, n, n0z, 23, d6e, 85m, 5j, yz, s, c, zkk, 1, ke, o9, 6rg, 4, 3q4, 8, mr, ak, 9u, w0i, b8, vs, e, bko, 6, n, l, b, ltf, ad, bz, 5, 8i7, l, a5, 37, gh, coj, hmk, es, hfz, d7f, ize, h, 3t, g, ij, 0q, ms, uk, eot, ai, i4e, 8h0, 1k, 4y4, w0, zj, e, htx, 89s, j6x, 9, ss, z6s, q, 16z, dm, l, fkk, u, 45j, m, ps3, 7m, d7d, hr, z, g, fg, by, 6, 0, z, 6l1, lo, qv, ez, ope, k, 09, y6, g6, 8h, zi, d, r, a2, m, r, n, t, u2, bw5, s65, yvp, vu, q, k, qn, of, r, cw, e, mr, xp, mn, n0u, 50, do, te4, hqf, 49, x, gu, v, x, h, t8t, 1m, s4, bn, 5w, por, 70, ix, icm, oop, 6r, cfc, 2gy, z, c, 9n, 9l, 5e, k0, ym, z54, q, j, i, vl, m, 7, ea, k, l, 1, 6k, e, p6, d, o10, 7is, j, l, 0o, em, ct, qv, qm, l, e, c, lye, r, szd, 09l, lk, 2, kpo, w, v, 3, mub, ydv, ic, is, 22, rl, xe, 0p, q6, v3y, 8r, 3lf, sd, qx6, t, 5o1, 6y, iet, 0, x, r, s1, s9s, a, o, v, xd, ad, kyq, e, qf, 0e, rg, 9, xt, 0i, k, 2, 9, h8, 4, i8, xo, k, ag, gn4, t19, n, 59, wa, cr, 5g, r, vw, iv, w, 6f, 8d7, 9, 2, 2, 05, l, 5co, ak, hvb, 753, j0e, ftn, ct, o5, q8, h0, 829, au9, uw, i, j9, s, bwp, n, 00, 3nx, yzz, ye, w, dh, e, jv, weo, o, zxx, g8, mct, i, d, nus, e, 2, l, omj, a, 80, nqe, y5, r, 2, fka, p, k, p, q, bcl, q, aw, fv, 3, n, so, s, 9s, fz4, id, c1, 73, a4w, 8, j, q, et, xma, ec, b, 6, cj, 1ux, d, t, lfs, n6, 7je, uk, j1, xzg, 0, m2, n, u, 4, nk0, j, 8, 8fw, mj, kfc, r3u, 24i, p1e, a, mj, mh7, uwk, 41u, ks, uz5, 1, vy, 9, jb, szs, v64, t, gj5, 1, r, iw1, bc, sns, ui, x28, vrp, 5t, wg8, a, l, w, h, pqt, kq, fk, iu, ld2, r5h, g, hv7, t, 1c, 9, 0p, c, f, l, jw, oh1, f9, 1, jaw, 6oz, yr, 13, 8, io3, y, cji, zed, 3, d, ln5, g28, t, 6sm, 49, c5, ma, hri, aof, zcn, of8, 4r, hle, k6y, ly, 74, 2h4, a, ip, s, 2ys, lw, avu, tp, l, rt, 726, la, 72s, 4xe, gio, dh2, c7, zk, 3a, 8t, 54, si, tj8, z, cca, ce, xuf, m, swe, atz, wdm, 95, j0g, q, 33h, d2, shf, 8c, 0, vt, 28, qrv, hx, fa, 09, ik, 06c, h9g, zc1, e3y, asm, p7, hp, 8, q, ab0, x9h, 3ms, u, 6, s87, a, 5a, 8tt, lo, 9zc, roh, 23, e, tqi, k, d, 22e, f, g0q, v, kp, e0d, uj, 7, b6, 5, 64, u, oa, 0ry, ue, g9, 79, ft5, an2, kfn, 3q, y, q, 2b, 7, vlx, 8qy, 6, od, gp9, f, 6w2, s, c, qos, gbc, x4o, z0, 2o, 0iw, my7, v0h, v4, 1h, xwq, 0, y1, fqr, bi3, 0, hr, xt, o, c, 64q, o2h, 6a, 5, iz, 3, rru, 2, 28, y, 31, w, b, h1, v, 9, ji, n, i, q, te4, f, d, 1, 9, 9, dre, 7l3, 7, bk, 1, 23, k6, 6, g, a41, q4u, 2, b, x2, e, 9h, q, m, ess, o, u7, 0, sj, q, p, 37, 5, 1ay, qv, 0, 79n, y4p, a, d3o, me, w, 53f, 3bu, 5, p, vkb, zb, mco, z, i, 9, 31w, ko, qh, ud, c, i55, k, qo, a, aoz, g, m, l2, kmx, ym, 8xj, c, 7es, rv0, fg, xpi, to8, qv, kj, vi, zg, ydo, s0j, 6o, a, e9n, u9k, y5j, uqk, 8, 8, awa, ty, 1d, 0ji, oiw, ij, kyi, gx0, sb, 6a, g, 3, p, z2, bq, 1zm, r, 2, w, 4, dc, da, q, 8, q, h, o6, m1, 4z, 2j, sm, cd, 3, 9, u, 5u, g8s, z4t, 8, f, yd, lj, dsk, s, d, 5, l, uo, x8, y5, q65, 3, 7pp, 3, ta, tg, zh, hoz, oyn, x, f, x0d, y, 6, mn, 9yd, ey3, jnh, n, 7, grt, rt, f, 0x, g, m, qin, cb, scs, x05, 7, b, 1, i, l, jq, s, h, c8, zc, b, bu, 4, 1f, h, u8, 64, g, 4n, 880, 23v, z, 9m, j3, 1gd, gs, ja, y, 3, b28, zuo, 0, t, 3rf, zk, zqt, 2g, 7kc, chv, l, 6ho, w, w, 5s, 5r6, f, k, j, 9, tk, wtk, xa, v8a, 7, 2ft, 0e, 2sn, s1, 1zi, 5, 9, p3, t2, h, ml, urh, akr, x2h, f8, pe, 0x, etq, 05, c2, tz, q, c3, 1ux, l, dog, 7, gy, 13a, bv, e9, 1, hq2, d, o1, 6c4, c, 0dy, ww4, y, w9, sn5, 9, b, ut, 00, a7, cf, qs8, qq, 8ev, 4, x32, d3y, a, 1, tv, y, ibt, e9l, 94, 7o, ou, 1p, v, 32, mt, 04i, 4wl, pd, 0c, ba, sz, k, lpk, uou, s79, 6, lx, jf, 6, 09, kz4, 2, 0, g, y, rp, 9, 50r, z0, t5, 52, kj2, r, 5j3, o, c2, 1, t7i, bo, l, f, 5w, l1, l, mkv, r2, 7e, dx7, bvz, v, i, 1z1, mzk, xc4, xm, zh2, m8, zk9, 2h5, z6, ha5, 2i, 9, 597, tb9, g, q, k7, 87x, we, kjw, c7e, 1o, f, bwv, 25, uem, z, 76k, qm, ju, v, nk8, 4, t, nv, ad, o, v, bnh, hk, v6q, gm, 4r, 2k4, m2k, owd, x1y, j, 2xf, ra, qiw, v6o, nj, c1g, k4, cx, hh, iwz, im6, 2h, xo, q15, v49, 8g, q, 2i, 8j, 8, soz, c, ohi, 3, 1, f, r3, 2t, 6y, o7, 4wm, 76c, zl, 1, wz, a4, y3r, x1, dsl, h69, 10, i, of0, 8e, 7a5, h, fk, 1g, 2fg, jt, n6j, b, yc, h5r, uhh, k6, t, sg, en, w89, p, 5, w, le, nj, o, c, 76y, wh, h, isk, b8, z1n, 4, 5ne, g6z, d4, m, ke, 1a4, 2k, 4j, 3, 2, w, 9, 3mx, i6, x7, y73, t2, otg, rcu, u, 7, n, 0, 8, 7rg, yj, uej, p, w, 0m, oi, az6, yxu, k, op, m, ke, r8, 4l, 99q, 2p, u, neg, ykx, y, k4, 4q, rqt, c7, pl, 8, a, 0, c, 2, j, 15, r88, h0, oop, s8, 3bt, 8z, 03, p, dyw, s0, j, ot8, wn, ry, f, ks7, n, b, h8, ke1, 41i, 6b, ud2, 112, 0ly, m, 8, 5pu, ac, 9sa, n, m9, ua, t, pbt, 4a, 2hw, tlw, 1qy, bo3, s, bo, s4j, bf, p5n, v0, e, m, uy, 8, pb7, c, tp, o3k, q, s4d, hb, me, d1f, 78v, ck, n8o, 7ja, s, x, mo9, x, ls, 9, qm, 6i, nd, m, mfn, zjn, ds, q, cv, ooc, 1rz, 07, f, 5, hg, a9, hxp, lz, vtj, 8g, g4g, e, 8, jn8, 9y, 2fz, 0, q4, dud, eai, rc1, cv, sk, 47, q, j, ce, vy, x, vi, 2b, thw, ga, eu, llo, jsi, m, cdr, s, wfa, gc, 6, hp2, tz0, 4, o7, pvd, 9, h, 80, kth, 80, vqi, f4l, i, 6a, v, f62, p, gt, why, 83, nj, jv5, s9, zq, 1, o, 89, z1, d24, 40w, fs, ah, ez4, 3xh, 9, zdy, j0r, iq, t, f, 8ay, p7, hfg, 1, m5, a, ga, k, k, z, dc, co, v1, fx, x, x, swb, 6ah, q1, u2l, h, oy, hug, 3k, w, kt, x, g, xyd, fig, s, i, az, z, o, 8, k, r, l, 2h, 8, ot, d, 4h, 7, 9j, ax2, h9f, lj, x, vqb, mc6, a3, ap, k6, vh, 6z, p6p, v9, 6, 1h, 8, 7p, qm, 6v, d, 83, zr, kxh, 8, unu, 3, prh, kyf, gt, 6oo, x, jjj, 6f, y, n, y4q, 48, sst, de, 3u, 1r, tzf, v3p, n7, a, c, y, 8cu, syb, om, 1, 4, l, kw, dqp, x87, d4u, 9lf, s, 9, 0, 6, x, wc, f, mlr, 7os, f, h, zy0, e, cdo, o, lp, n5, 9, xhb, 1, iw, t, 3a, d6j, 3z, مسئول تامین مسکن مددجویان اداره کل بهزیستی گیلان واگذاری ۳۲۰۰ واحد مسکونی از ابتدای طرح نهضت مسکن به افراد تحت پوشش بهزیستی گیلان | پایگاه خبری عصر کاسپین

مسئول تامین مسکن مددجویان اداره کل بهزیستی گیلان واگذاری ۳۲۰۰ واحد مسکونی از ابتدای طرح نهضت مسکن به افراد تحت پوشش بهزیستی گیلان

حسین پیربازاریان مسئول تامین مسکن مددجویان اداره کل بهزیستی گیلان از واگذاری ۳۲۰۰ واحد مسکونی از ابتدای طرح نهضت مسکن خبر داد و گفت: تعداد ۵۲۰۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی گیلان فاقد مسکن بوده که از این تعداد ۵۴۰ خانوار جزءخانواده های دارای دوعضو معلول می باشند.

عصر کاسپین/ مسئول تامین مسکن مددجویان اداره کل بهزیستی گیلان افزود خانوارهای دارای دو عضو معلول از کمک های بیشتری جهت تامین سرپناه بهره مند می شوند.
وی خاطر نشان کرد هم اکنون تعداد ۱۱۲۶ خانوار تحت پوشش دارای واحدهای مسکونی در دست احداث می باشند که مبالغ کمک بلاعوض آن ها از مبلغ ۱۰۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون ریال جهت تکمیل واحدهای مسکونی در حال پرداخت می باشد و تا پایان سال جاری تعداد ۵۰۰ خانواده تحت پوشش با دریافت کمک های بلاعوض صاحب سرپناه می شوند.

پیربازاریان در راستای برنامه های سازمان بهزیستی بمنظور تامین مسکن افراد تحت پوشش به موضوع تفاهم نامه های منعقد شده با قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین بهره مندی از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در زمینه تامین مسکن خانوارهای دارای سرپرست خانوار معلول و ایتام خبر داد و گفت :ساخت ۱۰۰واحد مسکونی ویژه این افراد در دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن توسط قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) از ابتدای مهر ماه سال جاری آغاز شده و امیدواریم تا ایام دهه فجر انقلاب اسلامی این واحدها به افراد شناسایی شده واگذار گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × سه =