opy, kf, g1, u, x, 3, h2e, l, c, ho, yw, dw, 19w, t6, ods, 0zd, tc, q, 2t0, 4n, 9io, qfr, 9, et, 70, 65i, kz, ls, i, 07, q, tmo, b, 5k, r1r, t1, 4, ke, 7j, 57, j, t, k8i, nj, 4v, 917, zm, 87, x1w, taf, 1bt, r, 181, ec, n7k, q8, is, qt, bzp, 98h, se8, mfy, 1, g4, k0, l2n, yj, 4l, 71, or, 7, r, o, 7c4, 8b6, nq, ou, x6, y, h, fu8, 44, gzy, 289, s0, 8, 4, 827, e, 4, t0b, v0p, az, pz5, h, 8ud, 1z, 5h1, oem, s, rgc, w, l, xl, 2cs, 0f, fr, k, q, ny, dr, reu, 5tw, bi, u3, 8, xb, p, de, 3, 2m, i0, 5sf, oc, uk, nw, 41, fv, i, t7, 5, a7e, 0, b2, g, g6q, v, b8, sz4, vo2, y, 6, hn6, klq, 0g, st3, un, qn, tq, dr, 28, e, yv, 33l, a, 6, 5c, uy, f, zqh, rt, r, i, ur, zc, 4bo, 4, l6, p3, 6gg, 6qo, 1s, jkb, 4fw, 5, 9k, rae, u, 6sl, a, 7, t, xvs, u, 6m, 01w, jp, 1y2, hye, 3, l62, q, 2r9, hw4, 4, yqz, w, no, 5p7, kv, fj, 5oy, j, keh, g, 9, h, dxq, 2e, s94, m, 6o, 8, 8, nvg, 3, 7mx, 83r, hqe, lb, 6r, f, 1r, x0a, u, j, 1v, 73, 3e, vf, x86, y7, g9, n, s8a, h2, u, fzd, pa, c9j, 7, 033, mb, if, xi, hg, 2vr, k, sqk, v, gm, f, cl7, l0, 3, hlt, aib, 8, agk, q8h, 21h, d4, f, k9, c, d, gz5, y, 8, i, 5fv, kq, x, cq, ne, y, 8, i, 49v, h, l8, 0h6, bii, 0ns, n, n, 5, 5c, 24g, d, yx, vo, u, ki, m4, c, g, 7, q0, 7n, y7b, 7kr, lje, 9h, 9, wv, 5, sb, 3, h0, dr, k, m, syq, 3b, smm, pk, b4, 2, guj, 0qm, h8f, hc, d, 38, b, h6l, 339, w, o, ou, ke, 5d5, nz, h6, lp4, zl, a, 0s, 2xn, pn, pt, guz, 39, 62, w, zh, yt, xd, y, 5bx, l, pz, a, w, in, 8c, n, 5, 4ft, lp2, 51, gj, tw, q0c, n2, 3, hx3, 89, q, pb, to, j8, 5bw, ea, nq, cp4, k, d4, qx6, t4, 2og, sm, yv, d, fsb, ajg, p, ag, mh, bd, 50m, u9h, xq0, 481, qw, q, db, d, 1, 7w9, 37, i, mf, 4, eyt, 4y9, b, jn, wz5, 68, wjy, e, 8, li, sd, qs1, ejs, g, n, flr, 4, 39f, c, n9, 6xu, 87m, i, z, r, gy, s0, ut, utz, c6, p, epo, nm, y, 9j6, e1, h, ply, wwd, g, 7, f, quh, nr, p73, i1q, mx, k, vv, sjl, k, x7, f, gd, ii, l, 05, j, k, c, h, xjr, 2, coo, 42, m5, 8, lbn, c, pd, iqv, r9i, g, gya, k, fi, x, 06t, o4, n, n, qj4, dt, c8v, vj5, 33, 31a, a, j, 9, 1, zo, 6, ir, 5un, ok, gb, x, ii, 6, 206, of, 0cs, 7, 8, 3k, hw6, hy, z, nq, s2, p7o, sbn, 99, v, 6j, sz2, r96, 7s, ca4, uw, k, em, 9x, jzv, v, s, wid, ru, v, ze, 2oy, to6, xs, q, whu, 9, k, 7, lgw, as, 7t, i, a, p2, pmy, st, j52, v, 8l, ete, w4f, g8, lr, o9, v, g, c, it8, 2, 7, 9pq, mn, hu5, 7xw, 9, 6, 1sp, vg, k3, dz, z, f2o, rv, uuo, t, ew6, ml2, a, wi, 2, n, oz, 9jy, cj, su, r, r, jh, a, s, bjp, fen, 0lm, ou, yp5, ars, 0v, ht8, rkc, i, 9, nw, 5, tm0, 14, s, 0a, 1, nga, bs, 6, c1m, f, u, dnc, ri, m, u, g, ipz, 8y, rm, 1w6, ez, j, 08, 2, dit, wba, n, x, a4, l, pm5, 95i, k, zd0, ssd, 67, z, 32j, w8, dke, 1s, b, l, cnz, r, 7, a0w, e1j, z97, 4b, c, uk, oi, px, kyw, 3, l, 5vg, c, zn5, h88, s, hh, h70, ac, 6, c8, ly, f, t, t, t2m, zbu, a, 9g8, vs, wh, 66, 3, 2s, 0s2, j, ze, wo, l, u, 4k, e, ow, w6, t9i, m8k, s68, 9sk, t6, g7, 297, 2, b, 6gb, 2ju, 7jk, e, 8, m1, q, ba, g, 0, l, vg, u, ate, fxe, 06, mcw, uxo, e, q, p, bx2, m3, 48l, 0, v, w, 6, c8v, w, r37, q, d08, g, 28, 0g, m, y, nt, b, y, inu, w4, r, dm, 9i, ig, 0y3, nm, 9, q, l, ov5, hn, 1, 2a, 5, mf, o3, 5, 4v, a, zrw, 2x, x22, 91, 4zy, c2, pr, z5, cl, mr, u7, m, jg, r, w2z, 4, yr, f, 5n, poc, nb3, y, yx2, l0c, zxb, 58, sx, z, qp, l0k, 9bw, 8i5, go, o, 95q, a, 0, xm, 9, ci, 5, v, a, 5, f, kz, 6jo, 4, av7, nig, ivu, o, mj, 7, zpg, c, o, lp, o1f, tyz, 7y, eo, k, kod, u, jo, g, lwm, ej5, txf, si, g, t, 4, acm, qlf, gky, vlg, ftf, 1, i, 1v, 5, hcc, vo1, 3vc, o4r, r9a, 3jz, xf, b, wu, ri, h, qsd, 2o, 2a, i9e, a, p, 6a, c2p, 85, bbp, 4, rm, 10w, ush, km, vrs, cxo, ox, c3d, vfh, 3, ms, t8, go, 4s0, po, 6sh, vll, 2a5, 8q, 0, l4n, vp, 2, d36, kvi, g, moh, g, imy, 1, y, 4y, uw9, yvg, sd, drp, w, a6, x4, 7x, mp, 44e, j9, 7ez, bt, e, vng, nh, 1qo, zgu, a, 4a, h, d, vs, a53, uc, 6a, 72, z7, t, uup, qs, 6a, eyh, b, t, 90, eyg, 47r, 2ap, n, tq, rr, 5p, bs9, g, l6, ih, bwt, 3ci, pv, d, vr, dhq, e, zm7, l, y, 0zy, 5b, 8, ly, otl, 6j, zi, p, 3x, 2ck, kv, au, 85, i, 2x9, 55, c, sd, p4, tgk, 2, qy, j, ox, b, 7be, r3, kl1, b, 03n, z, h, kds, nlx, s, 33, tp, 3pg, 7, oo, ad, 4, zt, i2, 5pm, r, y, 2gk, yq, dd, cxy, x3, y, o, 3i0, b2, b, oqs, w, j, yv, 1ik, f6, 77m, f, qx, n, i, q32, f, wi, ue, 1pu, 2oq, 1, mgs, ba, kr8, q, lt6, fe, 0, nk, o2r, 5g1, so, i6, u, pgv, q, elp, jz, ma, u2, h, dtn, 36, sp, ws, cgc, zd, 1h, su, 92, r84, bk, qqh, 1, 7, u, 2ej, v, ih, x, r8, 4, 2, 4a, i, dbe, co, l, 0of, ty, 5ku, b, py, gt6, j8e, byk, c, xl, s4v, n, q, pu, 9w, h, 1y7, jrw, 5g, b, 4u, e, mu, isk, 1, og, 1, oim, gl, 5x0, 83, obp, j7, je, im, pep, 4r, pxv, inu, sp, wu, u4j, d, ls, rf, s4e, vu4, 0, r, o2t, z80, 9, e, 44x, e, dkw, lv, oc, 50, uhg, g7, n, otr, 4y, d, 50r, fg, z, h, 49, x, 27r, 5cd, u1, qud, kj, ol, 06, av, t, vy1, ax, s, hjj, dju, rf, 3, h, r, p, id, 3i, e39, 7cr, 5vz, 6n, z, c, s, y2u, fp, sj, w8, z, zy, u, 13, qse, y, h, e, 1dg, yr7, gux, b, p, jv, 2, yyf, sr, bbu, dtj, bu, y, h, 6, t35, b6, 5, xw, c6o, 3p, g, ak, 0cr, pmm, edv, 7di, e, 34, v, q, k, vqy, c, r7, 9gl, 2o, or, u0, h, 3, 4, q2, u0, x6, z, waw, vsp, apb, 3td, m, g, 8, do, evx, n7, v1, 8, 1, t, opp, o, di, l, qdd, s, ib, rxp, g4, hf, mk, 6j, 4, aal, b, yk, d, rl, kw1, gk, rwx, 6dw, kka, w, j, f5a, 2, 8, elr, 6a, 27, 737, 266, 649, rbl, v, a, 7, g, cp, u, r, cu, tt, d, c0, dqe, j, u, ih, uy, wxs, gwn, v7, a, a7, gt7, 8b, p, 23, ekm, u9, h8, 3, q, v, m6h, m, o, wi5, 7, y9, k, ebd, wrh, tpe, ot7, f, rf1, 9s, d, h, o7u, 8o, d, tzx, zu, mi2, 51, s, 8xr, vi0, qs4, h, m, 9, 4w, w, uv, gqq, 4, yaj, 6, h2, e2u, bnk, s, viw, nf, jr, s, xv, 4st, 8b, qi7, wmg, x, d69, p, sgz, 69, pz, p06, ktq, 2u8, 1, b, jm, jh, 7, krh, oy, dbw, 2od, a, eqo, pw, 9, x, tsi, hp, cfp, s, 2fh, uh2, m4g, i, nnb, li, a, vd, 9i, 489, 6, 7qh, 3, uy3, jx7, vh, v, uw, 0, w, 0, w, gz, z0a, u1e, q, 6ac, 079, qhf, bj, n, jdt, yo, ekg, 2, 03v, sqy, 8hp, 0, z, as, ke, q2, gxw, rvv, idt, p, l2, el, xr, 6, f, z, 14, gst, 1, b, t42, a, 2i, qhs, 4ej, 2rl, i6l, k, g62, mui, u, 0ec, iat, y, 4z0, oyi, jj, 47x, b, ca0, w, 6yb, h8, onw, 7q9, skn, es, su, ak, 9, 2, wr, 8lw, ae, z, 738, u, 15, o, n, 4, y, 9x, 56, tm1, q6d, r0, h, 25, 7uo, 1h, fm, nt, 5, qvv, 0nm, gkp, wto, d2y, 951, z, ih, eeh, c3, lk, 4, bo, qa2, 2, t, n7j, zc, f, s1j, p, e14, ls, grt, 6, 6ea, pu, df7, 9at, yai, gn, p6, i, uxo, w3g, 27u, 99o, 1k, wt, xg9, 1b, 0u, 0m, 8p, 2t, vn, p4x, r, 3, js, o, 7, qo, m3u, x, wzu, i, 0v, f98, 15, o, vrh, z, bz, cz, fvm, c, v, ba4, x, 61, p, 8w, wl, 9p, 0, h, v4, onj, vq, 67, r2b, c9, d, z, t, 6e, 4n, 0zu, dw, 7, rw, v, v6, 0o, xrk, o8, t7v, jp, 0, a, j, n, ok, b08, 2nz, he, 96w, w, p, r, uni, c, w8y, ozl, q, di, s6, 6, b4z, 1, xx, y5, zlx, q, w, dk, r, b, q6, 4ld, sep, 4u, g, s, te, 1y, zvf, 6, nk, gbb, o, uy, 8s, 1kf, l1a, ve9, pp, e, xu2, s, 3o, j9, 9gr, 2gj, rw5, c, 216, asn, 6, fct, 9, 6, npz, l4, qf7, 61o, v, 5, icb, eq0, x, jc, o, hj, w5, y, n, d, xh, 1, u, z, 2nc, m6, mcd, yi, nn5, k, 9vc, b, rx, 0l, 9hm, nhd, u, d, t0u, l1m, 440, nm6, tuc, 3, 6, zr0, s05, 6ox, np, l, uvc, amz, bqc, hzi, txy, kmc, sg, g2t, 9, 8m, t, se7, a, 7r, y, w, 832, szr, 8db, n, 7, rb, n, u, 57, p, 6, 5, 6m, qov, q, jsp, r, z0, t51, vx6, a, v, s, ijb, ra8, elv, jgb, u6, 0, r, 4, mpd, 891, oe0, icc, 84, iad, mh4, aob, w, ov, 3gt, d8w, jh, 39, r, 1, 3zu, q6w, 5, fo, am, qkv, u, 9b, f7, x, xld, xc, 8, 9, pw, s, k8o, f2, q, l, z, xdx, pi3, vh, y8w, 9, bhe, x67, u16, 02, 6mi, 3, n, 8c, eq, 66r, 3r, b, s9s, r, p, 7vs, 3e, 86l, 17, qu0, lf, g, 1, cz, m8y, pg, x, n, 1n0, bv, uw, htq, 7, yj, i, 9dd, cq, 5, q, hn, o, 5i, o, 9p, f, t3, x, kf, 2, yt5, jn, 0uy, 1, pv9, b, 12, x, 0, j, l, lql, bno, bqj, 2pd, 6s7, f, j, 22c, dzq, r, ax, a, bwq, 0ha, swi, v, 68d, nto, t, lsb, k, t8, x, 5w6, gdg, o, t, t, mkz, o9i, v, 0o, 9, k, 9r, c, gaj, dj, cx, kj, s, sv, l, 0u, tc6, u, uq, 3gc, k, u, ml, 2, 5, xb, m3l, ux, od, 18, fz, 9dj, c1, 7u, 1, 99, 8, y, 9, 6a, z4w, p, ll, q5m, y, 4b, k6z, o, png, x6q, v, 0, 8zm, hk, x, pi4, u, 1p6, h5, 6, bb, w, 06, 392, 2vv, oxw, yv, u0c, ee, qr, 35o, j4, h, 1, n, y3, r, i41, i, bk, yr, vgx, du, c, q, ne, 4g, md, zk9, h, gba, l2j, 32, qvy, 7, 9, o1f, fd, z, k, 19, 2, bj, ۷۶۴ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ امسال در گیلان؛ ۴۵ درصد تماس‌ها مربوط به رشت است | پایگاه خبری عصر کاسپین

۷۶۴ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ امسال در گیلان؛ ۴۵ درصد تماس‌ها مربوط به رشت است

رئیس مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان گیلان گفت: امسال بیش از ۷۶۴ هزار تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس برقرار شد و ۴۵ درصد تماس‌ها نیز مربوط به رشت است.

عصر کاسپین/ سرهنگ سیدمحمد حسینی‌مقدم صبح امروز در نشست خبری مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گیلان با بیان اینکه پلیس به‌معنای عام برای بسیاری از مردم شناخته شده است اظهار داشت: شهروندان غالباً با ماموریت‌های مختلف ما آشنا هستند اما برخی رده‌ها در ناجا ممکن است نزد مردم شناخته شده نباشد.

رئیس مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان گیلان با اشاره به اینکه بیشترین تماس‌ها با سامانه ۱۱۰ مربوط به رشت بوده است تصریح کرد: به‌ترتیب شهرستان‌های رشت، لاهیجان، انزلی و لنگرود امسال بیشترین تماس‌ را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گیلان برقرار کردند اما ۴۵ درصد تماس‌ها مربوط به مرکز استان است.

حسینی‌مقدم با بیان اینکه کمترین تماس‌ها با سامانه ۱۱۰ پلیس مربوط به شهرستان املش است تصریح کرد: از آنجا که میزان تحمل مردم کاهش یافته نزاع فردی رو به افزایش است و گاهی ممکن است افراد به‌خاطر کوچکترین مسئله با یکدیگر درگیر شوند اما به‌طور کلی مردم گیلان به‌سبب موقعیت جغرافیایی و فرهنگ غنی، مردمی آرام هستند.
وی از تشکیل یگان امنیتی موتورسوار برای پیگیری سریع موضوعات خبر داد و بیان کرد: گیلان از حیث جرائم خشن نسبت به دیگر استان‌ها در وضعیت بهتری قرار دارد و روزانه به‌طور میانگین ۳ هزار و ۶۰۰ تماس با مرکز ۱۱۰ برقرار می‌شود که بعضی از آنها منجر به انجام عملیات توسط ماموران پلیس می‌شود.

رئیس مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان گیلان همکاری با پدافند غیرعامل را یکی دیگر از اقدامات ناجا برشمرد و گفت: سیستم یکپارچه ۱۱۰ از آبان ماه سال ۷۹ به‌جهت حضور به‌موقع پلیس برای رفع نیازها و پیگیری درخواست‌های مردم در صحنه راه‌اندازی شد.

حسینی‌مقدم با بیان اینکه این سیستم در تمام دنیا با توجه به نیازهای مردم فعال است و امروز پلیس در کوتاه‌ترین زمان در صحنه حضور می‌یابد خاطرنشان کرد: جرائم عمومی اولویت نخست هستند و پس از آن به‌ترتیب تخلفات راهنمایی و رانندگی، نزاع، مزاحمت‌ها و سرقت در اولویت هستند.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: بخش دریافت اخبار و توضیح اخبار در ۱۱۰، ابلاغ به رده مربوطه برای حضور و پیگیری در صحنه از جمله بخش‌های این سامانه هستند البته استفاده از GPS یا سامانه موقعیت‌یابی در تسهیل کار اثرگذار بود از این رو به‌محض دریافت اخبار توسط اپراتور، پلیس در صحنه حضور می‌یابد یا اخبار به کلانتری مربوطه ابلاغ می‌شود.

رئیس مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان گیلان نوع اخبار در این سامانه را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اخبار ممکن است به‌صورت فوریتی مانند نزاع در لحظه خرید و فروش مواد مخدر و سرقت در لحظه باشد که پلیس کمتر از ۱۵ دقیقه باید در صحنه حضور یابند و در اخبار غیرفوریتی نیز شهروند با تنظیم صورت جلسه درخواست خود را پیگیری می‌کند.

حسینی‌مقدم “راهنمایی و ارشاد پلیس” را جزو دیگر بخش‌های مرکز فوریت‌های پلیسی برشمرد و افزود: در این حوزه شهروندان برای دریافت راهنمایی در موارد اختلافات خانوادگی، چک و ملک تماس گرفته و درخواست راهنمایی از پلیس دارند.

وی با بیان اینکه میزان تماس‌ها با این مرکز امسال۷ درصد افزایش یافته است گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۶۴ هزار تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس برقرار شد که ۴۰۰ هزار مورد منجر به انجام عملیات شد و مابقی در حالت راهنمایی و ارشاد قرار گرفت البته مزاحمت‌ها در لیست سیاه قرار داده می‌شود و در صورت تکرار، پیگیری قضایی می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 10 =