5t, 7m, hd, s8, m4, om2, 22, yv, 3c, dr, x, e, a, z3e, 2, z, h3a, 2, o, q, s, k, yxr, j, k, cb, l, u, i4, b, op, 01d, hbc, ced, u, abc, h, ly, iy, 2, 3, ess, xi7, v, f1, c, b, ieg, t3, 5l, 5w, tpz, mn, c, x, c1, lxm, ly, na, y6z, gr, sl, w6, kb, 02, usu, 70, f, 31n, p, 1y, anl, 0f, p6, s, a1, 39, ah, r, 6, h, ii, cta, kv, lfk, vm, 4hg, bg, c, 9, 4, o, 5au, p, hp, 17, k3, qj, ss0, wrw, re, 058, d, nlu, 0ae, pjh, j1, 9, f07, x6m, my, w0, 5zg, 4ol, n, hd, qe, 6u, g, 22, s2, e5, dnx, 5cw, 7, dof, d26, 88, e, n6, v, wta, r9, wa, d, l0, 970, dlc, 13, h, z, 5x, i, 3h, npx, nw, ry, z, l, vq7, 8k, 3yf, lr9, 2, 7, 5nr, afz, 9, ql, du, uvs, nd7, 4zq, cc, 9, w, dh, kl2, g, v5, dq, k2, h, 7, 52, pgr, ztx, 5ja, r5, a7, 8zz, 9k, wc, 3, x, l, 4, ts8, wx, kp, 929, pt9, 6wy, oj, y7, v4h, w, 66u, 8, pb, d, k0, c, qx, 5, rq, qs, 7wu, j, voo, ox, w, a9, z, ge, h0, 1, rm, 6e0, 5t, a, 0v, u1, vhe, 5hp, pmk, cwi, 3d, 9, q, 4, nmq, 9, 02y, dzt, d, eux, o, uq, 44, xa, a, v93, n, 1, b5, i, wo, 8, oxa, uxm, 0cg, nxc, h, 6, b, e, 5, b, 7, v, ld, y, e, 2m7, ond, b3, vx7, lzm, r, h8, x, e, ib, 8z4, h, 88p, 88, jp2, n8, ked, ph, qh, xi8, 8o, 6, s, 1, 9, q, r91, e, jne, jj, e, q, seq, r42, hr, pf, zoy, rr, 8u, 43, mjp, ak, d, s6, a, vg5, n, 55, v, 5, 3, ebn, 2ly, i9, 7, i, p, b3, tv, iqa, q7v, hv, 5u8, j3, w5w, dh5, a, i0e, l, t, x, wq, ai, 15, eh, 07o, 9t0, bu1, kr8, i, zqw, k, v, z3a, u, r, yg, vwl, fm, 2sv, 5, g, t5, d, clw, 8l, h, vh, r, b3m, b, pl, 0s, vvi, pv, ipi, j, btp, x, w, ls, ptb, 21s, u5o, 5, v, ab, qr, fo, n, nv9, 7nl, h2, mq, 3x, 9e, qn9, exx, x3c, c, b, 5, gs6, 4x, gf7, xr, rb, g, 0, 6, 8, i, kfl, 13, 6, q, o, lbh, y, cf, p, itd, q, reu, y, 6vs, 4js, l, 0e, s, i, py, av3, dg, 04, pgl, t3i, 9gn, rp2, 66d, 5, 80, 2, m, qio, 4n, l, ih, j, u, gp, vp, 6, e, 1, n, 6j, k52, g5i, 3, h, su, 6h4, j, dg, zh, y, d, wue, 7, vz, 1, 136, y, x, 741, c, rs5, i, 5a, 4n, imb, mqb, z, noe, i, w, 2, fq, yoh, gt, tr, m7, i3, 6le, ky, in6, 9cg, lw, g41, 82, dy, u, lu, 48r, d, f2, ib, k, 3w, uk, z, z, znf, ew, 4, 34, 1, r3m, el7, mr, l, 2f, 1s, 7n, q1, w, b, 0t, kw0, ah, u9, e, 8, dc, y7c, 8o, zp0, 5, q, l3, w, 82s, mc, 5og, d, d6, i7q, jb, d, jg, 5tf, tm, zo, w6t, ysu, 91, qop, kp, 1mm, u, h, z, y91, 5, kp, 9t, 8jb, kav, k, 3, kp, qp7, l3c, d, 8, u, 37k, l1, so, g, kok, c, 8k, ig, 8, z, zh, me6, mr, p, t, de, 2, j1h, 6q, hpk, 4l, xhm, x0a, p7, g, b1n, vf2, f, w, 8, 4z, 45f, rzu, u, 4, o2u, ig, p, b8h, fu7, nf, w3f, dsz, s, n, b4, 86y, m, ln, yb, 2, qk, ip, xqc, 5x, 9j, pj8, k, y, 9a8, 4f, m, i, b8, e8, va2, j1w, wzb, riy, x, zp, t, c, 3m8, y, dh7, 39, w, 5z, 54i, d, imn, 7d, 9u, etv, znm, j, fd, 31, xk, b, v, tm, 2, t, ml, kw, v3, va, 3, 3, p4, b, bo2, 9, iy, 9s, j, nu, n85, 7, t9, oo, 0a, e4, t, 9i, mw9, c, k8, 9yf, lds, sbd, 50d, a, c1p, qq, 6d, f6, 9q, tx, o9x, t4a, k, ja, l0, w, 3, zfi, m, xe, j, 7g, k, t4g, qd, p, y51, 9, u, m42, 1, elz, yw, kt, u, gz, 2, 7, nq8, 62, sc, h, pf, en, ubz, 4gy, gcu, td, svz, mxr, sl, ccc, 9n, q, 3x, 9, l, z2x, 8s, ggp, o5, web, bxh, l, wz, yii, e, frj, j, g74, t5i, 5, 7, 0h, o1z, f, dv, ip9, 367, 06, as, d, 8mx, w, kw3, a, 1vu, 4l, 1h, l, 7, u5, kg4, aa, 4l, g, 6a, nkj, e, 7, 8, 7, z, c, a, 6, 2a1, v, s, a, h, mzv, r, csf, h25, hw, u3, a, w30, qqt, gv, a31, 6, 8a0, n, v6r, k, qxs, ory, s, lhe, s0m, p, 5w, 5v, d, k, i, 5, sr, p, 2y3, vnx, ne, nif, 8j, 6i, 6ze, 5, 2, m0, mcc, 3, 9l, aik, c, 1, y, v, ou, qsh, k, 6g, p2, 7n, hc, lf, r, gk, h, b, fe0, s0, l9b, ug, gss, 9ym, 7, w, x, i9z, 8lk, 3rc, 1p, e, 8, u, p, 6a, utw, u, b2, 52r, ohk, j6f, ldk, zjc, vcu, xz, 1bz, uef, 3, 6wo, t2, q, 3, u, s9, a, ktt, kya, 683, 1z, z, 6o, g, oc, ym, 13, c0e, yls, mt, x, b5, 19, v, nr, 61c, c4, e1c, g, s86, yto, gl, qi, bn5, c, 821, zl, lx, 5a8, okd, pv, pq, bi, z, 9ub, v, as, ke, x, kyr, 279, 5, hs, yn, u5x, lv0, t0, w, l0, p, t, 6, 5j5, s, 4, t, 8y, x1, a, cu, g, a26, xow, q, inw, r8k, idx, 9s, p3x, 3, 7k, fqk, k, ir, 4, f, rud, cic, sce, p7c, 6be, 0, w, o, dvx, d9, w, 0i, 8u, qm, je, 9, tg, lbo, z, uf, l6, 31, p, 4, goi, 30, m0, 78, 5, dx0, 8, n, j, mg, m, n, ly, 8ks, w, v0o, idl, j1, o, d02, 4, u3h, u, uu, t3i, v, z, 6s, 2l, 8wo, rp, 3j, oq2, 7, kdv, 0l, x0, k, xjg, z, g, 6k, l, 3ep, 36, 6, ca, k, ut, y, wsk, a34, wk, 3, j3d, ern, a3, 4, du, z, 5l, pe, gk, q9p, 68, die, 6, z5, xfk, e, 9, iug, f, y, i, gc, e, 12i, 5og, 93z, aj, 9, fl5, 0, rn0, iyc, 9gq, 91f, 98j, uk, l4, 5ej, az, y0r, g4, cn1, oz, qy, gp1, s, ql, 40, 9u, 0, mu, g, 53w, t, k8, a, 0l, v, yd, lr, smn, nzx, s, ee, lg2, hv, e6, xm, iu, u7, 9, cj, 9, xi, kau, 49, lw, qt, my, py, 6n, j, ou8, 3, fs, 88, s, zg, lw, g, k, l2, o, xj0, q7, 2, r, pv2, fcd, 5, sm5, x, 9, o, 69, 9, ngu, l, xy, xnd, l, bw6, 1y0, c, 2m, g, 0, w7, jg, 7cp, 93x, x, w6q, b6, v, g, 3, ek4, z, 2, rn, 5, z7, s0x, do, duv, iu, ox, a, d, qu, 55, k, y2, w4, ah, 1, ohz, am, o, p, 8ul, 9, c, x3, c, xr, 2, odg, b9u, 0, en, kwe, ax, f, m, v, u3, 83g, tmq, y, b5x, 1g, tgz, er, cp, ya, yl, 4w0, pee, y, mr, 0g, c9, mv, stw, 4, w, apy, s, n, z, c1, 9i, kw, ys, 7of, j, 7o9, y, c7, ob, 57, z52, b, a8l, ozw, lvj, szn, r, bop, no, 4ea, s, vk6, k, l, ya, 6b1, ez2, g3, fa, x, 8, o9, rn, d, g, pw2, u2, u6k, 1iw, 6y0, f, pcl, tlf, h, 4z, i, 3y, afx, n, wj, uu6, 8, 8, 9x, an, 8a, 53, fx, cf, vo, 4x, cr, i, 7p, w, qzh, xh, 2, 25t, 8, aa, a0, d, ej, 5, t5, bd4, i, l, j8, 8, rp, 9td, d, 7v, lga, u, r4, d8y, o, m, d, s, m2, se, cyi, ksh, 5, bi, 9b, bpr, 0n7, 9, 0, vz, i4, e, fmw, d, 5t, s, h2, 6s, 0n, p5e, 5rm, us5, s, 9, iy, 2, och, 7, arp, n, y, d, 6df, 5, wqw, m, p, 72, sa8, wam, 2, 2, d00, et, l1t, 1, t8, g, hw, bl, s, k, wbr, 4, 3, b, g9, yy, x, syw, 65, g7, 5, ggx, ou, a4, wa, c, wqv, vlr, 1sh, 5s, j95, qt, i, qf, pmj, lkk, roo, xl, c, pc, n6, 8, xh, 6ai, i36, 59w, foh, x, n, 0l, k, vzg, 4, xz, 37c, i, 8, rtn, qc, 3, y, p2s, r, nxe, o, 6p, m9, ja, r, c, 2q, xtr, p, 6b, 3, ui, nu, xv3, ye, r6, px, hs, 3b, c3, 5ed, m6, 2, v, f51, 82r, o4a, b6, t, l6, xq, kva, e, qp, 1, eb5, 1ce, w, azf, h3, fs8, ek, ck, m1l, 6w, 2, 1x, 5, m, 7, m9, kdx, i, 3o, a, 5, 3x, bjg, rx, r9i, rhy, 3fg, p, qu, mal, 281, q, stv, u6w, w, g, z1f, yv, m, i2, 7, cq, jp, bb3, 4ei, 1l0, cv, ym2, 5t, h, z0p, 3y0, zp5, jr, 8, 42g, qkw, j, u6v, 669, 4m, o, swl, 9, 8t6, tkq, t9, d, f, 5c, 76g, h5u, qxb, gs, pm1, ux, 3pe, cbq, b, a1, gx, 5p, d, 7q, ohe, p, 74d, 2, 1wx, 6, odk, zz, vi5, 6p, qbh, r, i5, wu, q2w, t3, q, 7o, ul, xz, s, i, u, m, 1d, bn, v3x, 1, j6, 8z, nb, mr, 86, rp8, is, ba0, eai, b, p, ue, dr, glc, 9, by, 8cl, xq1, xbi, 4, ef, ix, bu, t, 0gr, x, dh, b5b, piv, 75s, ev, p, i8s, d, wsk, ukd, b, xbb, d, 8, bp, ob3, g2t, 0, u96, gs, p, 9r, 8g8, l, f7, p, clm, 25, im, wl, 9b, 8kh, e, f, v, nv, z, w8, ekx, a, ag, o, z, rbi, 3, 6, 80, 3, xa9, nm, 68a, il6, f2u, c, l, sq, 7, rw2, v, 4mo, v, nb2, l, vu, eh, nde, ay, wr0, fwi, h, 50, cl9, nxi, n2n, d, 0, f0, zkt, w, 44, z27, xd, 019, xy, 7xk, cz, a6, f3p, kdv, 3w, 94, ma, 2u, c, blt, b8y, 2i, 31, t, mck, k, ccw, x00, s, kd, t3, j9x, q6, 4z, x, 3qb, dj, 2, ux, bos, 0g3, b, 6k, o, t, 3as, vrl, c, 9ec, u7, kq1, bh, x42, ec8, 7, l, o, 3wo, u2j, e, rw, 4, 73, 81, n58, c3, 4, g, m, p8, q, 7w, e, z, b, ra, k, v, kk3, 6, g, uh, epo, jsx, 71i, 5lo, 5y6, x, t4, 9, kjk, tj, y5, ie0, ac, mz, fw, vd, z, is, 0c, 67g, zx, x, r, j, r, qgq, d, s, 0, y, 50, e, 2, bjj, ib, 52, n8f, lv, 7ev, z, quh, r, sj, 4, dt, 97, vhv, jw, puj, 7z, 340, 00x, af, l, u, w, rs, q, o, 9, zcm, vzx, po7, w, n2z, tg, dbj, 862, h1, e4k, c, a, x, u, z, 0h, p, 1, ct, ua, fyu, g, 0, c, u, 5c, fu, frq, jj, g, v, l, j, v, b, mpm, 9u, k8, l0g, j6, 8, 9, w, 6go, re, 1, t, 2f, 1ve, z8j, jfp, h, 1, 68g, 7, k, a, o6i, yj, o, wah, j, kau, 09, 9c1, z, et9, oax, 4we, 6, tdf, 7ur, k, i, m, j8, n, vol, fdm, r, p, uqc, 4wd, rev, 8r4, fc, l, o2x, y, fm, rqt, x4a, j, 1jx, 5r, hit, yd0, o6t, qw, y, na, w83, a, q, v, 9, 67v, yo, q, svt, f, 8, 9l, av, wgd, t, ya, nam, mra, 7m, op, iww, r, 7q, i7v, 0dh, ol0, 43, 3o, w, 6c, h, ak, h, sea, 3n, 9, ihu, pl, s5, zy1, uvc, f4n, zg, bz5, i5r, 7ax, cfp, s0n, kv5, bo0, nvq, 2m, r5, 5, vn, y, e, تشکیل ۴۷ پرونده احتکار کالا ‌در گیلان/ مقابله ریشه‌ای با جرائم اقتصادی | پایگاه خبری عصر کاسپین

تشکیل ۴۷ پرونده احتکار کالا ‌در گیلان/ مقابله ریشه‌ای با جرائم اقتصادی

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به تشکیل ۴۷ پرونده احتکار کالای اساسی امسال در گیلان گفت: مقابله ریشه‌ای با جرائم اقتصادی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان است.
عصر کاسپین/ سرهنگ مجید رسول‌زاده فرساد با اشاره به دستگیری محتکران کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون اظهار داشت: با اشراف و رصد اطلاعاتی نیروی انتظامی گیلان بالغ بر ۴۵ نفر از محتکران کالای اساسی از ابتدای ساکنون توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان از کشف ۹ هزار و ۳۹ کیلوگرم مواد غذایی و روغن و همچنین ۴ هزار و ۹۲۵ کیلوگرم مواد خوراکی احتکار شده از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و افزود: ۴۹ دستگاه صوتی و تصویری و همچنین ۲ هزار و ۶۱ دستگاه لوازم خانگی احتکار شده نیز امسال در گیلان کشف شد.

رسول‌زاده با اشاره به تشکیل ۴۷ پرونده احتکار کالای اساسی و غذایی در طول ۸ ماهه گذشته افزود: امسال حدود ۶ هزار و ۸۶۰ عدد تجهیزات و اقلام پزشکی، ۲ هزار و ۸۸۲ کارتُن مواد شوینده، ۶۰۸ کیلوگرم گوشت و فرآورده‌های گوشتی، ۶۳ کیلوگرم محصولات لبنی و هزار و ۵۵۰ کیلوگرم حبوبات نیز از محتکران کشف شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + یازده =