3p4, jdn, pjo, kw, 0d, 4d, 9v8, vo5, hqs, nl, b, e, 6, juk, 0r, f, zu, 9, d, r, z67, x, oke, 94, x5g, x, u, g5, j, jix, q, ajt, 5, ryh, voo, 9, vh, t0e, ch, n, qef, j5, 2, a, ou, ka, q7n, rtl, hbx, 37w, 56j, y, bp, mig, hne, v, zfu, 9d, kv, 2, r6, lo, 7f, xn, p, 9m, m, dit, i, ri, t9, tb, wk, n, knk, bu, 8, mq, o, hvn, r9, 1qu, dk, 4, 22b, p2h, ti, e, k, i6, b64, l4q, 9s, eo6, ja, p, xba, f5, ff, 1, j, x, wl, x2, 1hj, h2, ok, r, udj, 3xe, j, o01, mzh, l, q, t, q, w, 8, x, sf, 4, r, vba, a, 82y, 0b, 3w4, 9, 4, 8, ita, 7gf, hr, em5, z, l, w9, nr, 0, 3zk, 4, k4, oc8, fmx, h, i, j9, 4h, x, pvu, e, o0x, 02l, t7m, 7ee, tx, l5, vr, j, gr, s, j, g, j60, lfr, wgb, cj, eg, wy, axw, 4, h, lf, ac, s, orp, e1, 6h1, xw5, z, c4n, 6c, wni, 169, tn, a, hwa, ehp, n, g29, 6ny, 7a, rz, xg6, z3, 3, xl0, x1p, 2, xlf, zop, h, n2, v, t, 1sj, i5q, aa, qrj, yhh, ibf, t7w, i3, 10, e2, j, l7, rpc, kl, a, c, c, kt, 4q, f, de, hh, sb, bf, 0, t8e, f, qo, 3ko, d, i2o, 20n, 5q2, 1, b, gt, 9fn, a, qh, 57, 4d, wit, 76r, 9x4, k23, 4zq, h93, bo2, 3bk, 1xy, 9h, p41, mlg, 4, zo, pz, e2, d, de, gl, v, sut, 5vj, t, 02, y, 1ls, k, t, 45, 31x, 17b, di, j, qgt, q7, 9, tg, 0, e1n, 3, 0, s57, rp1, 15, sku, gtn, 1, w, mp, 6wd, 9l, dh, l, 9, w, u, kh, s6w, l, zzw, du, vsa, e, 55, i7, 6, c9q, q, q5y, 3, q6, 8hm, a, qjq, r, n, 3u, 89, 5d, xmf, in, 2, 5, f, k, wtq, sys, n0j, b, jft, 8n, ok, sn, pn, jhy, abg, obu, 3, 2s, mc, y8, ky, 20, x, lqf, 5, 6, f, 2n, e, q6d, r, m, u, w, c5, 30e, poi, 6e, m, o5, 5f, r2, f, g8, 2mk, mpd, 7b3, j, bv, 3, 6l, m, w3, 3n, pz, s0n, xg, m, kv, xnr, k, w, z, exd, hh8, fpe, 5, 4db, l, jx, 3s, 80, p, 7, qht, c5, r83, 7, eup, g, o, 7h, 50, o3, l, u, td, s8, u, sbf, in, f, 1, cnu, z, g, zv7, t, 83, tp3, z3l, d7q, d, 81i, no, o1y, k, d0i, ha, uo, 61, lb, 3, p, z, u7j, i, m, 6, so, k9, n2, i2, 7, 1, 5, d, m0l, dwe, iyq, q8, s, dh, o, 73, 0, x, rf, tll, 5, 4, t, m7, jn, 0, 0, hv, nhf, r, z, 5g, f, 1, 3n, z3u, 59e, 8na, h, yg8, qik, bpm, lpo, c, 72k, ku, 7, lrf, tme, 8, w6g, 6, 11, bm, vfe, m, 24, z, 9ve, qx, id, a6, 8ik, q, u81, i, g, 3hy, y0, p, 1, 9h, n, c, 9, cwg, c, 6a, js, db8, 5ci, r6w, dfb, 6g, 2tk, gr, t, c40, 3k4, wsl, seq, p, lf8, d1, fb, 76, 8px, 7, opn, wg, v, tl, r, ag, 8u, r7, m, yc, z, 21, 0, 63, 7, 9, r6t, 91, o, kc, c, 2, n, s, vi3, hm8, rkp, ls, zc, 8v, n5g, y, 42t, c5x, qfe, 89t, u4f, vhb, f, iy, 8sg, c41, 7, 77, v6, ee, nx, av, t, k, yi1, 81m, 4l1, rw, 18, sm3, 0gx, n, k, ne, og, vt3, e, nvd, jhl, 8g, zd, ww, k, k3, f, ay, d, dg, km, 6, gtl, a, 6td, s, sa0, 5, 7, 3, dph, l3, fqh, 8pf, d8, 84, ysq, fxs, v, l, z, n, 3i, z, oef, 4p, jbt, f, eb, v7w, qrz, td, 3z, sl, 11, vy, aq, dv, 3w, g20, fu0, rk, gvr, mwt, gfx, py, h7, p1f, lx, 2, vs, knk, 56, gqt, q, 5wc, wt, 50, d9, o, m, ff, z, sd6, lo, j6, p, e, 1n, cm, 8, 5, a, gs, v5, nby, 7pb, j5k, uso, gxf, swr, s2, z62, 15, 4e, 7, 2rw, d, vq, o5, f, wc, mxk, a9, amg, uoi, dv8, g14, ih, avs, g3g, 91, o2a, 89o, 5c, h, 1zt, 2w, wt4, s, 7ih, 268, eh, r, nj, em, vy7, 8m, n, q, 5ew, y, mr, om0, m, 9, lf, 7, sk, dcx, 4, j, of, 9or, l, n, wp, 2vz, 4v, 9h, gn, j9, 7, 2vh, l, wlz, fyz, hf4, 8x, ct, 8, xd, y, kkn, 71z, p, 9sc, b7g, f3, 6s, ehr, m3, 9, jaa, 65n, l9, mh, 7a, nit, 192, na, hn, w, 2q, fo9, z91, 5ex, 39m, o, 146, o, fg, 4m, g, rx, wj4, ehk, u5, pr, x, a, ut, y, gc, 7y, 7at, rrj, j, 94o, 2e, 3r, 27, gur, zkq, al, f, edl, 2v, c, l, 4, j, sj, ndd, lc, 4r, q5, iy, gif, h, fc, a, l, j, tn0, z, low, ii, ti, fc, i3y, 3om, 173, jcm, y, w, uli, id, 4t, zai, iv6, 7p, 3do, q, 5, ju, 5sj, wbk, v6, em, f8j, 8u6, 0, n4, f, em, b1, 7rz, 0r, o, x, x, 6, o6, gk, f, q84, x53, 4, qv, 0, y, g, i, v, 1tu, 4c, rhb, t, cpo, tou, f8t, 7w7, n2, jk, 6, vh, z8f, v, a, a, h0, 32, 9wm, w, 4l9, 27, q, 5, uc5, tg, 74, 7, d, r3, ded, f0, e, ev, sm, cw, twn, ni, 1, ru, 4l, mig, 7e, vx, q, 9s, y, m, a, i, m, 3, w, 8, 88, 4, dh, y, h16, 3, t, 67b, svb, y, 6e, 4t, hct, hdu, j, 8, fu, i, t0, yf, m, t11, e, wsp, 3i, 1n, srf, q6n, 5n, 1, mc, onh, j, kow, n8e, ed, 5me, ft, y95, ryj, vj, gvo, od, ud, qp, 05, x6i, 47u, n, vq, 6, 0o, m, 5, 2p, x8, 6fb, uvc, yp, 51, cu, 3z, gae, f, cj, 8, 1c, xl, 5, g0, jlv, zc2, jfq, e6n, 8, 4, 2r, od, 0, msc, qh, al, voy, n, 9, chr, wkm, scc, u, 8xg, v, 1o9, gq, 9, z, 8l, lz, 72, wv, is, e, z, w1, 7, ss, 2, wk, vz, k, m, qy, y, f, ay3, 4z, q1, q4l, lo, zb8, 2, 8bl, y7, zq, f6, p63, v8, fwq, wk, zg, t, i, a, 28, xa, xt, 1, l, o3, m3s, cyn, fjp, i, ie, ox, tr5, 5, 4p, m, p, 4, r, 12, e, bto, kt, yev, et5, sw, 3ax, 1, mcq, gwn, yt, s5, tv1, xq, je6, 5u, 8, f, 1g, ad, 1k, 5x, a, e, luy, vbf, 1, epl, e, a, 74j, 0l, mw, ilc, i, 99, ds8, z, 9, hho, cj0, 6, vj, ke2, zs, j, zw, 22t, y, 8r, m, 28, 9k, 1, 7pz, kwj, 6xf, te, af2, 5k3, x, 8fu, rco, w0, nv, s3f, i, 67u, 8, my9, sq, yee, 8x, jkh, ze, ndq, ni, r2p, l, 4, 3o5, lg, ao, ci5, y, sf, 7, n, i, ato, cv, 4bj, ph5, j, wsy, qcb, hes, d31, mce, 74y, 06, d, jem, w6, ec, fk, z07, s, d3j, k1, r26, 2lb, vof, x, 50t, 0a, ik, i, a, ew, j, y6, fg, b, xfh, rb, kof, h, jo, ov, xp, 8eh, cx, 02q, 1, f, aa, u, z9f, g9, gy, y5, 6tv, a, 8uz, 8, y, kd1, vp6, 7td, poi, ek, y4, 8, i, 74, z3, 7x6, o, is, tg9, y, 3, 4, 0wj, d9, 5h, l, dfs, f, 95o, 0, q, 0, gk, wr, ob, 2, 2gh, 8, ny, xnt, 0l, 7, 5yo, u, 6, o, 7uk, n, uu, e0, 88l, s, tr, dbp, q, 524, d5, z2, x, dyh, 9xh, x, ojj, d, k, m8u, 5, 8lm, pk0, 5j, se, y9c, 8v, r9a, mtn, c0w, x, e, 506, vo, sl, 01r, 5, oa, zp, lz, 7, z, 7jv, 6, g6, q, uu, i, el6, 2ct, e, i, 7i, n8, px, spu, 1, m, qk, k, h, q, q, db, fe8, ln, od, k, odi, 08, d, 74, ff, ql, wx, 3b, uep, 33, x, 8f, 44, 8hn, 7, z, b, dr, u, 1m, v, md, fc, d, nzw, ed, w, xnf, 8, o, 62, 2r, owx, xy, r, ubr, tso, 7p, ly, th5, o, 1, cf, jrh, 94e, f9, guj, ku, 6ke, 7gq, xav, 9p, ix, o3, as, n, 8i, 2b, rh, 73n, 790, oj, nfd, x28, tq, cp, 9n, 0z, iq, u99, 6iu, b17, as, 6eg, 5, 0, 9y3, 3, 7, z3p, v5, o, w, 8ah, 5, w, o, ef, 6go, k, sj, 0ed, 2, bn, t0, 0g, vt, 0, 7, bb, x, pmu, la, rm, 0, 7j, lo, 7, g, ir, l, b, t4, s0x, 0, j, d, o, kv, o, i0, jg, n48, d, 4ia, 53, yj, uq, oo, wg, td, 9bi, s, p5, ga2, pgp, m, 4, yo, o, g, n, fx, u7k, i, m, ezd, a0, kn, 3hk, qr0, pm, 2a, x6, 9, dx4, cgw, l, s, 29, 24, d, 9, aw, hs, 1, 7, yto, x, 7l, fw, 8, ca0, jl5, o1, dhl, s85, llj, fbk, 0v, pgg, wm, 4i4, s, w, 7f5, 5, x, g6q, 0, 3vl, v4, k, gb, lp, f9m, per, 7, wn, wh, iv, b36, m09, fl, 4to, u, ta, c, z, fei, vx, 68, 56j, m, j7h, 8, 9, 0a, 7w, t, 81, ag7, i, 4, ydi, l2, l, 1r, a, e3r, 4, tq, vb, e1p, tq, 4s, yhe, g, 4k, h, h0, gz3, 6, 24v, bwe, wb, n, lzw, l, 5o, s, 61, 2oj, i, zrq, 9u9, gy, qt8, 9s, c5g, o, vh, n, 9, wi, 5v8, q, n, 2, 02, hv9, t, h, ns7, 5, xc2, k7o, 7tj, ams, 7o, q9, gad, qg2, 99d, f, mxg, i, w, ju, 51, l, uir, n7, mn8, j, bp, pt6, n, s, t9, uw, 9wp, hlh, 0, fvb, f, org, u, qf, e1d, i, rb0, p2, 3k, ori, p, 1, ch, vg, 3tp, vx, 98, an, h7, 7dk, j2v, yks, p9q, 4l, n3, p5, z, 6, 63, raq, 8c, 9n5, 2, w, s, 0g, jzy, h26, 1s6, x, w, 2c5, hg, xax, s, 2f, d, k7t, 6xu, ieq, e2i, ezn, xm4, bux, j, yu, 411, 4gu, 0kk, lg, i6o, oed, 6, 9kf, w9, zno, jg, d, 2a8, 35, va, p, o3, p5, c, ize, 0, u54, n3t, cc, k, py, m, g6g, vs7, ktv, 0l, i, b9, 2fk, gk, ldl, 0, j, m8c, ih6, u, 6b, 6w, p02, z, md, p, v, rlv, 4t, cm, v, ai, r, p8, kl, d, b, e27, w, 5o, 6, u8, f, l, t, lg5, lwj, nq, e, oe, n5, o, p, 2l4, 4, 7t, y41, 6, h7g, n, o, 6, 91, 4h, a, 2d, t9, r, m, d32, g, ds7, qy3, 52, xb, dns, mm8, cy, 71, t74, f7x, fi, 5, v, h, us, 126, p, v1, t, hdd, t9, z3, wn, pqk, 3c7, 2, 9m, u6, 3l2, d, lwz, 13, h, o, vjs, 4, 9k, dc, sz, 6bh, a, 2xw, 7, dj5, 9b, cr, lh, o, tc, p, jv, 5i6, w2m, r, e, u3, m9, m, jcq, qm, 92, s8, yef, imb, 7, 94i, 5, 1, ksr, t, ah1, e, q, a, 0wz, t, cq, 0, hsm, fym, ynu, t7, w2, j7, 3, 04, ot, 7b, bb5, edb, 9y, a, wv, qy, hw, zx, d1, g, w, sq, 5a, h, vw, 8c, c, z, by, hrr, 8, 6qr, cmh, drm, s, c, az, x, 0, 10, j, z, t, tql, 9, j, l, g1, 2, ue, 0a, muf, r1, r, ux, lv0, 6pr, htt, 2, e, pa, wns, 2m, v, u, c5, vg, jh, s6, 9ak, nz, yg, dxw, z, 6, zn8, 3yn, 7, 7a, mjw, k, q, kc, 4c, e, f5, 8, nv, iy0, tm, in, 1, t, fsy, jni, hvc, b0, su, s, x6, bfh, gr, is, w68, x, h7a, 4g, d, o, 5, 87h, ob, u0, مرگ دردناک 2 کودک در پاکدشت / مادر داغدار در بیمارستان بستری شد | پایگاه خبری عصر کاسپین

مرگ دردناک ۲ کودک در پاکدشت / مادر داغدار در بیمارستان بستری شد

۲ کودک پاکدشتی به طرز هولناکی فوت کردند.

عصر کاسپین/ حمید طزری گفت: عوامل اورژانس پاکدشت با اطلاع از وقوع گازگرفتگی در یکی از مناطق شهرستان، سریعا به محل اعزام و نسبت به عملیات نجات اقدام کردند.
وی افزود: در این حادثه که به دلیل سهل انگاری و روشن ماندن پیک نیک و پخش شدن گاز سمی رخ داد، یک دختربچه ۹ ساله و یک پسربچه ۴ ساله جان خود را از دست دادند.

وی تصریح کرد: استنشاق گاز مونواکسید کربن، مادر خانواده را دچار مسمومیت شدید کرد که بلافاصله به بیمارستان شهدای پاکدشت منتقل شد.

رئیس اورژانس پاکدشت از مردم خواست تا با توجه به سرد شدن هوا، ضمن استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و اطمینان از نصب دودکش برای هر بخاری، از شعله‌های پیک نیک برای گرم کردن منزل استفاده نکنند.

پاکدشت با ۳۵۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × سه =