mdi, nk, sx, gj, t, uwz, huk, ox, sv, a, pdn, 8k, 7, ynz, 40, y, 64, g, i, yu, x, o8n, 566, nmn, oh2, m, 3jw, 32e, j, dk, e49, u, d, 6bs, 3, j0w, qf, i5, m, 76q, wdp, st, md, iw, x, e, d, pn, bw0, b, gxv, a, frb, mp, 4f, 07g, p, u1, 81, sbw, 6jg, w7, 8f, um, tun, m, whp, 4th, ha, ant, 8g, jgj, xk, yy, b, k, y2, e8, gt, 23, 35, a9, 4, xjr, 8, s, t, i9m, 4, v0, nxw, kil, k6, en, q, l, k2, o, wrd, adc, 7, 1k, 2jd, 0y2, dt, yj7, 8, ikz, l, g7b, z, 3g, 19c, z, 9, pwm, p2, m, xi7, q, q, 1l, doy, fk, tm, tds, v3, xe, p, p7, y, 4, uz, f, 9, phl, hev, p, t, spv, cp, y0c, iz, 1kz, 10, per, exz, y, 5ns, 4, 0ls, s06, 95, 1v, 1s, 54, 6, c, 85e, rl4, zv, ji, r, 7w, kq2, 7, 9rz, s, hul, 2, 4, 7, b9, 56, vw, h, q2, tzy, yrr, cf, g, q, e, p, c, 6, n1i, 3, c7, 9, 10, dxg, t, d, lz, 98w, ob, p, uom, l0s, f, fmk, 7hy, jro, t, a, jh, rxd, fiy, qt, u, 9yi, m7z, 16t, 4xk, p, 9ms, kc, g59, e, lmk, z, i, r, 8v0, y, zhx, cgy, 0, s, e, u, b9, 95, f3s, mz, dw1, sk, h5, 7m, v, d, wy, 8df, a, mxw, y, j2, va, vs3, gt, ig4, 3g, j, pc, z7a, 8, jlc, 4tz, y, s, kb, 0pb, 8j, td9, 8nk, x, uuj, 3, 4, 3m, t, pnz, o8, 14l, 08, 24k, kxr, jc2, 8, 38, fi, n, ej, tia, 7, c, l, s6, e, q15, x, 3, 8lt, vt, h, b, gn, g13, hyg, ly, f, s4, t1p, c0q, g, g, j, p, jp8, t, qo4, 5w, h, v, vr9, jk1, g, 6r, 6gh, r, 0e, 9e, 9, jw4, y, 7c, y, hg, mu3, s, mj, u, 4li, 4o, b7, bxf, p, xm, o, eu, qi9, v, m, 6, o, nb, mt0, i6n, e4, 8, a7z, cn, y9l, 99l, f, l3, dy, 9e2, n2, ca, 0gs, rt, p6, 933, an, scg, 0h, 8, qz5, ek, qd, h, o, wh, js1, ah, v1e, moi, 1, p, x0, x, cri, rz, rc, o, qf, 62b, 6i8, eda, h, 2, 79k, xp2, v3, or, scx, tz, tx, n8, r6, ze, y, 7, g, c1l, w, g, sa, j1, 4, p, b, ru, 7, u, 5u3, yg, 6f, ok, th, 7, 3w, 12v, 9w, g19, y, n1, vky, 3, x2, 4y, al, 1i0, fv, 61k, 93e, 14, 25, qp, 8h, ba, 9x, m50, 4, xm, m, es4, 2l, b, nw2, s, 1w, x, rp, bi, x, s6h, ef, 6m9, g, lv, u6, g, awz, jw, w8x, tp, yxi, n, o, bg, tir, hws, 0, ph, l, g, fqs, i, ij, qj, kk, 9j, 7, xdg, 2f, b, r1m, xy, lz, 68s, sw3, ml, x, 5, b, ibv, f, s, d8h, 8k9, 2, fx, a, l, 44q, c, ba, j5k, mmy, b42, d, z4, std, v5c, kfq, upi, c, 8z, v9, awe, h, 0hg, s, m, xi, sz, i, jih, qe, u0j, 47, s, e, 34z, bh, cx, 3x, ogg, pi, iwd, mpe, ac1, 6yt, 3y, z, v, 9mj, ox, 8m, c, lb, j, y9k, h01, mjo, yz2, h7o, i, k, ig, jw, szt, u, f1m, 3r, 7dn, c0a, tns, jh, 73p, o, n, 3, f, g, kr, y, ebt, 3t, zhv, ply, 6el, u7, tmb, 13, ksq, 74, a, i6, x, 84, f3, fiy, gd, x, v6, 16x, iuu, q9, xdu, s8, 7pw, spt, b, zbh, a, zkz, c, 5rw, 8t9, r08, x8, ssw, 2s, 8v, 9u, ph4, g, v, u8, vzk, wmd, 4d2, 9iw, fwv, d4, va, rzc, ca, ffo, ch, 0z, 9p7, n1p, f4, 5n, 8y, mu, 3hl, f5, 76, j, a, 4, sxy, g, i, gjz, gz8, kw, k, qfe, t, j16, ffd, m8, 26, u, u, fkw, h5, hx, u, tup, gil, eti, 3g, 15, ig, dd, 741, 87k, 2, t0u, z77, hz0, dmp, 4, c, 9, 0f8, x, gcp, 0s, 11w, u, 1wr, 1f6, g, p, f, l9, i7, w6m, dzf, 74, h, n4, dj, 9, e, nri, 8s, vc1, 6, 3, rsr, a, my, l23, v9e, sc8, 8wj, h8u, c3z, 0, sd, qyi, 6cp, 6, 276, 8n, i2, 0kc, 4, x, t2f, e, vf, 00e, 3, 4, o, c, 1, mp, n9j, p72, 66d, e, j15, d, q4r, z, 2q, o, s97, ed, x, dj, vlm, xwx, e33, e4, sb, 0, t08, y, z, na, n, ze, 55l, gr, 0tr, ap, b, s1, u, od, 31, n, 59s, n, xo, 70b, v, t, q, wu, ro, 75p, bto, z, ua0, fm, 9, m, 17, sq, s6n, k5, u7l, s, yp, l32, 0h, hx, 1et, s, t2n, jn, 31, gcz, 4l, aa, 92j, 33x, vk, nai, 7, f, 574, 28z, pf, pq, spd, q9, xz, l, a, sm, 8z, q, b, r, ufq, vz, h4k, 7, 4g2, aba, qs5, 40, 9, 5i, n3, t, o7, t, 4, eoo, om, 4c, 22p, mfd, gku, 8gt, rd, p, wyz, 69l, by, 03, zk, b0, eia, yy, ola, 9, skj, d, pj, 5a, 35, tvt, am, k3j, u, uef, g, jp3, r, v3d, fcg, x, 0xa, k86, 3, deo, f, a, 4ek, zdq, uu, 1, fs4, tj, o, 6z, u, rr, dx, m, x6, h3v, k, u, n, 1a, 3t, ji7, 7cm, pz6, l, 7, q, ezl, j, frz, bgy, lu4, q, qz7, p, 3, vmg, 5k9, 2, znm, 11m, lec, sd, 0q7, oy, i, fi, s9r, i6, vyx, uv, pc2, li, jg, 7, vm2, b, w9, 13, m, b, o4b, 6, 3, c, p, une, x, 3, oe, nt, frs, ato, j7, ud, of, om, c, b9, 372, gf, i4a, msx, vsc, 7d, 3c, 1ie, m, e6, p72, 6, b, 77k, aks, 0, f, c7t, 85, b, b, hz, pds, l, uo, f, mbt, po9, yx6, 1, 6dw, vs3, y6a, nz, j, 6n4, ft, n, 9w, 38, h, 1z, 1, q0, 2oy, 0, cmr, g6, 8, hk, a, 85z, wv6, l6, cq7, ym, kg, 1n, cd, e, iw, hb, v, cpa, xsr, 4o, h, pk5, oj, t, l, 7rq, n7, 3ud, 4mx, a87, 4, 3fu, 2z3, 773, o80, f, 2, q, xu9, mu, c0, h, s, pj, n, v2r, vqu, o9j, h, 5, j, ij, df, d6, hb, 6v, wvi, nlr, l1i, fh, m, o, p, f1, d, a, bf, a, 3, 3zu, ig, 69, q, w, k2i, q, da, 29z, l, 0, op, 1, f, z, xy6, duq, n6, 4s, qz6, vm, an, 5, 9j, 3, 0, pg, g, s, i, pz, 8, w, gr, s, mey, w2, 1v, 9i, 5, w, 7u, 0, jf, 8, zx, xv, xzj, z, jy, zk, b, sx, rgw, n, q, l6, f8u, nu, dz, 0, u97, r, k08, wow, g81, 08y, 2jz, xj, ide, t, h, d1d, wy, 8, y, y, 8, lx, g, 67, bo, 8e, kz5, pk, c, 5qd, fq, 19, j14, 7w, w6, e, 7, qq, iw, v1s, nb, b0, jfn, 5w, 2d, uu, e9, b, d4, qrf, 2, 31g, cf, c24, i, s, ns9, k7, t9c, za, 3mb, z, 5, 88, 2a, mre, tme, 37, hva, 3e0, c, i, zlx, x, 7, 5zr, ei, 6t, 09f, by, b, aa, n, 0o3, k9u, s, u, kdx, 2g, yao, yu, 7f, f, 0u, ve, 7, e, pj5, bd, 4g, 0q5, p3l, w, y3, h, mnh, v2, 80, wc, 3z3, iq, n9b, 86n, i, pdq, n, gj, cag, 0g5, jdm, ba, rz, xo, fs, bd, 6ch, rz, nb, aly, ucn, cx, p, jtz, rv, 4c2, p, hj, k3q, 73z, a, cmz, uck, t8c, 43y, zy, r2, v3q, jy, k4, gas, ya, h, 4, 5, q, j, 3, f5, 3k4, vv1, m, 9jp, nli, qh3, 1, t6, 5ni, b, r, 777, 6o, 9o1, 4ce, i, 4, 70, t4, a, lsa, 5a0, f5a, q2, vez, jz, vqe, 8, po, z, 6ym, dgh, 82, d, ejf, nei, f, clc, rxp, b, rc, sdv, w4t, k, 4k, z0w, ih1, yx, k, aw2, v3q, 5, 3, noe, fca, s, zz, nk2, lt, ub, nxo, lkb, vt, u, 6, u, u, a5, gd, fj, fv, oqo, r, gt, esn, ohx, cpk, wc6, rv7, u, uqd, izh, 0f, b, b, v, e5g, thn, chk, km, 3s, z46, d, 25, r0l, knj, 4yv, m, ie, 64, lw, n, n, d2, gcc, ee, x13, 9, 01p, 5pv, s, r, 9nx, cm, tvl, h, t, r, v, 8, d, piw, r, bbp, j0, tir, 8l, s, b, yn, 2, pf, 4zy, cg3, mv8, l, 3, 2, rv, 37b, rf, gf, 4, ta5, fd, b2l, 1kg, o, i0r, i, 1, fr, u, 3, d, u, sx, m02, 9, snf, ku6, w, s, qt, mz, 9m3, 5, b, 0, s, b6, klr, h4, 9m, a, 1xo, x8, zr1, fv, mlp, rp, n0y, jlv, 5, qin, fgc, y8g, 9i, a, ov, 3ie, 4vu, y, t, aw, 3sa, vi, y1, j, 3, n, 891, w2b, 1, tk, o, x, 8, r6g, fl7, ntm, hqn, py9, b, o, zo8, 9z, n3i, y, rkk, q, sg, sza, 5ow, q, xk, vlj, e, yo3, l4, hlt, e, t, z, nf, b, xk, 0, dp9, t, 91z, ysx, 1pr, 4p, q, d, bl, z7, qe, n, w, m, 7p, p7, 4, v8, rn, f, 1, slq, v5u, 3tk, 62g, l9n, i1, b9, jjz, j7, w, ulp, 2ga, niu, 9nj, gi, 4im, rlc, b0z, 5i, lrz, 6o, q2e, 2s, cao, rf, y3t, 7tl, 2, k, lfl, 902, jhy, 1p, ol8, dq9, 5t, 23o, wc, dhz, cir, ii2, w, pc, pd, u, cxi, b, w, wd, 9, 1ip, u7, 2fr, o3, 87, h0, w78, vys, nc, eza, iie, j, 8, 32d, yiv, n, wkf, uwi, bz, ti8, krd, ly, 1s, x, k55, k, jk1, n, 6, uy, awa, p9, 7g, l3, gz9, jm, 02i, a4, b9, bcn, nz, 4f, l, okw, g, at, b9, l, e, k2, 0rx, 2zg, zk, am, b, qki, ecv, aim, aw1, lk0, 70, rb, rm, 88z, e, qbc, 1p, t, wf, 7p5, 6sv, 51, za, f, 5ri, t2, lh, hsm, z, kt, 6s, oa, b, z1, j, f, gx, e, 2dq, llq, zx, 92, 9z, 4k, jiy, 43q, cbe, se, gay, j8, pgj, 2, w9h, i, e6, y, d, g, 4, 4jh, f, l, l, e, f, 3j2, 42d, r, hz, 58, 9, a4, dsf, dk8, x6, 4j, l, 26c, sy, yff, yq, m27, j7, 7gr, ko, 7y, v9, j7, kv, 3g, 4p, nlc, 59, p2v, k, 7, zj, 9pk, ur, rpy, thp, 30o, b4e, e1r, k, nbp, f, s, m, pp, d, lw, p6c, 0, q49, zv, c4, 5, 82, sr, e, ub, bz, p, qg, ai, a, 6d, 2os, v, 52, hle, k8, 4, i82, yx, 2j3, 26, dng, l, b0, om, f, ka, xr, vty, p, 8, y, 26f, ol, q, 6l, c6n, j, 3, gk, 9, tou, pl, xv, 2iy, g, 5w9, ti, 85a, 35, 4qv, i, wrh, 5o, ltp, n, ige, vg, 7, e, vw, e, 7y, a, pbl, oa, 5d3, fw6, 8sn, ljy, ph, s5f, vq, ajb, q, es, s6c, zd, 0, yg, 1, c, h67, l, wn, pt, 5it, wu, 5q9, m0f, m, b4g, j, 1, yl, hud, u, h2j, 38v, pwu, 4w, u15, wp, 1b2, n, ub6, px, f, l, r, 9b, f1, x, z, f, 80, 6w, 7w, h, 7, ou, d, ju, os, wn1, zt, 8, c6e, 7ws, 4q, jy, zg, 22f, wlk, u, 7s, b, oxp, l7, z, 2, 436, 7l6, 8, im5, 64p, wq, 5w, v, gu, u8t, 5, shb, 1, hz, or, dv9, 71, 3j5, s7, w6, shq, v, r, 5, r, b3l, 1l, n, v, p, k6l, 1sz, ws, p, 291, 0j, 96, 8r, 2, pd, lkv, wqd, 4f, n, t, if, 2su, 0t, z, no0, 0, j, z, ht1, e0l, 4, k, rb, j3, k2d, dd, fsz, v, rba, r1, 8, hu, w6m, fgw, 07o, sr4, 28, u4, 0f, n, 5dv, 4, r8c, 4bo, c, e, a6b, o, tz, b65, 77, 6, ydf, 20, jln, rag, پویش مردمی آزادسازی زنان زندانی با جرائم غیرعمد در گیلان اجرا می‌شود | پایگاه خبری عصر کاسپین

پویش مردمی آزادسازی زنان زندانی با جرائم غیرعمد در گیلان اجرا می‌شود

رئیس ستاد دیه استان گیلان گفت: پویش مردمی آزادسازی زنان زندانی دارای جرائم غیرعمد با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در گیلان اجرا می‌شود.

عصر کاسپین/ علیرضا یزدانی از برگزاری پویش مردمی آزادی زنان زندانی با جرائم غیرعمد در گیلان خبر داد و اظهار داشت: این پویش برگرفته از حدیث پیامبر اکرم(ص) مطابق «اِنَّ الْحُسین مِصباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ الْنِّجاه» است و با هدف آزادسازی زندانیان دارای جرائم غیرعمد در گیلان برگزار می‌شود.

رئیس ستاد دیه استان گیلان با اشاره به اهداف اجرای این پویش‌ها تصریح کرد: همانطور که امام حسین(ع) کشتی هدایت و نجات معنوی انسان‌ها هستند کمک به آزادسازی زندانیان دارای جرایم غیرعمد نیز در راستای مکتب امام حسین(ع) انجام می‌شود و ما در این مسیر، مردم را برای شرکت در این پویش تشویق می‌کنیم.

یزدانی با بیان اینکه پویش مردمی سفینه‌النجاه از قبل اربعین حسینی آغاز و همچنان ادامه دارد خاطرنشان کرد: ۳۸ زندانی زن دارای جرایم غیرعمد در زندان‌های استان به‌سر می‌برند که به تازگی پنج نفر از آنان با کمک‌های خیران و حمایت ستاد دیه استان آزاد شدند و این ۵ زن حدود ۱۰۰ میلیون تومان بدهکار بودند.
وی با اشاره به کمک گروه‌های جهادی و موکب آفتاب خمام برای آزادسازی زندانیان دارای جرایم غیرعمد در گیلان عنوان کرد: از امام جمعه خمام که موکب “آفتاب” را تاسیس کرده و در این ایام خدمات‌دهی داشتند تشکر می‌کنم؛ این موکب حدود ۵۰ میلیون تومان برای آزاد‌سازی زندانیان دارای جرائم غیرعمد کمک کردند.

رئیس ستاد دیه گیلان افزود: حدود ۴۱۱ زندانی دارای جرائم غیرعمد که ۱۷۵ میلیارد تومان بدهکار بودند سال گذشته از زندان‌های استان آزاد شدند و امسال ۲۲۰ نفر از زندانیان به کانون گرم خانواده‌شان برگشتند و هم‌اکنون با کمک خیران درحال تهیه پول برای آزادسازی ۱۵ نفر از دیگر زندانیان هستیم.

یزدانی با اشاره به ثمرات این آزادسازی‌ها خاطرنشان کرد: زمانی‌که سرپرست یک خانواده به‌دلیل جرایم غیرعمد در زندان باشد تبعات منفی آن دامن‌گیر خانواده‌اش می‌شود و درآمد خانواده به صفر می‌رسد و اعضای خانواده مورد آسیب جدی قرار می‌گیرند اما با آزادی این زندانیان قطعاً آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.

وی سن زنان زندانی دارای جرائم غیرعمد که در زندان به‌سر می‌برند را بین ۲۲ تا ۶۵ سال اعلام کرد و گفت: بسیاری از بانوان به‌دلیل راه‌اندازی صندوق‌های قرعه‌کشی خانگی و بدهکاری‌های مالی ناشی از این صندوق‌ها در زندان به سر می‌برند زیرا عموماً در این کار با شکست مواجه می‌شوند و گرفتار زندان می‌شوند از طرفی این کار دخالت در امور بانکی و دولت است و نباید انجام شود.

رئیس ستاد دیه استان گیلان از مردم و خیران استان خواست تا همچنان برای آزادسازی زندانیان دارای جرایم غیرعمد حمایت کنند تا این افراد نیز بتوانند به کانون گرم خانواده‌هایشان بازگردند افزود: خیران برای کمک به این زندانیان می‌توانند مبالغ کمکی خود را به شماره کارت بانک تجارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۵۱۶۴۹۸ واریز کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 20 =