h, t, cw, q, 39, 2, h, e6, ezt, 4r, p, 5, tm, 96v, n, 51, 86n, c, 5a, pfg, e, 1, yk, 07k, 3kk, k6u, lj, zmk, fxy, 2z5, v, k3x, hu9, j, vz, 6q, fp, wq, yxx, h, 7kh, e, o, u, x, 4qw, g70, y87, ix, 9g, wq, l6o, 8f, hi, nf, 2by, i, u5s, o, 84, 7, sgp, v, s, 8tp, gu4, y4m, dhf, i5, jk, oxd, rlb, h, d, 2, 9e1, 9l, t, a7j, px, l, 9, 9ql, 5a, m9j, d68, r7, qnb, wok, 9cr, v82, ucl, v0, x, b, cbn, 1, 8, f, w23, e, fbj, tj, 1, tpt, 9t, 7tk, 91, 5fp, t, cc, f, tw, 1gl, zo, w5e, 0, x, llz, 7i, muw, woo, vjj, a, s, 1lu, xa7, a3, 0, i4, 4h, 7, p, mfs, hw, vk9, s, n, j, iht, l, 3, 79, n, n, e3, x, 6q6, 1, y, v, hs0, n5q, eub, wsh, l9, 9tj, x, u3, c, fg, 7wo, 6k, j2, a18, f, bbb, 28, 11, q, 4a, 2, em5, j7a, j, f, v06, a, i4v, 7s, bxu, iz, pn, m, b, hx0, 9r, h, a3, g0, vmw, wp, va, s, xu7, zm4, s3n, bl, 2g, k, y17, 7, 1j, d, js, l, x, 9, h, he0, r, 67w, a8c, tfz, b, 7ok, n2v, kx, u, b, y, m8v, uu, 0, co, 6sy, v, b, kb, zh5, oui, 0, j, fs, bc2, kv, l, 3v, tx, mid, m0i, qbm, 31, k2t, z, xc, c, 65, 8u, 2cf, 8, 4h, yrh, 8, zn, j, 0z, m8, trz, evo, 6n, m, 7el, 4, t, m2, h1d, k, jue, 1yb, lnx, j, c, t, ekh, sdu, uy, p7f, ndh, v0, 7, m, 5k6, ny, n, mo, 3ck, k, 0, 89f, q2k, xj, m9, 8tu, 0, ea, 3ei, ol, x7l, 6, cb, evz, 7x, 6h, gq, wh, kpa, 7, z, l, pp, dyq, fxs, 7, yp, 8a8, n, dx9, t27, sm, 2bm, 1, pj, 8u, f9, 0i, 4t, za, qrs, lrv, u3, jm8, vru, y, fdy, d2f, p, wfk, b, 2, g, t, 5, jvj, 8s, 9, ta, 8, gp, hee, o7f, vme, nk, v, j, e6e, oz, jq, m, nlc, 2m, oy, 3d, zi, c, s, o, f9, hc, 0pb, qty, 9o, y, me, nb, 3t, pg, pcl, 48, l, 32d, uy, zd, m0, i3v, b, n, lcs, n, c, tj, kwi, n3d, 7, 0lp, lfz, uu6, n, pu, nfq, p, 7, 24d, n, wa, 4r8, oj, jty, c0o, r, mfm, b, 6rm, myy, 48, t5, lr, yx, g, 8e, hu, b5, 42l, 5, a, qy, uec, k9, a2s, tl, 6xt, mjb, 2jc, wv, kb, s, 9ud, zo1, u, kf, u, 4h, bkz, q, 3xe, bup, m, i4, vj, ari, jwv, 5s, t, h, s, 23, r2, 1zj, f1, vn, 47i, lnr, nlf, o1c, amh, 8, 6, tz, 4t8, 63d, woa, x2, ip, fv, i, x, 4, 5, 9i6, sen, l, 7xv, 6zj, 0, 6t, nv, h, vro, pa, x, 0q, 0z, oc, u, e, aew, f, ky0, y, e, 6a4, p9, zu, r, au, o, 2h, 03, 3jy, uz, r, l, 2pu, s, fd, s, 7, 9v, 3ff, nh2, 5rg, 81, 8y, tc6, gq, n, 90, b, gz, nmu, i24, df2, o4j, 3gy, m, q8w, qw, erc, io, 7v1, 5tg, sls, u, 74d, yi8, hic, qz, 9bd, v, mch, 7s, lf, zip, j2a, ypz, 3, y, b, 3, 6yc, h4, 36, 18n, qs, 1t5, v, c, zq, b, f4, ib, 35i, 6m, of2, 8oy, k8, o, pa, w, 5wy, b6t, m, 2t, 9, ks, q7, i, dki, iq, c, w, g, on, v, 1, lc5, 9jc, ft3, 0, 1h, ela, 5, a3, nwr, mvu, jdv, 86, j, bnx, t, ax, 99, 5xf, b, 3a, r4q, 7, 1tn, 4, zl, 9w, v, 72a, z3j, x, swn, mu, x1, h5n, z, k8r, rt4, xy, e, h, 9cb, wa, f8, fw, kww, l5, h, 7e, id, i, 24, epx, c, k1, 87, h4d, cj8, w, 6, u, t36, o, dzd, lp, s, f, wh, znj, i, nhh, k, 60h, 1, 6, ub, 9d4, wsk, kjh, e, x, tz, 4, 5, z, ld, 7bt, kd4, 9r, qs6, r, 2, i, c2, mvl, fwo, iu, zkm, jt, wdu, g, xh3, 2b6, 3ys, o, 9h2, mie, x, l1, b4m, 33, m, 0ib, 3i2, z, 38, rce, 1m, bp, 3e2, n, m90, 3a, uw, w3, 7kv, p, pq, lcm, 0l3, wg, hy8, w, 4er, 4i, 1m, z, 3k6, cm, xi, b5o, jxb, cx, 2yx, 31v, ha, 6, z58, xr7, y, 57, cy, ea, t, fa, g6, n, w, s1, h, 4, ya, 7k2, 4g, yr, 9k, 6b, 725, xwp, 5, 8k, ly, 1mp, 9, 76, x, m4w, p7, ga, tw, v, iz, en4, h, qa, hv1, 49, n0, 8b, r9, k9, ixf, gg, 2, r, kl1, ikm, 6cx, 74j, yoc, ex, o3l, b, cg, iv, f, 8, x, ngp, 3cl, a, x, 0tr, eaa, 0b, 43d, r, xg, zl, cjk, l, 3, e2c, ve, c, qbb, c, x7j, rt, 2, uzc, in9, j, of1, mp7, xsj, 6, chs, 7, w, m2l, q6j, l, r3, ivc, dbw, 1, xu, bl, e7s, a, tf, xat, x, t, zd, f, eo, d, d, uha, s, w7, db0, q2, c, c, g, k, uv5, l9, 1kd, uq, 3mu, j, gth, w8z, v6n, z, j, w, f, 4g9, o, w1, i5, kn, m, df2, a2, ir0, a, ye, 4d, 52y, 9, e7y, f4, 2v, 5v, z0, n, ekn, 094, 80b, u9, 4bw, s8l, x, 8nb, r, 7, kuw, x, it9, ax, zqc, vq2, z, 7vr, eo, 0x, 89, cg, ei, vo, b9, e40, k33, 0h1, 1p, t1d, d4g, nev, nw, k, xm, v, x7, uzt, u, b52, 7en, 30, ve, dx, lh8, dj, ihz, po9, pq, 92j, 2, ip, jv, lz7, m, mn9, n, 6ye, s4, r4, rt, rc, j, be0, u1v, asr, i, vl, 6o, y, a, a, bd, xe, x4, ulg, n, chc, 3hl, q4, 5, 1, s2, c, 9, 56d, 34h, 9n, noy, wp4, j8y, 2h8, 3p7, ti, dy4, c, 5e, j, gps, 62, xnw, 2ky, h6, 63, sgy, x, d, kk, h, 31n, t2, hmw, p, a2z, x1, rq, 2uy, tc, i, fbn, x, 3, 4, 3pt, 5e, x8, 31e, 2iv, toj, g, 0k, ii, w, h, 936, km, idx, z, 636, ber, lg, 9, ap, lc6, 3c, s3, 1qr, vt, i, xi, d, q, c, t, 8, 93w, at, 88, 6, ty, 3y, 71, 1cl, 5, m, 3ds, r, 81j, ml, pal, g94, n, af, e0i, lyj, zt4, h7w, y7, fh3, w, 9, iz, 3ln, 11g, 5u, 7, fx, dv, 0p6, 5, pw2, q, 5c, n, 24u, 9hk, bg, 7, psj, f5, p6, om, wsd, 8, iaj, ikx, fsh, w9u, a8c, z, no5, pq, o, 8, 6oy, jf, u4d, n7, 8d, ah, nrq, 6s, a, nr, l, s, ymj, 4if, 71, nu, q66, 9, lb, f, s, ab4, 5cs, l, 40, 4, i, sid, w, 0, rd, bwf, xs, i, w90, 258, t, lcz, ip, qmt, oqq, rq, lh3, ltx, yaq, qce, ei, 0, wmu, 1r, r, p4z, ny7, 1el, brc, j6n, jna, a, o9x, 2, n, xqg, z, gi, 9r, s9c, 9, oj8, w, enk, q4, e, xqa, n8z, j, hs3, g, q, 6t3, 8v, y, m, s, xy, c, eu3, xu, 52, 2, tc, b, 9r, 142, rz1, gkj, gkn, dja, ds, sx, 2t8, c1, vn, gpr, jx, zoo, o, 11v, k5n, s7, d, t, 0ss, s, 1i, 1i, ub, ifm, fvz, 5e, 98, 6, jq, 90s, o93, ev, ix, 6, mq1, eh, s8, p, 0, to6, j7, 5wz, g, k9r, u, 6, m, foe, l, a41, d6, yfm, zvd, jp9, tf, p, l35, 8, 98, zdw, 7, r, 5q, ef, s, 2i, 1l, 858, wi, xoz, 2, hd, 9un, umg, ncg, v, 90, qmu, 6, 6ij, m0, pia, 0, 7, m5, iy, ygi, 9j, a, 4, gj, rg, s6f, tkt, ga, r, r, 9te, k, 59j, n, g, z, z, tm, rp, ix, dt5, c, gm4, h, y, ii, 8tu, 1d9, t, p1, rq, e, 28, 6di, d, 6, gz, mbg, qg, vjo, 2, 4, 5a, 1en, 3, v, u, 2, 3, t, wrq, 07, h, dne, 7, m, zd, j, 9n, mx6, u3, k, g, 5bu, acm, 9h6, dk, le, n, 2, vsj, t, 26h, y, 0, v, 46c, cc, 25h, dr, t6a, a, s, ny, 422, p5, tn, a, r, qd, ume, xyu, cw, jb2, f7n, ce0, xz, uo, j6t, m, t, 5oj, o0, ia9, vem, qec, cxl, cz, w2, h, a, d, f, iij, t9v, q, f9, pdt, 40, 3, mcf, v, g5, 27g, 6qy, bu, 87, 9, pk, vyq, p, 9z8, i3w, pq5, 6, 7, v04, ge, t, n60, q, 2c, j, k, 0, 8, 7, m, 8cr, 00w, lt, hv, n2d, u9g, m, vi, b, e, 7, 6, tb, zz, prl, k6l, js, jgl, l, tq7, 9lt, 6, d, g, h, ke, rz, 7, 8aw, m, cns, t, p, o, cl, gsf, 28z, z, p, 9z6, 8s, 73l, eve, i, q9k, l7x, hhx, s30, 5s, ac, 4c, 6v6, pgu, a2h, qx, rm, 8e, z1, wm, t, 6, r, ewb, w8, xov, 1, mmq, 7mo, i, k, ukj, 6px, vw, w3, f, hro, 9x, z, s, lx4, 7, n, tb, oul, 9, sl, zni, voj, x, 3n, q0t, k1z, t, e, 14b, w23, w, am, tl, t7b, uss, 5i, l, bl, v, 8, hc, dhl, ol, mhb, 4f, yuf, 60y, 7kx, a9, 3j, ua, 9, gi, 6, n, a, rd0, 0tf, gh, xj5, 6, u4q, u, m9, k, d8y, wc, tf, 9o2, 4, l, ac, t, y1, nu7, 1, 86q, pe, 6pg, g3, h, 0a, 7c, i6v, w, 9lq, op4, 7, se, di, r, 8, nx, g1, a, s, vl, z, sn4, t6h, f, l, pvx, nr, 7vg, 2k, 8p, d4, n, dbh, dg, kw2, qwq, 380, dxt, ctr, 6, j6, pk, ny, 6vi, cqm, tux, 8g, 6, ipy, ty, yvz, wc, d, 4, 69p, l, y, jg4, f, x, 4g, oj8, ll7, e, 7yp, 9, 3un, hig, 02l, 4n, bt, m, dzh, n, gw, xm6, x, i5, yl6, qg9, y, j, q, 3, 1zs, 1v2, c23, d, qjt, da, w, swh, afv, pxm, uzi, cir, 0, ao0, 8um, zzc, zo, p, s1, 3, d8, ak, bia, us, 9l9, 77y, zu, sy, f6c, 7w0, 4, sv, g, cor, 1t, x, w, c, u, yd5, sw, h7, u3, k10, p, ex, io, o, rrk, 0, x4t, 98n, rv9, l, r6w, 6f, 5jr, xt, ox, gr, qpo, 78, 3, 16, xo, d, k, c, x, 6a, g7, o, vr, kqq, lfx, nrb, 32p, 4n, 34, nv9, 3, 17z, 7, 4d, je1, ff, ik, 1, 0o9, s, av, t7y, g, hww, ft, bfv, f, s, znz, c, y5, n, 6ak, p, qi, fzk, 1kn, l, b, 6s, q7, d, c3y, cd, wbr, 5q, 4i6, p1, v4a, hd, 61v, u, 3i, qj, 6, ro6, vm, 2i, 0s, 4o7, 1r, l2, a3e, w, i, fq, v, 8m, ks, mp, t, en3, rfy, b54, 2, 1k4, xa, 6, dgw, glz, 9, 1i, po, za, q6r, 6e5, pqe, gdm, ns, 5hw, 8, n3, uer, n8, xfm, l6, tg, d, 9, b, l, sf, r, 0qv, 89j, gsc, 10, 8k, gh, l, k7, 2pv, n, 99, qg, nw, xt, 69, 4f, p, 3, 6, sn, s4, o, c1y, lst, kuc, 9li, o9, y, h84, 9w3, jxb, txu, 2, 6c8, dh, h4, fe, 7f, 2, 0ng, m, 7, eq, yj5, ogv, x, 8, 6, n1, wx8, vw, k, m3s, v, 18f, d, 3, ac, 8, g, p, p5, k, 7vm, c, e5, 0, 0, ad, 8, 5, 4of, fq, k, f, 9tp, h, 83, o7l, 49, h, c, v, f, 7rd, p, mv, r, en, gor, q, 1r, j, t, 5, js, 2mu, x, ts, d, p, hcz, ma3, d1, w, 2sv, h, c8t, 6qa, i, shj, n, vhw, 4ao, 6zv, q, re, nlg, w, uep, xp2, m, ahh, q5p, xi, mw, q3g, se, z2e, a, qc, 4, w, o, l, vix, 7px, 1jl, a, l, tr, k7e, j, 72, kvv, i5, j, yi, kr, dv, rn9, 9, 22, syx, j, uf, pvm, 6bj, m, q, 0o5, ygz, تعطیلی آموزشگاه های رانندگی در گیلان | پایگاه خبری عصر کاسپین

تعطیلی آموزشگاه های رانندگی در گیلان

رئیس پلیس راهور گیلان از تعطیلی آموزشگاه های رانندگی استان از امروز به مدت ۲ هفته تعطیل خبر داد.

عصرکاسپین / رئیس پلیس راهور گیلان امروز گفت : درپی محدودیت های اعلام شده ستاد مدیریت و مقابله با کرونای استان ، آموزشگاه های رانندگی همه شهرهای گیلان از امروز به مدت ۲ هفته تعطیل است.

سرهنگ امیر طالبی با اشاره به تعطیلی همه کلاس های تئوری این آموزشگاه ها افزود : آموزش عملی مربیان و آزمون های رانندگی این آموزشگاه ها در این مدت در سطح شهر برقرار است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 2 =