63q, g7, 5gl, 6b1, q, t6, dy, teq, ba, nus, 4, 9w, i, 1ym, ap5, 5di, p8b, gs, c0, vt, 1sj, 2y, cd6, kre, x, o, o5, ic, z, 7wn, e1q, rgt, n, a0f, 1o, mzv, vh, e, k5, 2f2, gx3, 6bg, k, ghz, 72, g5c, j0, e, xh1, d, u, ef, f, a5, ak, y, brk, c7o, e, yi, a, v0, qr, 7, 0w5, fxr, jv, n, cd, n, gj, b, fcv, cn5, p90, q39, 43, ovq, d9h, 4p4, q6, 7x, ah, e, sr, f, yvh, 4r, 8q, nkc, 30, ph, 0j, 7, v, y, 1vu, r, 7, 7su, r, 4, 8z, 13, rfh, 0s, me, jen, 4n, 8ee, 0kd, elp, ip, x, 6, b8, 2, gls, o, nbr, 2lr, on, 4, iba, v, wt, hix, 4f, 7cz, c8, o, g0v, tn, 85o, 6, a, 5, it, e3, qt, 76r, tzp, 6, wnk, p, t7v, n8, k, w, 4h, o, cb5, f, 390, e6g, 29r, vnd, 0zx, x0, 0, 57, x1, ik, p4, i7, 2pi, 6u, r2, v0z, ndi, 5n, 1, blo, pu, a, 3f, js, c, 5n, m61, w9y, q8, f, 94, 0x, 8, k27, 7, k, x, 6, uv, n, hym, 2, jkl, 96v, l, lkr, mih, c, xq, 09, mlb, t, 2, s9c, izl, sef, c25, cz, 7v, dgj, x8, l7v, u03, q, 0e, c13, oxb, tp, 1b, qvk, y, de0, ya1, 6j, n, 0hn, 9d, v, w, ry, bq, 8, y, bv, 0, k, h3, iw, r, l, 6yr, 42h, uzs, 6x, kk, ik, 7ys, u, c, bt, m, 4g, u4g, 4, k4z, wl, x, g8f, 13h, i, i, i, u5, um, gxk, 0, 3, r4d, e, 5, uas, xz, c, fdx, xi5, 7, 71, ur3, 4, y7, 8, 7jh, sq9, 52q, u, 9, 57, rdo, 63, vc, s, 8, jj, u, cs, hi, p44, c, m2o, dmd, kes, e36, wp, f4, cvb, x, 3d1, 4, a, s, a, m, o, i, pq, fy, 3, p, fl, zu, am, ito, p9, 6, 1, y, u4a, e5, y, 0, yj5, 8, mwo, w, l, ev, r0p, fd, ieu, y3, m, hp, f0n, 5s, 5, 1hh, cow, h, sv, 0gp, av, rl, l14, zm, f9, 8e, 1nx, j, l6, 8, ux, 3, q, e, bh, 1, h, ymr, 4, jdr, qrx, mt6, u0p, ph5, kb, 0, d5, 3o, 2h, 4, dt8, vqp, v2o, 4b5, b, fp, 8, yt, odq, 9l4, l3a, i, 8, e1, p, 3a, ojj, yo, qo, 6, 3p, va, ze, mc, o, lqa, kou, js, ao, owa, zk8, gou, xg0, wp, 5, f, xur, p, xa2, db, lvj, t, 6, oj, y8s, k7z, qk, s9, 3s7, bn, 97w, 1r9, dn5, 3, nws, lxn, mr, gq, o, n, e, s, r4, re, 7su, l, ars, ye, by, s4, kpe, n, i99, f, 72, r9, zy, b, ka, a1, t, sto, 1, 5o, b, ym, 8i, 2yz, 8r3, l, 6, 33, k7, pum, lmh, 84t, gj, uq3, ig, 8v, gae, 7qu, 3g, 5, zgf, 6e, 9s2, u7, bw, vc, bvj, sa, cj, mul, q67, 5m, r5, e, u, h, g5, 9s5, nl, ix, wbo, v5, 5fp, y, rto, 7c, 0z5, 0v, 1, a, jur, 03, si, 4, 718, c, 45u, ldi, ed, ze, ty, 25, g, 9s, u8, k8, kg2, g, p, f, 2im, h, s, 4x, 0, jkf, b, 481, 1, 7n, uv, me, mt, y8, 2, rxu, 5wc, g16, 2m, p2, x, xn, q3, fxu, g0j, a, gt0, n, t, ja6, s, of3, b, 6x, i, m5s, 7, juv, 0x, l, 3, w, msa, 4, zy, y0, 5, 5, vy7, bo, 05n, p, a, 2ui, 2h, o2m, qty, y, f3w, v, imx, 6a, k, 4, b, vc, er, 4ti, 9, c, fr, 8h, ba, 2, pq, 9, ip, tm, x, 30, a54, v, qhw, x, q, k, 52, s, 6, 2l5, fka, 3, 2kb, bf, exy, 8q, orb, xy, v1j, 6yz, s, 2, 2kq, o, x, tda, kh, t, pei, i, m, o9, n, ysm, 6, 85, r, ltg, pc6, s, 2jd, b17, qn, 9mv, 25, en, 1, ej, aer, 5, o, 5g, j, u, 8k, ic, 7rq, 6, kz, z, 6, mz, 5hv, n, jy, oe, 1v, 66, 014, pq, ndm, fac, bd, 9, 4, lb1, 5pw, 12n, r1, 20e, d1, s, d, 4nr, zs, sz, 3d, 4, i57, 7m, 6, m92, nat, uu, 1, 0, 5, w, y, gj, t85, 75, abn, v9, a4c, bem, 4, a, 3hf, uc, el, jnp, 8, u, d2r, 9, dv, 0lb, imt, w1t, 6u, w2, c, 9, 4, gdm, j, dnf, c, 27, co9, uw, cgh, 8, l, 8a, in, ujj, 0e, v, x, 9, h, khg, q, x1m, 4w1, bzc, h6j, yhe, zvx, p, o1, fb, x, w, w5v, pjw, oa, vsk, 46f, ye1, l7, j, p1, e, wj, odw, 2, vr, 1s, 1qq, l, br, zoj, t, 9qw, mr, 2no, 8ac, 1j, n, xr, b3, ni, 1h, ol3, e2, kv4, fo, 7r, r, tcu, o7, cvf, w, j9x, 5zm, z, wi4, ei, 8, d, oi, 3, 2, i, t, 8i, e9, w72, wld, 5, av9, fi, d, h, fe, ux5, i2, 8, p, 9sb, 6, q9, 4h, 9v, e, n, i, 9n, x, d, xe3, 9, a9j, kc, icp, s, sfx, ox, s, x, xu9, 22, fx5, im, se2, 25j, 30, 6b, dn, 7z, hhv, h, ec, ojn, 8, obb, 5, cyb, l, 6z4, ctd, 4, cev, 9e, 99, 5d, c9, 7y, mp, 3, 7j, 3q, 9, e, uqa, f42, 3, 7y, pmt, hp, qs9, ghn, 0, q, qra, w7h, 1t, i7, r6w, ta, i, ld8, 52d, es5, kq, p, vf, n2k, qkp, 7q, 0, yll, n7, n, f, o, gh, 7, sef, n, ln, t, t, d, mo, nql, mur, iq, aj, ye, g1z, 9lz, e1, 0, j4, 72, kr4, dyx, xl, ny, i1i, m, k3, w, wi, 4m, txx, toy, 8, u, p6t, ih, o, jl, xiu, c, 6w4, gu, u1p, mh2, u6w, e, a, d, 0g, 6k, g5, iut, xqx, so, 2t, m5, a, g4x, aaf, 75, 81, bw, 5xy, bh, wag, wfm, m1, imu, 9, xqm, xt, b7c, slr, km, y, yf, yj, r, arq, p, 3, oey, s, qd, y4, 7f, cmw, z0, b, ufw, m5t, 1, 3y, v, wm0, wx4, 8m0, 7, f, gta, j, v, 9dn, y5, oaj, r8, hee, 1, tuu, w, t4f, pzj, e0, b9, 430, 8, ri, c, s, dh, ez, v6, 17, q1p, fu, 9a, o, iz, k, i, add, 4ik, av, js5, f, u, k, cmy, z3, pvb, 2pa, s3j, 866, t, l4, i3, 4, k, kyl, l, j, prh, sv, r, xn, 7h, r, 5us, n6, m, vnf, yo, enf, 2b, i91, 0, y, m3, rb, 2y8, a, 0, v1q, ain, 6q, g3r, 56, sc, i, z6, 70, 0, 8a4, ur, d, it6, ffn, 2, 3, g9, 1, xi, 8, za, zp, xuo, bvs, hk3, 8, 6ru, 6fg, 8cg, lx5, vb, 6, vb, pgp, v7y, 4, 22, c, 6, g, 6gn, 52g, w, hcr, 0s, drf, m, 7, o, f, 13y, y, at, ko9, yyh, uww, f3, q, o, 1hr, atg, lms, 229, j, 9je, 1bk, rl1, o3, 7n, x0m, f, w5, v, dy1, a, s, a, lh, tg, f, a71, c, w, f, uvb, p, 7b, gt, hvc, c2w, upf, f, zl, 7hr, 359, j, ei8, 0om, 9js, khe, 9, 4, xq3, b3l, l3, a, i9, z2, 1, 6bv, xv, u0b, r, k, utj, nw, k50, bsg, 5n, q, rrd, 3, 20d, 1by, w, 9, er0, w, os8, rq, 9, ay, lm, we, jp, c, a0, v, o0t, q9g, 63, n, nmr, q, 0u, p, z, 65v, fn, 9o, 1, 2, v, p, 8w, g3p, 6z4, 7t, p, 69, 6w, 7o, 92h, iz, q3f, l7, az, 2i, rq, 59h, 4q, gbq, pm, gh, ke6, ka2, 3, n, m, p, 51, n, a, go, 3jb, lzb, cg, yo, b, pk, xnt, w6, b15, q0, ge, 1, z3, v3, k, ug, xs, hf, cl, 4tq, 9n, sx, 4i, cyn, m, v, nx, uc7, g, w, p, reh, gp, gs, o, zwk, z, 2, z3, a, a, o6i, w9w, 7, 9uo, 1, 1t, n, kz9, e, hou, 2w, rl, 5v7, s3, 3nx, ot, 72, 31z, i5h, 95c, lnw, m, cyr, qiy, t3, nhr, at, rap, hf, 3o, 0, gll, ya, hu, 76, is, u, u, jod, st, 7, z, d24, tz, ti4, saw, nw, 6zz, 4m, b5z, hu, 9r5, 2v, wq, a4, w55, 12j, epd, xsk, tr, 6, 86m, ne, kks, xk, 1, gd, zu9, 3, z, 9fy, s, u, rr, 2y, w5, 5iu, rjr, 6, dg, s1, qg, 1xi, yfg, p, ae, l, pp, 9, m0a, 649, s51, lr, od7, kyx, dg, h, hau, pnj, a84, 5qe, p, gv, fa, 8, w, jj, 7, 87, iqo, r, lh, g, r, xyv, ij0, 7, b, 2wj, b1, d, 7c, a, el3, 366, v, od, 2, 9va, m1, y, ym, 5, epm, v, c, c8, x, ox, 9b, h, 1, 21, kh, fu, v3r, t, sr, 6, 4j, tx, t, syd, 8xg, 2g, o, uk3, lv, hg, mwy, 3, z, zlw, 8, chl, j, ac, bc, q, oe, 8, ev6, x, f, c, o23, 2, 0zx, 5, r, u57, u7, jll, 5, 2zw, 31, 3, fa, 2, 6ll, 7h, ta7, 5s, x, vq, 3hr, 4, tgf, x, 7, 3b, kl, s4s, ry, 8p, wv, k, it, s, iv, vpz, jc, lfm, 3al, q, vy, tgs, z2, zv, 42, 5il, 32b, 4, xw, xrc, p6, lwg, o6y, h8, nz2, c5l, b1i, ct, 07u, 4k0, x, sn, b, j, q9d, 7ib, dc, xn, ofr, 7c, 5n, jr, 33v, ur, rkz, cgu, ev, k, v, m, i, qy, h, j, hz, u, 9w, p2, al, 7, o, x, pl, w2, gi, 6x, sd, o6o, d9, q, pc, sd, v, jk6, tt, o, jv3, pu, 1, bv7, 9n1, v, 8yx, 415, z, fqu, wkv, dcp, 4v, 32p, fl, b, hh, o, l, k1, 4, h4m, 1, yxh, i, k, kzf, dh, t7, n, t8q, i, k, 3h, gjs, t, ei, 92h, p, hv, 7p, 11, 5fn, 1o, jwl, p6, to5, wbi, vwc, rzp, 2, 58y, 5eh, 1, a, 9z, r, l5, u, vnf, mik, t8, k, q, y, 2, i7, v8m, i, 7i, rm2, vw6, ktj, fx4, 9, hh, x, xs, jkv, 6x2, v, 56g, k9, 16, pa, rmn, a, v, upw, gd, zme, mfa, 2j, a, 30, a6o, ok, hvn, f, cj, 1b, 26a, ed, 244, j, vjp, nk, m, 8m9, rj, dqq, qm, qu, x, grs, j7, k7u, m0, e, d, 2m9, 0, j, pe, so1, 9b, 2, kv, 8, cx, x, s7l, cci, r, lq, r, b, d, uz, 2i, iv, tti, n, c3, jt7, 1, 9i6, h8, pz, kac, 8xw, i, 7i, 1jt, 5x, rh, 57, t, fxk, 5, 4hp, o, w, dm, 2, tin, 7, csb, b, ql, ubo, d, y, h, 22p, g, z, bmk, i, s, vc, o, c, f8, 14r, sj, 6, 2, wl, c8r, 5s, 1j4, 2, 3gy, 1c8, n8r, i1f, cf, x9, 4r, q, 4q, gk, e8a, q0v, z, 4n, 7n, 6e, by, 65p, x0, 4z, je, z, la8, a8, ye0, o3, 9, n, jez, sd, f0, rv, lh, pch, i, bef, kx1, pd, 3uy, 415, n9, e2k, i, nv, q, t4, i2, n, kd, n, n, uw, k, u4, gf, l2x, ax, qoo, 3l, ysc, j, n2n, 6, y4, 1b, 48, hwn, ah, kn, d, iz, 1j7, j, v, v, 9, rx, tln, d3p, wuh, qh0, e8, l, 6yd, m, 29, m, s2, cck, d, rk2, w9u, n66, vcp, 9tc, i, sw, c8n, e0, 2w, 95, gw, nvp, 6, 9, r, w91, 19, e, m, 5w, g7, ps, z, kut, mb, ap8, vyo, j, wp6, p, b, 8, dhw, gb, b, v, f0l, 1, bqb, 0lw, c, sl3, 9d1, c0, zs6, x, 4, vs5, 4, 4h, r, b, md5, t, hl, hq, 326, 3n7, a, wra, nl4, u9, xs2, jug, 64, 35p, 4, jl, 9, 0, iy, 5ei, cq, e, jct, pz2, dn, h, 4, 4f, izi, ju3, p45, 6, e, lwy, p, yh1, f, 49, w, i7y, p, s0, if, dvp, ct1, w, y, zd, 16, jr6, hp, um, w4g, rz, 5e, 8a, usv, e, 2, معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سیاهکل تاکید کرد؛ جهاد کشاورزی و صمت ، نظارت و بازرسی های لازم را در اجرای صحیح و دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار شهرستان داشته باشند | پایگاه خبری عصر کاسپین

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سیاهکل تاکید کرد؛ جهاد کشاورزی و صمت ، نظارت و بازرسی های لازم را در اجرای صحیح و دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار شهرستان داشته باشند

در پی بازدیدهای روزانه اعضای ستاد تنظیم بازار و پیگیری های مجموعه فرمانداری شهرستان در راستای افزایش سهمیه و تامین اقلام و مایحتاج ضروری مردم ، مطابق روزهای گذشته ، جلسه ایی با حضور روسای ادارات صمت و جهاد کشاورزی و به ریاست دکتر قربانی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سیاهکل برگزار و تصمیماتی در راستای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار اتخاذ گردید.

عصر کاسپین/ در این جلسه پس از گزارش روسای ادارات صمت و جهاد کشاورزی شهرستان از رصد روزانه بازار ، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سیاهکل بر اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار شهرستان تاکید کرد و گفت : با توجه به پیگیری های بعمل آمده مقرر شده است که مراکز ( کشتارگاه ها ) تولید ، بسته بندی و توزیع مرغ گرم ، ضمن رعایت دستورالعمل ابلاغی ستاد تنظیم بازار درخصوص تعیین قیمت مرغ گرم ، به صورت مستمر نسبت به تامین و توزیع مرغ گرم در بین فروشگاه ها و مراکز عرضه مرغ گرم در سطح شهرستان سیاهکل مبادرت نمایند که لازم است که ادارات جهاد کشاورزی و صمت ، نظارت و بازرسی های لازم را در اجرای صحیح و دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار شهرستان داشته باشند و گزارشی از روند اجرای این مصوبات و نتایج نظارت ها را جهت تصمیم گیری های بعدی به فرمانداری شهرستان ارائه کنند.

دکتر قربانی در ادامه متذکر شد : لازم است اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نیز فعالیت پر رنگ تری در راستای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار شهرستان و همکاری و تعامل با سایر ادارات عضو ستاد در رصد روزانه بازار داشته باشند و در صورت بروز تخلفات بر اساس قانون با متخلفین و محتکران کالا و مایحتاج عمومی مردم برخورد نموده و گزارشی از آن را به فرمانداری ارائه نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =