دکتر مطالبی مطرح کرد : ساماندهی ترافیک شهر رشت با الگوهای انسان محور آمایش شهری/ تنهـا با پل سازی و تقاطع غیرهمسطح نمیتوان معضل ترافیک را سامان داد

0 58

برای مدیریت صحیح و ساماندهی ترافیک، تا مادام که از الگوهای آمایشی انسان محور و توجه به حمل و نقل عمومی و سبز استفاده نشود و شهروندان با تمهیـدات تشویقی به سمت کاهش خودروهای تک سرنشین و پرهیـز از سفرهای مازاد شهری سوق داده نشوند ، نمیتوان شهری پویا را برقرار ساخت.

عصر کاسپین/ این کارشناس برنامه ریزی شهری توضیح داد : تنها با پل سازی و تقاطع غیرهمسطح نمیتوان ترافیک را ساماندهی نمود؛ بلکه باید اعتبارات را به سمت حمل و نقل سبز سوق داد و به راهکارهای چند جانبه و قابل اجرا در روان سازی ترافیک پرداخت. وی گفت: راهکار ایجاد قطار شهری و ارائه امکان سنجی برای ایجاد مسیرهای اتوبوس دریایی نیز میتواند در این موضوع موثر و مفید باشد.

این کارشناس آمایش شهری تصریح کرد : مدیریت شهری باید زیرساخت ها و تجهیزات شهر را به سمت الگوهای انسان محور ، ایجاد مسیرهای واقعی و درست برای استفاده شهروندان از دوچرخه و حمل و نقل غیر موتوری هدایت کند. وی گفت: باید با بکارگیری مبانی مترقی برنامه ریزی شهری به اقتصاد شهری و محیط زیست شهری کمک کنیم و فرم پایدار زیستی را برای شهروندان فراهم و مهیـا سازیم.

مطالبی در پایان گفت : همه باید به شهرمان بیاندیشیم و برای شکوفایی و توسعه مبتنی بر فرم پایدار زیستی تلاش کنیم. ما باید برای شهروندان آرامش را برقرار سازیم و این مهم با استفاده از الگوهای انسان محور میسر است . وی گفت: ابتدا باید شهر را مبتنی براستانداردها و اصول شهرسازی برای شهروندان ساخت؛ آنگاه رضایت شهروندی را در همه سطوح و با مطلوبیت بهره مندی از آسایش و آرامش برای شهروند برقرار کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.