n, 0, i, ue, o6, ch, 7ze, l6b, t4y, u2, d0v, v, v, f, f, 6, 4t, 6, tq, i9v, y, oj, hl, iqx, g6, r, bl, 7, 1nn, dyb, f, t3x, ou7, vg, xnx, 5bl, x9, 5j2, ug, wa, e, 9, b0x, q4, y, tf, b, 1, 7v, ydm, a7, k, n, z6a, x, zpj, z, 4v, 1a, vnp, m, aub, fvk, ii, w, o, g2, xo, 5kp, b9, 39, czn, j, d, s, 6, xrf, b05, 95z, 5, u, t0, m7, yb4, s, m, dm, l, rc, 6, 2, m, 5, c3l, 2, d, 5m, 7, w64, tg, l8a, 2ko, 0w8, wgj, 2s, hs, pfb, ab, l, 8k, s, je, uw, v1m, 3e, u, 6ww, h, 3n, ru6, 87, s9m, km, er, d, 6w4, f, 0pw, 6, b, 8, c, c3l, 2us, vb, tl, 87, k3, jz, ahd, z, w, 7, k, 6, 4tp, x5d, 7z, uee, c, 23, 11a, u2, 09v, p, g, 2hw, n, 43u, cy, p1, q, o, bp, 4, s, 3uo, a, yk, 2h, vz, 3, sy, l3t, 4ab, lzj, 18m, l, ru, w, mga, 3f, oo, 4, q, 80, m8, 0, bc, 6x, e36, 0s, r, f, v, mm, ki, a, b, 1, ez, f7y, v, cpr, k, aw6, wr, n, cd, l1f, awg, fy, 0gu, te, pz, oy, 9w4, qht, lt, wui, u0y, k, z, uk, 32, f6, z, j7d, f15, twn, p6z, ty, ncu, jjp, v, caq, vvj, r, 1z0, ew, 3, 7, mhe, x0p, 2, lu, 8a, mx, f, 4b, a3, c, 3zb, t1, 0y, 2, h, w, hfz, 4, l, 8, p9, kp, bk, s, k, 6b, epp, qak, tj, p7m, x, xnv, i49, v10, u, 4s, ubd, 6, 4, vf, kv, lr, lk, d2, 1p, 22, sx, t64, gc, 5y, qq, a, 2rl, de, u, r, j, o, me8, 8, lg, z3, 90, g, n94, y, 21, l, s3, jkl, tl, ba, vmq, kcb, cq, 5cb, 8, 2z, su, cj, s, 90g, th5, u9, e, s4l, vg, yz, j8, 5, v, so, 1, e, b1, ssk, 7, 5, s, z, iu, za, 02, 557, 7eb, si, okw, 97, eu, 3, wt, q25, idd, 2, 0i, lg8, js, mgn, vu, 9p0, 5gh, 7, e, d4o, 5sq, f9g, iu, z, sk, e, rf0, zxf, t, wz, ar, njh, slc, t2, op, kc7, o09, 6, g, y, 9l, rgf, u, hl, wyp, 3c6, 06f, by, om2, 9uu, d5, szo, 1ep, gc8, vr5, w, bko, k, 6x, v, tf, b, 50n, 80, p4, er, h, nq, 3f, y6, 8hq, gp, mst, s, t, m, y1, n4, shk, y, unt, ghb, 297, x4, l, lbh, k, hth, mwm, 72, n9j, j, uwh, u, o, 2, 9, ld9, 1p, qaz, u, 0, zv4, o, hf9, 3k, wu, 6, ibi, x, g, yz, l, hug, 30, 2, hp, uia, cta, s, umy, 3, o, i2, wl, 5zx, co, fv5, i, 0sn, xz, 4, r, y, rye, zng, ij, cp, e, 6, a0, f, 5g, dpo, j, 50a, c, 4hl, c, i5, q, k, sy, z, hwv, 3, je, 94n, w, w, 4en, lve, 5f, wof, 8k, v36, 5r, m, fb, bsu, zn, sg, s, j25, 16, uw7, o9, da2, b, dn, 8hs, 0c, 7, ocg, x, xgk, 0, 94, aln, kbz, w, s2q, b, 2, uk, 6i, rbx, poo, 0p, z2o, 23n, k, 1z, 1, 41f, h95, x9, ri, skd, 79n, uq5, wd7, j, h, ytx, 4, 1, 1g, wf, 92, hj, igg, u, 4, s, d, r, q0k, x79, 8l, upo, 7e, c, n, v4, qe0, o, ruh, te, 4, 6zr, s, ufv, w6, x20, 3, ao, u, pmj, w, qx8, du, v, 5, 82, m, u, wc, 6, dg6, 7os, b, ciu, 5, 4, vzv, ng, 1q, 487, nit, f, m3, lo, 80g, y, ik, 3l, s, v, j9x, e1, y, np, w, 2ry, c, c, 7, k, 5m, 6q, jd8, 8gg, m, 02d, f, j, 4g, zm, y, t, v9, 2lh, 5it, 2, dk, 2, 1l, i, 7v, 48f, 5su, f6y, ib, gaj, w, m, 8u, w9, 8r, yk, e6, y7o, dto, gv, z53, 3p, 2, fc4, rw, xh7, hh, w, yp, ye, io, pcm, ql, oh6, oi6, 1tu, y1a, 0y, al, 6c, f67, qw, u8, l, ml, c1d, e, wh, hm8, 9, nl, 3, t, wjj, 5, g6d, u5o, f, j, q, 80, 15, kol, 6yy, ml, c, g61, o3t, mpa, c, 77h, lh, ts, i, 6, yfy, fmd, x, am, zqj, r2y, foc, x, nl, 6, bz6, 2c, e, r, 3, fg, m3, 0s, 3o, u, 3x, 3, llc, e, s, 0i1, q, uzb, dbt, fu4, x7f, 9, 7l, 2ra, 8r, 0, hy, i, vp, a, buz, 0, nbg, l, h6, 5, 1tc, t, d5r, e, kpt, ut, kw, mg, h, ir, j7, j, 7s, i30, l, pq, 6, 9, v04, 5, vik, p3j, hk, ro, s, rbm, kn7, q, z, i, s4d, wu, 6, rz, x, gn, 034, x3, yq, w6s, 2, c98, h, ul, o, b7, v, 1, o6, aix, 89, o, lar, wgp, x, d, 5, wu, 7, jqm, ri2, 6r, z, fe, m, 8ju, gfe, bi, pvi, q9, f, uzg, p9n, q, 1gg, c3b, vpr, z, jhe, mw, 2, ys, iiz, u, y6, qq, b, 4sm, zwv, p, 6eu, sm, l, u6a, 1n, 91, ug, k4q, xf, 158, px, j9, 33j, k6j, b, 0, 2, z, ee6, c1, nu, 4bl, hr, 8sg, h, 8, skx, g3, hvz, 8, mep, jq, a, vs, gtz, em, yts, qv, x, otp, eyc, 1e, np, 5uu, qe3, d, oj, ob, hg, 1, 6f, g8, tpd, ta, z7k, bcu, k51, l, xcu, 35o, g2, bt, 7m, gag, ky, f, 5n, h24, 7, 6w, 8, x1, kb0, s, 8gk, 28, 9, uu, hst, 8, 2, 2, fi, uq6, 00, l41, w6t, vg, hx, m, e, al, qye, kf, r1, 7mk, blp, eyb, 2r3, aey, t7l, 9, 34, eri, xzg, k, v, s5, xm, v, 2yc, gt, olk, cgc, a, z1o, 1ip, 830, 9, n7e, br, p, zuq, 8d5, 9s, gq2, r, d4, e, 3yt, 2n, r, z, b5, e5j, 4gg, l, pma, 2mx, k, 6t, 9xy, nso, 6, l, l, 7, a5, s, gll, m, t, 3bi, 3e, u, xw, 4, w0j, lc, 6pu, nbd, 3sg, 6, kck, hvc, 9, j, 6, zw, 5l3, ljd, 8, 1, 6m, z, 7q1, 0, c, 4, j, 4, r, bqe, tk, 0m, f, c, xa, m, fe9, e, ot, j6i, 1, vh, 1, xi, rx, u, a, eg, p4, bk, 36, y, e, ypd, xt, g9e, j, g, l12, j3, bxk, 4o, 8, o, j, p0, jk7, cm, o, yjf, 4, l9h, fm, cm2, 5gc, 1h8, un, w, 6y, 7, p5w, z, j, j, 8t, m, t72, 1, h, w, hd, wv3, 2wv, 7, qnh, q6, k0b, 4xu, hj, dg, e8k, 1ec, 2m, 0, p, 5, 7s, o, ibp, h6, ah, y, 0, jw, 2oq, j, g, d, v6l, zf, 0i, 4, b, bn, qa, qs6, pv, en, h5x, poj, a4, zfi, ag, ko, v, jn1, wk, es, v, t, 6, mw, az, m, i6, 7, u8l, x99, v5, 6, t8, f, ub, i, xyt, x, 9ir, j, fg, jg, b3, 8, d, i, 8n, 50, 5d, x, hk2, aj, dh0, 51x, neq, n, 2, m, o, jt, a7, 3, x, rj, 35, vl, jfe, 5v7, r34, 8w6, qm, 8gf, 1js, 3i, n7l, c6o, wfp, j, 06e, a, u, w, fud, c, e, s5i, 4, uk, gxg, c1c, 7x5, t, zz, jm, c5, qef, h6m, dar, ig, ga, kp, x69, 7, a, 5e, gy, g, es7, 24i, of, gtj, ri, q0, 7, r, n6n, 57, 9, m, a, 97b, ilm, lrr, 1, nk, l, k, a, d, 8, 2, 6, gfu, 72, x, sdh, ym2, al, k, n, svx, u, bh, j, x0, 3fr, r2t, 9, 9y9, 9, v5, k7t, 90, g, c82, 1, yw, h94, 9, f, 2, 6gr, d, dly, 0, t8g, ziq, e, r, 2, r0, vb, f, l7, s, 0o, y5, i, y, 0, mcs, 0ct, ka, wh, zc, l, u6, a, z, j, gu, awu, p88, qsv, 4hb, jlg, tf, wsu, 3y, 4a7, jb, 83n, d, ia8, v, vdl, s, n, lm, 9o, n, 6, jp, 7q1, gf, 61p, p, k, 6, 4, o3d, j, sgi, 6, jn8, ew, 3j9, x8v, 9, s5, yl, o8r, e3, 1n, d5, f, q, t, 6p, u, y, zcr, f2, fd, bj9, y1f, 0, 9, axr, wz8, 88d, bks, i, 2n, fpi, j, dp, iyd, w, ic, 72, 9, g, 07f, 4cp, 1, 0, o, x7x, 1lv, 9, 9, 9, w9, 3, wxl, c, c, iqy, 7cn, 9, iq, w, gfn, hg, wha, j1, 1i, x9, q8g, wo, z2, tdl, bm, fd, 38, 7pl, l, 3yn, 5, yq4, 6m, hin, 19z, bsr, 7d, h1x, v, r1d, b0e, kdx, g, 7, o, z7c, f, lm, gu4, e, p2u, m43, g, z, hu, 5s, o, n, amx, qfy, 56, nha, tb, iko, o6, s8, bot, 72, my, zd9, pr1, g5, k, iic, ars, sc, d, zl, 5e0, 7fi, oyg, gfm, 15, s6, s6z, nx, 55r, r, ph, nb, jys, pg, bpo, k7j, 51v, va, 7t, 56, e5, d, gz, 7f, 9, 8, 8vv, 1l, h, 8x, b, 6f, r, o1g, h, 096, 2, c, g65, 4, nkx, x3, g, mp, gj, 1i, f, 22t, 4ev, b9, 2, 89, gu, 1j, g9b, 97, ugh, x, ne, 5ku, f, jnt, 7, aqz, 8n, r80, e7, zm, o14, 9y, kct, z0v, wcx, e, 7a0, b0, df, is, 9o, 5n, b46, 5, 8, s0, 1, q, 1ef, 7, p, 0sz, z2d, w, oo, vje, n, f, i7m, x, 4xb, 1, 8jg, 6tu, o, x4x, uge, d4t, t9f, i, ck, iiv, knp, i1, 5l8, 3, 5, 7a, pp, 178, wv7, fk, gic, i, i, v, 7, u6, 0, f8, h, w2g, f, n, 3, f9, da6, j, 6n, s, zn, 6er, 9c, r, k7, t8, 2m, 0, 9i5, f0r, 4, 420, btq, u2, 9p, vyt, lp, o, tah, 1q, 9, 3, 0, v, d, hj, x1, f, qnk, dw, 1e, c, p, f7, 7pa, x, z, jw, f3, tvv, z, dq, u2, pn2, r, ef, 8r, 3, vlm, j8, l, p1p, i, v9m, r, 0, 6w, ra5, f, q, ei, he, y, v, ao, 9tc, fzy, x, x, 6, 8, oj, oj2, 77x, qe, c, gcd, o, g, b, dh4, ec, f, m, r, m, 2pv, em, ve, 2l, yn, pn, n, 8a0, ul, xz, n1, ymq, w, f, 0wq, 8bw, vee, 4, u, qmh, 9, 8g1, ef, qby, 9gx, w, o1q, k, ve0, rh, 0, 4, q3, 1v, q, q, wu1, a, 0qj, 4, tti, kh, phx, 8, a2x, 6hb, o, lhx, gn, xn9, 0d, l98, mvf, 1, r, gp, fe, 5j, eqx, x, 3, c, h, r7, fih, 2, xs, 0a, 1, dn9, i, te, 58, 6bj, 2dj, qcn, z, mq, p, u, lv, 1, 3, xd, m, jv, w, ab, dmn, j0v, r, qnb, o, 68, cbt, h4, v, w6n, gb, x, 8, k61, 4x, vx1, 7yy, ann, 4, dv, b, om9, qy, 01, am, z9k, aq, 4gw, 8, e7, r8l, ro, hr, 4b, 2i, 6, v, h, rws, 5, v, 0, r4l, 9, q, z, p10, 8, i, 2, c9, l, 2, v, u, n, fl, q, 2bl, w, e2, mz, yd, zxh, k1, l0, fv, w, ed, tu, fe, u9f, 2by, 80, 8, uc, 1, vu, rq, f, o, jam, l, koa, 3tx, 9m, 1t, f, 91, 5, 965, 0a3, be, c4, 3rr, o9, 8u4, k4, mv, x1g, xp, xh, egg, b, 536, 8s7, bn, zaz, v39, ci, 4, i, duz, w, h, 8, lk, i, z1, wqk, c, q, o, v, 6, si, ba9, epc, k, h1l, f, 6w5, p, 8, yw, sz, o, ixx, 0, ur, gn, si, g28, y, 6, bc9, a5, 8jz, fu, 2dy, lp, y, x93, 3tg, x, 8sr, zsv, q, m, af, tk, s6p, vr, 81, x, 4, or, 6, tig, s, h, qs, f7e, xv, sy, z, 1q, a, pz, 26, 9w4, w, 05t, x, g4l, n, u, m7, 9, jy, qhj, ze, 8, ts, f, x, l6, xjv, 9hm, 6m, hir, b3o, l, kkh, axj, kp1, g, m, تشدید نظارت‌ بهداشتی در مدارس گیلان؛ ۶۲ درصد دانش‌آموزان استان از آموزش‌ تلویزیونی استفاده می‌کنند | پایگاه خبری عصر کاسپین

تشدید نظارت‌ بهداشتی در مدارس گیلان؛ ۶۲ درصد دانش‌آموزان استان از آموزش‌ تلویزیونی استفاده می‌کنند

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به تشدید نظارت‌ بهداشتی در سطح مدارس استان گفت: ۶۲ درصد دانش‌آموزان استان از طریق تلویزیون آموزش‌‌ها را دریافت می‌کنند.

عصر کاسپین/ محمد رحمتی صبح امروز در جمع خبرنگاران از تشدید نظارت کارشناسان بر میزان رعایت نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی در سطح مدارس استان خبر داد و اظهار داشت: بیش از ۹۸ درصد دانش‌آموزان در مدارس ماسک می‌زنند و مسائل بهداشتی را رعایت می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به پیش‌بینی روش‌های لازم برای تعلیم و ارائه نکات آموزشی به دانش‌آموزان در شرایط ویروس کرونا خاطرنشان کرد: تهیه ملزوماتی همچون ماسک و دیگر وسایل بهداشتی نیز برای استفاده دانش‌آموزان در دستور کار مجموعه آموزش و پرورش استان قرار دارد.

رحمتی تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در سطح مدارس استان گیلان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: امسال بیش از ۳۶۸ هزار و ۸۲۱ دانش‌آموز در پایه‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی ثبت‌نام شدند و در ۳ هزار و ۸۵۷ مدرسه با ۱۸ هزار و ۶۵۵ کلاس درس مشغول تحصیل هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به میزان استفاده دانش‌آموزان گیلانی از شبکه آموزشی شاد تصریح کرد: درحال حاضر بیش از ۷۳ درصد دانش‌آموزان در سطح استان گیلان از شبکه آموزشی شاد استفاده می‌کنند و ۶۲ درصد نیز از آموزش‌های تلویزیونی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۲۳ درصد دانش‌آموزان برای فراگیری علم و عقب نماندن از تحصیل از سایر روش‌های آموزشی بهره‌مند می‌شوند عنوان کرد: دانش‌آموز می‌تواند با حضور در کلاس یا با استفاده از شبکه آموزشی شاد و تلویزیون به تحصیل خود ادامه دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به ضدعفونی کلاس‌ها و ابزار و امکانات آموزشی در ۹۶ درصد مدارس استان گیلان افزود: طبق گزارشات اعلام شده، میزان رعایت پروتکل‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس استان حدود ۹۵ درصد است.

رحمتی با بیان اینکه درحال حاضر ۴۹ درصد دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و ۳۷ درصد دانش‌آموزان در سایر مقاطع با حضور در مدارس و کلاس‌ها، نکات آموزشی را دریافت می‌کنند ابراز داشت: با توجه به شرایط موجود، آموزش‌ها به دو صورت حضوری و غیرحضوری ارائه می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × یک =