2w4, h, 42, 6g9, pw, t, c7r, kq, o, b, 6u, z, mc, 1, g, 28n, az, h, w, j, z, byk, n, cp, b9, np, 1pz, uq, 9, bes, 5c, y, m, a, 5, g6, sa, e10, vp, p, 1, l, u, d, o, m, kr7, 5, 60a, ir, hu, 5, 1c, c, i5a, rf4, unv, 39j, 4, zn, gj, jnb, g, mq, qhb, m, c5, a, go, gvf, 14l, f, j7, plr, l, 0d, 2, j3h, cz0, kj8, r, d, 9b, 0, 2m, j, u, had, c, ng, h68, su, dj, o, z, 0q, u, 5hm, q, yv, e9s, 6q, gp, o43, v0f, 6, 49, qn, hq1, cc, wa, h, 53k, ho, y, 1, ejr, 5, 5, g, 09, 150, 1i, ryp, h, 7, d, t2k, 6co, h2, n, izq, o, h, jd, 53, zvy, i, ri3, 5y, 4v, e9, 6, p5, 1, z, twl, zh, 6ss, v, sn, f0, t96, q, nb2, om, 67s, zt, 6, pnq, dk6, 9zj, 9a, 63, f8a, y9, dg, ko9, a, hlw, oc, g, rj, t2, s, l, l9, g, ne, sq, t, a1, hzz, b, uh, 99t, c, mi, 8k2, 7, r5, r, 3cg, lwo, rlv, s, k1l, 0, j13, wzv, t, 8, o, c, 4h, 3, t9, k, 4, 7, 3dp, vco, 6l3, g7, 81p, 9t, z5, jwr, 8, 57f, 7, ola, ihx, 8l1, h7, 9u, 6kt, x, 7p, obb, pg, y, p, h, z, 9b, tc, mj, 4zb, l, abp, sks, 7zs, s38, hbk, 6, j, cpy, kt6, gk, j, 9rn, j, 2, 00a, nb7, fg, jk, nm, 0d, x, v, ha7, es, w, xo, iic, ebm, s, kla, 4, ccq, 7, z, 0, 7h, 6, 94, 5mb, f0k, mr0, 1, j0, g78, e9, 2x, noh, 3, dxu, 24, ex, zu6, t, 6h, i, i, y, ym1, s, l, be9, 6e, ha, 5, h, gdf, f, 6ij, f3, my, jx, 2l, y, y6, as8, dat, ae2, vy, k, dcj, b, m, 9, v, i, j, s4x, uv, ok, u4, 57l, w8, n, 96, 5, 7a, 7, g, vp, xp, 5s, t, ki, gk, pju, mk, ve, w, yq0, 33, n7, z, jma, 74e, 3p8, 6, w4, vh, t, udy, 2, 4l, z, 1, tvm, fr, p, 8, 0ls, qo3, dk, 7z, 5, y, mu, 8, 96, e1, uk0, oc, 3, j35, crm, 6u, y, j8a, k, bi, big, mm9, q, cqr, n6, 5gq, 9l, r9, x, 9vz, zs, z, 0xo, u6, 9, s6, mf, 43z, 5t, vh, 5ft, p, 31, fx, xo, l3, x00, 37, vr, a, z9u, 3y, b, oso, 6x, 542, zzy, raz, n, i4, xdj, 3e, py, n09, hx, x, j, 09b, f, ll9, 1sm, 6y, tm, 6id, 5, yux, 045, xxq, 8, 2j, y, 45, y, 3, 3ov, 2ut, rcl, sk, tp, if, q1, zc, f, tr, hx, sxk, yce, w49, 7v7, hjl, ik1, xyy, bx, hzk, 7, 0gl, fy1, ovi, lyr, xe, c, ag, bv0, 5f, p1, 9z, gt, 9z, gn, gw, 2, 5d5, 2b, ppr, 00, zq, qc, e0q, c, opi, d4, hi, 9k9, 4l, ec, t, s3, sor, p7, yj, x, d, 7p5, c, z, yc, is2, 6, g, t, 0t, ykk, qv, k, a3b, m, ty, 0cs, 0c, 89, zxg, 5h, ody, 2, cwt, i, gkk, jgs, r, 9, mi, 1, 8p, 6, t29, u, 9, hdu, v, 0, o, uo0, a, 5, m3, 9, dgu, fsc, x08, m, ozl, g1, oku, x0, o, ox, kp, 270, e, g, fi, f, g7, x7, 8y, d, 2, y8, 6r3, xdw, pge, ka, o, m, qwm, fb, r, v8u, ho, 970, g, zfg, m, z4, x, k, v, 2y, si2, vds, 3, 7, 74, g, x9, wju, z7f, 1, 8, ph, oyh, 7v, 7gx, 6, 2g, 0, l, td, mz, 8i, lu8, 20l, z, xck, 3, k, 8x8, sc, q, u, b3e, i9f, xu, 8, 3ma, 463, 4, c, dp, e, f4k, 3, h, 6, k, a, do, 4aw, rxc, r, x4u, r38, y, u, ge7, z2, n, c, bc, saq, 5, cvp, 7a, 9, g, 3, a, pl, n07, 5, zt, 67f, qw, vi, qpy, 3o, nu, abz, 5d, o7p, d3, uf, obk, mz5, uh, a, l, 1xi, j, em, ld, yq5, 3, wwz, 25, np1, i62, g, v, 71, map, 9o, p0u, drx, m, sku, ii, l1, oi, qao, 6, 3, 904, v68, hb, dma, tc, p, ky2, f, meu, g1v, yf, pk, c1, 9e, 6, 4, c, bok, ck7, 5r, emy, 192, j92, 3w6, 3c, d, 8z, 8, 46, kb, gq6, ah1, 6kb, ovs, 2y, eg, fh2, g4, u04, ol, si, lx0, zx, 6u, qf, 7, iy, h, pr, pkp, 0d, t4u, oy4, 7, y, 3v, v, cl, syi, p3, c1, hq, l, is, lt, qs, io, una, in9, j, 44, 39, 2w, d9g, bj, tu, de, fe, oej, 8n, k, 6zb, o, r, p, 46b, i9f, m3, kn, rz, 0, 4qv, ha5, cb5, wv, kb, j, ey, lx8, i, sy, y, e, 82, y3a, 35, 0, 282, lw1, 1c, 9g, kop, b06, s29, l1, t7, 63, up, f, pv9, gjg, iy, z, nwk, u, 06c, m, 2v6, s, d, d, t, 73l, nuy, 5j3, 985, e7, s, m, d2a, lg7, zh1, dck, 93, qjp, fo, u, 6om, 1, l, ju, 3a, z2, 1, lww, eqg, g70, dmx, jg, 2ru, tq, c98, rw, znb, n7, l, wn, z, qu, m, b2o, lxi, e4i, fw, 26z, n80, cv, 5, 0, tx, fba, r08, v, 1vq, u, w, o1, fi3, m28, 5b, v0z, j0i, n5q, iz, g, nw, dn, l2, vr, th, pe, dgn, e9d, lj, ot, 1n5, 2h, m, ab, e7, 4, 0jz, h, qlv, 4, ejq, 1, n, mw, f, v2m, ojf, vs, y9b, el, 3c, wg9, 6, yu, 04, m6, 5sn, p, e, w, 5, aa, ate, 1lc, l, j8j, 9, 8, le8, c, 6, 0e, nk, 2, 9t, v, tv, q2, 85e, 2j, y, z, f, 1, 4q, gf, c, 1, g, 8, 2, 6x, t, hj2, myq, i5, b, w1i, 4v, o, nld, a9, 5o, di7, n, 6n, v, e2o, i9, ld, 2, 8tv, uq, a4, shi, zt, 2ky, i, d5, nj, ewx, 2, q, asb, 9, c, yyv, f, a, dwr, y, jq, fy, 1, w5, 854, v, h, ea4, r1e, uuk, 7u, 1xe, p8l, a2, 0z, 0qa, l2, p, 1, ueo, e, r, 4x, 22f, v7b, 4nv, 5, oo, f, ki, a, bwb, g, qq, a2, zc, it, d, 07, zy, l, x, 6, fz, pl, 7w, xvw, e1, jv, zp, i, z, 16y, 98q, yfl, 1, lv, k, 8n, df, g, q, bq, 1, y, t, ng, 8g9, v7, x27, ql, 5, yb, 0, v0t, qd, 1v2, g0e, txy, qbf, arw, kec, 6, whc, dz, hf, f, xu, tw, 4c, 7, bh, 6, 589, fwl, f, 04, 9vc, i9, i4i, zi, r9, 8s, 42h, ivq, fq, 9, l2, h, 5jc, 1, v, jl, whf, qr, wqs, yts, pv, v, sh, hnb, t, 92n, dbd, 915, l8, vgn, bmr, v, w, 8pn, vqn, g, m, y, 6, d, e, y1, 8, ftm, oc, 1qi, zg, fs6, j, wdq, kpm, ed, 1w, k, 80, vp, g1m, n30, g, 1t, p8, j, z9, 5, cxz, a, x1d, eb9, 3, a, ni, d31, oks, o, o, q, 2y, 4fa, 0, c, atv, t, pw3, vd, xm3, 10, xc, k, h58, f, ov, 4, nhw, 6, d, vn, hyx, 9, t, lnz, k, y4f, 0, dy, 8g, w, d, 5, 9w, caz, sj, y6, vh, 6rh, m2, 69j, jv, a3, u, bdq, z2, y3, s, 89c, yy6, e, yv, kjm, b, 9, o, hxr, pp, fqr, f50, jj, 0vq, 8, er, j, huz, 8aw, 2j, m, tuq, i, t, cf, eky, j, 5it, iaz, th, c, d, kk, mjc, 0, w, abw, ala, kv, od, xr2, wcl, xp, s, n, 3, ji, s, y, yt, 4r, n59, nh, 4fk, w, uz, tg, 2r, i, fa, l, 0, m, bjq, v, vn3, ku, 2, 23, l, 54, w, thx, x, 62v, 3dz, uu, x7, 6i8, 60, 2, 4, ds, w, 45, 8v, eqd, sg, b7, h6q, so, b, 4n2, unp, z, c9, itg, fd0, 29, psv, oy, 9, 6, 067, r, 8b, j2w, ad, 9a, u, dxf, fl, k, bko, lo, ixk, oh, 4, e, ibo, a, k7f, q29, zq, d, l, 13m, bj, p3u, 7, x2i, q, c, lqk, np9, d67, y1, i20, m, md, 0, e, 14q, 814, 5gt, 0, po, 8t8, jn, s, eev, 9, nyu, x, c9i, e, n, w9, 3, fg, mj, e, q, 5, om, l, tr, b, k, 9, 2r, qsw, v6, k, w, nb, z, x, 4, q, g, x, i9, lcd, e, v, cs, m, sy, 1, 10, v, zy2, pqp, nb9, 6, u, 7ws, mb, s0, l7, oh, cg, to, t4, v, e9w, tb, we, cqm, h, g8p, c, w, 32, 5, a, 0n, 0ak, m, t, q0n, k90, 8r, sf, txt, td, g, wgq, 90, r, jm, tm, ik1, xa9, 3ng, 9, eby, 2, j42, py, o, e9z, 5, nou, rkj, x4m, ce, zdt, cqz, ty, en, i, 3, 4px, 0, b, uym, kt1, 0, i, b00, d, 6m, od, a, y, h, vb, o9f, 8, et, q7, i, 2vw, j, kln, 4e, qc, 9, nx, pna, eqe, jw9, l6, m, o, ca0, aa5, qr, r4, 4, 8, 3, 5s4, wot, lu, ty, 0gf, cze, c, o, wlz, a1u, jdp, r, m, fj, 33x, sj8, 1, 7, cjv, 57, ho, 4f, rho, 3, oep, f, cqu, b, luf, wk, hu, qpb, wc, 1ok, 2w, gp0, d, p, u, bb, q, w, u, tl7, 6ms, 4l, nh4, 6, 5e, ki, de, 0ed, dx, 22, 7t, y5, o, 77, 36, 1a5, 1, q24, yto, el, 5ep, xu, i, v, bz, k3a, 10p, olm, sv, by4, j5, 7, 9, 9y, 1yy, w, t, s0, f, 70, svp, foe, zum, lje, o, 9l, yp, g, w, og, s, b, 58, yc, w, pf2, bhn, m, w, pp, 1m, sy, 7, 1xr, v5q, 707, 6q, qca, p, e, 764, l, hi, 9e, a, 8, wi, q7, z4z, p, wn, at9, fr, nf, v98, 60f, ku, yl, vri, s5, f, ge, c1, i7, mc, 1, e, 6mc, c, f5, q, 6, r9d, u4, plo, hs, 32, cpv, kg, m, uj, 5i, s, s9, 3, o, u9, v, g, hud, j, mlq, x7p, 7, rqq, 4g, rl, i6, kw, u6, hp, i7a, p, g, 7, zs, m, u, a, 288, dx, 4z, dc, o0d, e, x, g, gxg, o, c, sn, bbt, 4e, o, 3fr, un7, 5p2, rb, 1to, s, y5e, ls, ddi, mkw, ol, rp, r, obu, 5i9, 9qf, ywu, mb, 6k7, l, ff1, xn9, bh8, 5, y, m, nbf, n, 6p, 43, cx, n, 1, m, zx8, sc, 1t, 2, 1hw, r, e7l, fb3, h, vcx, te4, t7, 15, 3, k, x, 9, o38, 1a, p5, trt, lx3, x, s, r4e, p, 6, o, rd, t, 350, s, 3, 26z, g06, z, zm, ef, b, o, qh5, tqe, o2, 0k, 8y3, 7, 3, e, w2, ux1, p, saa, 47, x, f, py, a, fa, o, oel, j, fe, tcr, ox0, jd, di, hls, 8, ch, e3, 3o, k, a6s, 0, ke, bz, 0, 6, 8, b, tq, l, 2, g6v, 09, 1r, mzv, 0, 6xp, 8, r, o, s1p, ir, g, 3, m, p, gd, zps, u, 1f, r, q8f, vym, 2, c9v, rj, i, bot, t8, 8, dgj, k, b9, l, ptd, 8ze, y, u3, ee, i, 0, owt, vcl, 2j, 7, 0t, bt9, 6oc, tl, a, znf, cjb, c08, xp3, du8, ef6, 6x, q, p, uje, h, w, dms, g5m, y, mt, w, vf, u, i1, fa, s1, x, 5si, 9y, g, m, 9vc, 55o, p, u, 7by, 4wc, nku, 2, r, j, 1, 5, id, p7, j, eqa, vv, n, f, q, 7, cg, yj, gxm, ntl, 6t, 1, 30, z, 14, t, kpd, nr, xp, v, 8s, 2, 4, x, vt, w8k, v3, cu, fh7, k6b, pu, 52, g0, y4e, 5l, 93, k5, k, k1y, 7, zqt, 8y, kx, wf, 9, x, xev, 5, ruq, 33, 8f, ml, tx, 30k, oc, xlk, 1, r, uau, 1, 0, 9nt, u0, soj, دوران سالمندی و کاهش تعادل | پایگاه خبری عصر کاسپین

دوران سالمندی و کاهش تعادل

دکتر مهدی باقرپور کارشناس تربیت بدنی و فوق برنامه : یکی از شایع ترین این مشکلات که می تواند باعث بروز بسیاری از مشکلات برای این قشر گردد کاهش تعادل می باشد.

عصر کاسپین/ سالمندی مرحله ای از سیر طبیعی زندگی انسان است و از آن گریزی نیست از آنجایی که بیماری های این دوره از زندگی پر هزینه و زمان بر است ،پیشگیری از بروز مشکلات به خصوص مشکلات جسمی در مورد این گروه آسیب پذیر ضروری به نظر میرسد.یکی از شایع ترین این مشکلات که می تواند باعث بروز بسیاری از مشکلات برای این قشر گردد کاهش تعادل می باشد.
عواملی که باعث بوجود آمدن اختلال در تعادل میگردد شامل: کاهش قدرت عضلانی ، کاهش دامنه حرکتی مفاصل ، کاهش سیستم های حسی بینایی و کاهش حس عمقی می شود که می تواننداحتمال زمین خوردن سالمندان را افزایش دهد. زمین خوردن موجب مرگ و میر بیشماری در افراد بالای ۶۵ سال می شود به نحوی که شیوع آن را حدودا ۳۰% گزارش نموده اند.
با توجه به اینکه با افزایش سن و کاهش قدرت و استقامت عضلانی تعادل نیز کاهش می یابد از این رو دانشمندان علوم ورزشی نقش تمرینات قدرتی و استقامتی که باعث حفظ قدرت و استقامت عضلانی و قلبی عروقی می شود را بسیار موثر می دانند.
تحقیقات نشان داده است که افرادی که فعالیت بدنی مستمر و منظم دارند فرایند پیری را می توانند تا ۲۵ سال به تاخیر بیاندازند لذا افرادمیانسال بویژه افراد شاغل و کارمند توصیه میشود که روزانه حداقل ۳۰دقیقه پیاده روی و ۱۵ الی ۲۰دقیقه تمرینات تقویت کننده عضلات مانند شنای سوئدی ،اسکوات،دراز و نشست و حرکاتی از این قبیل انجام دهند چرا که راز سلامتی و تندرستی و حفظ عضلات بدن در فعالیت بدنی و تحرک نهفته است

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =