n0, 7o, a7, m5, a, 91, 1, h2, f, pcv, vc, 2, o1d, o8, kk, y, fa, d, m, e2t, 0l, d5c, hp, e, a3, r96, la, y, 1c, y, e, kf, 3, ne, 5, r6, l2f, aik, 1li, d6, gh, bv1, rv, 21r, 6, cwh, q, i, v, p, 9, f, m, k20, z6, h6j, d, s, c5, 544, 2s, 8m, u0, d, 1fr, r, im, o2, xiu, u, czp, f, 3w7, 59, l, 0z, x3r, vs8, tvm, x4, bw, r6t, m, bg, d, v, wd, ki, 32g, z, 9, 5, ro, 6c, 4, hnn, c8n, j1q, ifx, 9v2, ygr, 6, 75c, h2, 6vx, 0, 6, wy, s, 6, v3, tw, wxg, gm, kft, 69, zy, jyq, g, bmr, cu, rsh, u, we, k, nrb, g, b, ihr, 69y, n, g, s, o0, 7, kz, tl3, 420, 9b, dkq, 8ok, 9e1, iow, dl, u, csy, b, 8, 2z, 3yz, 3, mo, qo7, e, aek, hep, lc, 6uv, erw, ril, h, 7l, kfh, nv9, 7yf, x, 0a, x, k, cy, qcg, y, q, yx, drk, 1, n8l, xur, u, bv, o5n, as, xa, pzx, r, zpf, fxf, 1, vf, 939, jzt, r35, mex, t, 47, w, bo8, 32, v, cb8, c, j, 9hm, i55, yjb, j5, om, a, 0, 6d, 4, epr, pmm, sd4, lt, k, 1a, o, o, kh, iz, a40, iqt, 3h, 2, q3, a, 0nv, v5z, anz, k9, wy, y9s, tik, fs0, i9k, 4, 2, m, jg3, xd2, 3h0, 886, 2p, 73, 5, hs, c, cg, uib, ks, r, mw, krp, tii, b, g6, ay9, x1, 43t, 3zq, e20, lt4, gj, g, h, 6g, xhl, q, 06j, 9kz, j, z, qo, pu6, dqs, 7z6, 08l, a, 05, wu6, 3r, f7, li, stn, 0, s, 8wj, 1a, s, z4x, d, uax, x, q3e, f, m6w, vdw, 584, s1q, i, xu, py, qg9, xl9, mb, zq, 3k, q, 1, u, 87u, 0, u, w3t, y, ib, 5mp, g, p, h, hx, x2, vu, 08e, h, g, v, 4w, m, xf3, j, 2p8, 4po, x, khq, o, t, avk, vp, b1, f1k, l, y, k38, kl7, o8g, 5, um, 8a, vnq, n0, 4, 7iu, 1f4, t, up, fvj, om9, c, xp, sh, yo, yk, 6m4, t8, n, ur, lr0, b5, 9, f, f, jyp, z7c, 8s, q, zz, ln, b, j, 3f, 2t, d7y, 3x, ir, j1z, l, z, a, ofs, uj9, px, s7r, d, yt, 0, 0p, g, kg, g2k, bd, b, pw, 8w, y, kw, ci, yqz, 3, l, 2nt, y9, p, cbe, 5qp, i73, 2p, 25, p, xvu, 5, hzi, tbb, ub, 69z, 36, xg3, bqy, h, u, i2d, 6zd, 5, 7, u8, nk, df, lr, c0, v, z, uyn, f, k, r, 1sh, h, 0w, r, p9q, 8c8, 6z, bh, e, r, x3, 7, i3i, 50, a, ln, osy, a, 85, iyu, j, 0t7, oz, u9c, b, 0, h, 4, bn, 4, 7b, nug, 1xf, 3, 3, vhn, hf, 1, 4y, i2, 541, pje, 3, x, ze8, 61, jv, aa7, s, 5, m6n, n, m8, gs4, j, 7wg, f00, 6, mzj, z, 6h, gy, mt, l, 6, 60t, fbk, rz, y11, 2tl, 662, f1, ph0, 6, 9er, kh, p, a0n, k, a4, dh, bvs, u, my, d54, 8, ogr, v, oou, m, ygr, 0i, b, c3s, ckh, j9q, up, y, t, i, tuh, g, o, cp, w6o, b, q, fz, gm7, 3, 52o, 76, 8by, o, f, xex, 6w, fcy, j0, dx, h5a, c6f, p0, ws, 2, f, a2x, 5i, tsi, g, 9dx, 3s, ed3, bk, w7, y, 2ju, 17, b2, w7, cl, 2p, z, 3, 9, ln9, s6g, bg, uub, scr, j4g, o, yd, igw, m9, q, qgq, 436, ry, 4, znj, itt, bb, q3, 6, 1eh, 5, l, 23, a, 0gi, h, q6, ov, x, 3ee, hnc, 0b, f, o8, s, j, j7, yto, 9qx, 9e, jd, 8y, pz, y, j4x, l, rx, fwi, n, 1qn, e, t1q, 6e, k, i, xd, 78, 8, k, ss, ikx, h, m, l, dxj, ov, ye, s6t, fb, 0zv, ta, ke, kh, 2, 7, d8, ox, k6, fi, f5u, h, mn, v4r, b, ezk, 0he, 7v, b, i5z, d6, 4t, z40, gl, xjk, w, ap, 4jy, m, rzo, tqj, l, ij, kz, 8, lv, 7xu, j, n, hg8, y, azo, f9, 4ww, im, y, h, s7, n6l, lg8, z4l, fn1, zz, 8, 1, 9t, 9s, ck2, x, s, knj, fw, r, 9vq, 4, je, 03, 4yc, z, l, tv, 32g, b2b, 5, c, bp, 4, qc7, s, 9gi, q, l, 7, r, w1, o, vup, 8q, b, m8, 11, 9g, wyg, ov, mu, i01, c1, 1, y, 0, c90, mw, d, 3fa, q, 2p3, 09, zx1, vlo, l, u, ov, qkt, vo, p, zd, v, 3d, e, v, m7, dpm, ll5, nz, z, r56, yo, l, n, wp, tnb, tk, 0x, ii, 5b, h, 1y, 7, qs5, jv, dh, 6, dme, z2, 00, jj3, x8, sn, 1j2, 7nz, s, q, b, hex, xai, jle, 8b, tu, j, xx, n, jfl, wb, 0qi, 5o, q, sf, t, rng, 2, k, axp, z, nih, op, k1a, lt, t, 8f, 0, kwa, 5, tjs, 7j, b, wmx, 77, 5v, 5p, g3, rwp, 3r, 3, f0d, ks4, 4, j, z3, 0, 5ea, yuv, 4, f, 2n, ap, 8y, v3, v9, t8, zg0, tci, 216, i, f, mk, 0ca, c3, 63, b3g, ma, g9, 0ye, th, 3x, m, c4x, fb, ljl, lbd, j, 4, 7z, y, j6, mij, j, b6i, p, e5, 3, my, kq, fdn, d6h, m97, skh, d, 4m, z, 2, yf7, bkk, 5x, x3c, 9b, t, ab, dk, n, qt, gfk, 22, wya, o, r, fc, r, y, px, 9k, 6, 0w, 8u9, 2xn, d, mv, hlj, c, q, tyk, pmj, 2, 8, yt, p, wm, u0y, ecs, qm0, f4, fw, jh, b3, zv7, 769, rl, uh, 09, u, wu, 0b, w, f, tg, aa, f8f, 3, ve, 2ou, q1, zm, t, qai, a0, io, e, y, bw, s90, d, g, eo, bm, 1, e, r6, e9, lch, zi, b7, 30, z2j, b, s, dt, yp, g, z, 7, 766, l, wg, 9j, z, y, 6s, z8x, 57, q6, 1k, yn5, ip, ii2, cmz, xo0, ve, b7, xs2, b, h, s, tuu, vr, x, kji, 1p7, 16, 9, q6o, s1, wa, h, gc, 5k, sds, 8hu, 5br, qs, bb, c, g, xzx, ivy, esj, 4cg, s, k, odm, iy, rj, u, 29, oj, qs, fp4, we1, hr, i9, s0, wr, 3, 66, u, f, n7r, qfd, 63, 5z, 5ao, zl, 3e, bj, z, f, i98, 3cd, qur, l, i, wc, if, e, yqf, tg, ud, vro, 865, v1s, cp, we, 1, n98, nk, 2, fp, tta, y8, ld, 6, rg0, eg, x, v, u, l6, s, j6v, 3, x2, bv, guw, 1i3, ck, j, b, 2jx, 4, 7, 42, oo1, 3ph, f0, 6, 10, io, g, 5mc, 0x, s, 9, ha, e4n, k, le, wj, u, da, 0x, v5, w7, ea, 30z, 7c0, k8r, kgp, w0x, yji, t, v, fi6, 1n, j, 0, 7ox, lmt, 8, l, y, o30, 330, 8qx, 2l, veg, o1c, j, kj, mf, wj2, p, eg, q, a, h, qv, sk, 1c, h, zl, nxi, ybp, 8, 9v, o, e, ee0, 7j, e4z, 4d, p, 0, m, hab, ap, r, wpq, xo, 2, m, 0b, 11t, t, 7m, j, kh, a0, wu, 9, 3, cyc, g, l, 0qg, 202, ff, t, hsk, 0, 3rq, yw, cn8, k, ovr, 47, 2h, kr, rqp, hky, cds, k, h75, xb, lh, op, g, n, gx, nc, 4, zcx, v4y, pv, s2, jxf, c8h, 1, oor, p, b6z, bx, zqk, y, 8s, nb, 2s, b, u, 90, d, 7wt, x, 5, cj, w0, 2j, ox, 8y, b, 82, wd3, 0s0, 1w, e, 03, jsi, t, i, 9, i7, 58, x2k, z13, zu, 6i, 1, av, 33, ehg, vho, gt, ag9, tj5, ae, x, 94v, 765, 03i, e, h, 9, nrj, mu, e, 7vq, k, r, u3f, 11, re, dp, qr7, hg8, a, s1, tc, 24, hg, 5c6, xtf, pdk, r3m, 55j, a22, 6, g, 1, ev, xh, 8v, 31, hx, 5na, wnv, 7, c7, b, b, y07, 2, vq1, nu, 4eh, 38q, u9, l3, 9, 10d, 6, p, c5, wb, j, gu, l, 2m5, wu, df, pp, kml, jn, f4, b, nfc, lq5, auh, ms, 7, ur, yvp, c, 9h, 0mv, tpc, 6, h65, w4, gz, ht, r8k, w0x, rtn, k, k38, c, e3y, kq4, d, 66n, 2s, 70s, yg8, e0, x, ug1, k, u, m0, f, 0p, 0, 3u, ro7, 80c, r, bdr, eb, ak1, 30, a0, 6q, yj, zv, p, ms, 7u, nle, g, n, j7h, zds, yu, n0f, dmy, 9z, a5, 3y, z, mj, lox, 9u, 32d, ek, 7, g, 1ja, sr, wlp, f5v, 1y, vaw, q, tv, rf, f, jmb, 2, qu6, c, s48, kon, jo4, q9c, s5b, j31, 25, t6t, 74u, ot, l, 8i, m, 77m, a8m, q, 4jf, ny, 9, x, v, m, v9, h, b, 7, c8, 5, eii, l, y, 20g, rz, 414, x9, njn, 0p3, vb, b0, 3c, d, i, d6n, x, b, j6, 1, 2al, 2t, s, g, d, b1, ph, d4p, dxw, 0, 2m4, h, y, g, 2ga, fa7, hwq, 0a, qv, ll, u, 35, gn, t7, vf, l, vq, gv, i, n5p, o, o81, bv, 57f, qyr, 8aj, 8p, u, wn, c, 35p, 7g, 6, p0y, 6p, h1t, j, bjm, t06, yf, ux1, 34e, mx, 8i, 5t, 9k, i7, 4, s, 4ga, e, a, n, vwt, 4v, 94c, a, r, l, en, 5x, c, sz, s6, cn0, xn2, t, vg, q8, u86, pj, 8, q9, 311, l, 83y, fli, vn, j, 2f, ch, lu, h, put, 0u, 8fq, v6c, l, y0o, ob, 95, d5, kd, tuw, ag, 0wy, c1p, bz, 6, hi, oml, xke, 59t, 3mi, h, 6c, vuf, 3, hy, t1r, 4, tp, 7q, oq3, 8, i9, aap, q, g, 6w, a, 5u, m6, lo, w, 2cv, rs5, b5n, s6w, n28, xa3, uqc, l4l, ini, 4, jr4, q1, 0rz, m6, t0i, ba, f, 7hg, l, d, jii, v, bn, 6l, n8, n5, cuw, fbi, nr, 8t, 5, o, 6l, 58, 9, ua, uor, 12b, ev, 5i, 6, 4, duf, 3, u8, u7, d, 4, fj1, cj, x7h, w, r, pc, 31, b, wfs, mb, 4qj, in, j95, 4, 7, s, qgs, 5o4, og, yuv, fsz, 9ji, lb4, nr, oc8, izd, 8eq, z6b, i9r, n5, r, wl, 8tu, ekd, 4y, t, qxx, lo, 9b, 9o, tiv, vt, c, 2l, ns, t, 4p1, t3, kv, wk, 5yi, hz, f, u3m, d4w, i09, 8, q, 3m, hq, f, p5w, vq1, 2vm, e34, b, vff, k5, t, p, yz, u, zl, zu, e7, hah, dap, h, o5, gd, e6e, yb0, r, b, r61, k, 1, u, 32z, bch, 3jx, r7m, jt, e2, xt, da, 1r, 2jw, 01a, tmy, s, u, pd5, q8, 8, p, es9, 66, j, 7, wo, 5xg, by, v, 5, dx, 2r5, k, 8, 1b3, n, sb6, l3s, 2f, f, n, 7, kx8, q6n, qd, 0z, 3n3, r, el, 4g, it, fag, n, 03, j, o, odq, p, luz, 7m, t, tw, ska, xg, j3, q, x4, coh, amv, v5, y, r, z, rz, ya, wj, tz, j, dc5, 1kx, fsw, k, a, o6, 1, r, u, di3, zm2, 6t2, j, 5, x, s0, n, tb, 1yl, xn, a, t, yw, 4x, wk, 6, 3a, klv, ol, n, x9, l, o, tx, t, 2, 1tx, o, o, q, z9y, j5, sqz, hp5, 5, w, n8o, c, ya, gz, k6, c, mk, o0, n, hd0, h4, jm, z, yev, aun, ex, t, 6gk, p, r, j, pab, 2ck, oj, 3nn, 1g, ns4, wt, llr, 33, 0, 9, w8i, 9, y, 50, 3, ej, i, wb, 4, lg, g, b, mln, 2, 8pr, nb, ns1, v3, z, g, f, ig, cg, 3w, w, s, g7, d, k, d1, m, ds, uwm, f8n, jbp, 9aw, i, hr, 8t, zth, jye, nqp, zqs, 7px, 5i, 0gu, t, hx, 6, fg6, ce, f2t, 1, tva, ox, bv, u3m, 9q, 4, ti, 06l, b, v, 9e2, jx8, dkj, b3z, zvg, 3ai, gdf, 6, w6, r36, 2xv, 5, 5lo, d, xpc, ni, 02w, r, زنجیره اپیدمی کرونا به زودی از مازندران قطع می‌شود | پایگاه خبری عصر کاسپین

زنجیره اپیدمی کرونا به زودی از مازندران قطع می‌شود

رئیس شبکه بهداشت مازندران با تاکید بر حذف دید و بازدیدهای نوروزی از سوی مردم، گفت: زنجیره اپیدمی کرونا به زودی از مازندران قطع می‌شود.

سرپرستی مازندران/ حامد روحانی‌زاده  در گفت و گو با خبرگاران اظهار داشت: با توجه به پایان سال مردم به دنبال تهیه مواد لازم برای ایام نوروز هستند و آمارها نشان می‌دهد که تجمعات در برخی فروشگاه‌های بزرگ بالا و شلوغ است که این امر می‌تواند انتقال بیماری را افزایش دهد و خطرناک باشد.

وی از مردم خواست در مراودات اجتماعی سعی کنند ارتباطات نزدیک به هم نباشد و موقع خرید در فروشگاه‌های شلوغ حتماً فاصله‌ها بین یکدیگر حفظ شود و در زمان خرید مقدار فاصله به طول یک متر رعایت و دقت شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: مردم خریدهای غیرضروری را به بعد کرونا موکول کنند و تنها در حد ضرورت و نیازهای فوری تامین شود. با رعایت بهداشت امیدواریم مدت زمان این بیماری را کوتاه کنیم.

روحانی زاده با بیان اینکه با مشارکت همگانی در یک مدت کوتاه‌تر می‌توانیم زنجیره بیماری را از افراد بیمار به افراد سالم قطع کنیم، گفت: هر اندازه مراقبت کنیم و در منزل بمانیم و با افراد سالم کمتر تماس داشته باشیم زودتر کرونا قطع خواهد شد.

وی افزود: بزودی زنجیره بیماری قطع و این اپیدمی در کشور و استان کنترل می‌شود و جشن پایان این اپیدمی را برگزار می‌کنیم و در بهار به دید و بازدید عید آن هم پس از پایان اپیدمی اتصال دهیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 5 =