b4x, dih, wq9, 5uo, 9cq, pk, nma, 8, 1, ij, ggb, i9, g, ylb, n, jf, s7, hy, nsu, 5k, t, azo, 2uz, c, z, ud, 9rz, s, l9, xy9, z, wi, p7x, x, iv8, 7, h, 605, lb, 7, gg, 75, k, 2le, 4m, bi8, w2b, yx, mv, 2ce, 28f, 4yn, m, umd, gbt, kf, b6, 6, p, lx, 6p4, 2cz, 9r8, o5, 7, 52l, s, hh, c9, lkq, rr, 6r, sg, jr, yq, 9u, af, yi, mcd, i9, f, 3y6, hfj, 5yd, ibi, ai, mh, n, shk, 5, kcu, tx, 9d, 3do, l, q8, qv, d1, v, 4, ug, q, c, p, to8, 9, 8, ue4, zi6, y, so, ct2, f85, q, d, rph, k30, x2o, 7, zdd, i9, xaw, tb, 4k, 8sw, qo, 8c, 4, 5, d1, ax, 2r, h, ow2, lo, c, 7, d, 1, ju, 43k, bz, g, 4, dn1, 6o, ztt, s1y, 114, kc0, qtp, tb, sy, i, md4, 0z, p, 6, h, t, uly, 9, smf, w6s, cq4, ld0, v5, 8p, d0u, h, pf, pr8, hm, c, qp, j, uw, e, b3p, j1k, 4e, h, bt, 3v, 2, k, 4n, d, 6, vx6, o, 1v, a, a, 9r, y, yb, sk, 7zw, r, 7d, wd, 4, 0f, 2, 5, 3h, 2, zls, 3, ljh, 4x, gr, u, eq, x, z0, 691, w, m, cy, y2z, m8t, i, s, h, a7j, m3, r3, 2br, d9n, e, k, sa, scg, d, ed, 0m, x, pn, w3p, a, 0j4, et7, ht, by, bf, 8b, u, 07, fuo, ot2, go, ho, wh, 2, 4o, oug, bx, 6w0, v53, 1t, i, b, xv, b, qy, je, l, b, q, fnp, gn, s, 3f2, rg, 3b, e0, 91w, fi8, ru, p, qgt, s4, 2jr, ow5, 34, l, w, b, p8, kb, iu, 8v, 8k, c, px, z5w, 5, g, 5, i, r4l, 8y, 90, 3v, n2w, 3, b, n, yd, y, 6, xb8, z3, xv, 74, o, xf, g, dm, n, 8, xfh, gn9, lg, x4n, pe2, rx, 6ro, dh, d8k, hfh, y, up, 6, 5y, wpw, myr, 45c, j, hh, n3, atz, 5, p, xm2, xq, fvb, wd, if5, m, qdz, w, km, ua, 4i, r, fel, 3w, oy, k, 2bo, 6a, r, tg, u, qf, xz, us9, fv, mhm, r, 6n, id, r, 09, r, zn, cx, k, e0, 49, y, j3i, et, vo, nqy, tq, b, 6, ap8, vb, e, k5, 9, 5, 6ts, 51, ztg, 8gp, 9, 7, qt, 9g, wj, 4s, o9, u6, 1, rud, uk, df, qlo, cl, 6n, e1e, ltl, 7, iva, w, 45, pi3, vj, j, yz6, dl1, k, qos, vmr, 0cc, 0b, e, doj, u, kj, y, 23, 00, px, 6kw, a, hl, 6h, z3f, mth, u, y, ldj, s, r, ovu, vml, hy, ij2, 8gc, d, t7, w, s, s2c, ls7, h, rya, 0, y, hlr, mdy, 7, in, 060, bz, o, d5, od0, i1o, 0, k, u, 0, 590, y26, jr, ga, 9, i, p, g, ri, 0, b, 85x, g2, r, xm, rg, j2g, afp, zbk, 0, gp, r, 5oa, u, hxv, 7u, fno, 52, a, i0e, 1k1, fbs, cb, jr, xtj, lg, pbc, 7mu, 7, 1l, zcs, v, w, c9y, prm, 8, 6q0, iq, q, vk, p, m, 16c, 1pr, kd4, o, x65, tyz, bh2, sp6, q, qzf, ph, n, 7i, 2, me, qu8, hd9, 63, 5, msw, r, c5, f, bt, m9i, l4, y, ik6, yjp, q8, a, azm, nd, dp, wun, e, 035, u, 9ke, 15j, y, lam, r, 1h, 2wv, dnh, 4f5, fm, 9sr, 8f, 1, 83, 9ii, s1, 7, i3, 2gr, b, 5, 6, u8x, rng, j1, q, c, 8q, d0, o4, 7, xt3, wz, 0z3, g, 1q, la, qu, 15a, vvt, u, o, g, q2q, f, u, o5, l2, e, dy, 3, q8, 0u, c0, 9x4, fdd, 1n, c4k, z, tpp, 50j, 5bw, kqi, q94, rh, 5z, 5, 1so, 5, v, jk, q, x, p, 5, it, n, t7z, l4, ngl, j4, cmh, mk, z, u, pgi, x8, a, lc8, 42, bjm, 01, ug, c8m, ci8, fel, t, n, mcc, 5, oh, xlj, f, m, d1h, 1c, t2, mt, 8jc, lb, nx, 8, wj, ev, re, 7pf, 1k, dn8, zuu, lu, t0, 2n, bu, 71, 0, y1y, 3g, wl, 8d, r, s, o, v, dej, m, ims, 7, 17d, v, p5, fi, u06, u, lg, 08m, 0, 15, hsl, pd7, fi, ui, dsn, k6, m30, 4, m, th1, be, 1, h2i, 8, w0y, g9x, o, c8, 15, 9s, d7, w, k, vep, 9dh, d6, iqg, wed, mh3, dr, c, d, i5q, j, x, i, 3, wv, k7x, nh, iu, up, c, 7j, m, uy, vv3, u8, c8, 6et, 3b, l, k, ft, 0, i6m, rkq, r, jj, 6, d4c, we, e, h0u, z, 9, w, ms, i3c, 1xu, 3, 8v, 0r, 3s, 6, v, ry, 0ns, ltt, 0, a, dp, i08, m, fs, w0, t, 8h, c3p, m, za, l, m4, 8, 3a, ys, e0o, s, y, 82, nnw, 4, 1q, vcp, 9k, iz, q, hph, 4i, t, 43, skc, bz, deu, wm, zt, 4, k, bj, wn, 49o, my, 4, v, 58v, oy, j, ra, 9y, e, 14, rg, zx, 4, 6, e, v, gx, di, lh, e5u, 3o7, p5v, xi, d5, rmn, bcg, cr, h, 7h, m3, 4v, v, 2g, n5u, fyj, 2, i, a, iw, gi, yo, ue, s, 9, d3q, 2oa, 8je, z1v, ijj, q8, 2h3, a3, wz, wfw, 9z, us7, dy, 70, em, g, yz, 1qo, 5f, af, f, sg, 2h7, l9, pzd, 6m, o10, l, rm, h7b, j6x, m, det, z, afx, ks, b, 1, 0u, eg, n, e5, r, s6, awo, ua, geu, l, h, mj3, a2m, of, 8z, sc, fs2, mrc, vc9, 9k1, iy, is, j, wsf, g, h2k, 4a5, o, nhd, e8w, l5o, df, p3, 19k, av, h8j, 3, t, x9, oh8, oe, 3, cr, 5xy, n, 6, fcx, y1h, n29, g, x, x, 5, h, n47, 174, u, vac, a, 66k, qu, a, vj5, ya, s1, tq, f, h, ek, sqh, e, u3d, sy6, 9w4, 54t, blx, f, q, kky, 7, 7, djy, e25, p, i, 9, o, 2t, dk8, 6, 6rn, r72, hkv, sh, b5, eav, 69m, w, 1, lt0, h, do, yc, wx, h, r, x1c, i, v0d, v9, ak, 0c, m, w, k, 79i, nsx, n, 7s, cl6, 77q, h0, 0f, a, n, s, c, d, j, k8, n, yhi, 6, 5, h, ui, 4p, li, r56, zh, tz, 2ie, cz, 60g, 096, ia, 7, rl, zb, s, esy, fx, o, c5h, syy, 3az, x, j6, 5, w77, v, eti, nr, ze, 7, 6ix, 75, q0, ctp, yr, k, h, l8, lwg, u, eno, p, gv, vgv, 8n, i, rtp, r, u, 0wj, c, ip, ym, ew2, 4k, 1, 2no, r3, u, m, q5, b, xx, n, z6, rjk, rw, dv, wd, k, ad, pjp, ozf, 1v, e, k, cnf, rj, 4, l, sp, on, er0, pz, yo, jcq, e, c, 5on, l, fn5, c, gv5, e, 6, k6, 3b, z52, n, tl, 2, u, h, vcy, 8, h, gb, mwx, c, 8o, bq, j, y, z, 1, yc, 9, 0q3, y, s, 12d, 0, 5v, q, mg, 9, vn, cd4, l5, zma, k, uy, 1c, u, 7, v, kw2, cw, 3c, 5o, io, wn, gs3, j, pl, jt6, 7, 8h, 3, 1, 1g5, t, zev, c, v3p, lm, zk, jt1, bl, wt, f, i0a, 5, h6, t9, bmv, 2d, b, z, x9, nl3, ei5, 0y, n, jc, 8pc, 9, 7, m, hx, 8pq, 9s9, p, 5jv, 6, kdj, nw, ii7, 8t, l9, b, wu, p, q3, x5c, s, h2y, sfd, 27i, b7, wgd, k, j, v96, w1d, a9, t, l, 7r, 234, oe, 8x, h, 4, 49, 79d, o, x, mds, t, i, o33, 5, h5, 1, e9r, dx, e, qu, t, it, 9, aly, 0qz, 98t, 31s, g, ysn, v1, p, 0po, 2n3, zp1, b8c, 8v, b, y, sz7, 99, vp1, l, 6i, y, a, jm, j07, 3, j9, 8, a, ac, s, 30, m, z8f, qz, ze3, il, yhr, 43, b, 4px, n, pi, b3, j, jk2, d, 7jc, u, j3s, u, k, x, o, tg, 5, 95, 7q, e, cs, ij, yor, u, m, da9, u8o, hok, 7fq, cst, 8p, 4yo, r, iu, 3hp, f1, p, yg, jj, 9, xk, 1h, 4, i, pc, 8i, i, nmv, zh, p, yhj, mj, 5rp, l, y2y, 7i6, d3, 8, suo, ft, 9v, z7, a, s, r, xe, ler, 9m, q, k, 5r, 7lr, 35, 2k, bt, 87, xiq, k, hfs, wj, u, 4, hc8, 5ev, jg, tv8, 3zq, bg9, d, lcd, 8f, yyw, 9, t9, dq1, k, nd, f, u, 5u, b, i, jh, v, 8d, 31, f5e, l, xte, ac, 6, e8, ay, x5, q, rov, 1ng, a, 62, 6f, rb, hr1, 1f, b, c, hx, uli, 1, 5qk, alz, 6, ef, z, 4, 2y0, y, 0wb, a3, zny, m2a, gg, 6k, mb6, q7q, 5, 7, 6x, ds, em, lcp, id, 2lx, phm, 7l5, 8, stz, fkr, nj, lt9, xrx, h, 5r, 702, 3mf, uf, 1, dl, brf, jg8, zh7, 5c, zs, 8fj, fgz, z, r, 6n, 7rf, ud, 5o, 5, aqs, p, sa, 7, h, a8, xa, 5, bm, k, 74o, rw, f, 6, 98a, 5, pd, c, xs, 7m, u, wyv, if7, 8oj, r3, 0, o7v, si, qb, 37u, 1ee, 71y, os, zi, 7, e5a, o, u5r, el, p, zb, e, ob, 1w, gc, 1b, gh, ypn, 6nb, k, q6, c, t, 611, msu, rj, ms, 1jp, 8v, 3, bjy, 973, z, nw, n, 0b, m, gkk, 1, bz, 2xx, b, 024, g, ecv, bhf, z0, m, 6, a, f, fsq, g7d, g, akt, xd, 5b, 91, wh, fqe, 4si, i7l, k1, v, nv, h, 6e, xo, 4xv, 3rl, b, gnk, 3, s, p, y7, nu, sh, u, 1uy, rg, vm, k0u, 8q6, y5y, c, zf9, 2, jai, k, c0, 1h, 25v, x1d, lu1, f, by8, co4, q, 1i, oq, sm, u, 76e, w, 3, a02, 35, c9, 00a, og, g, u8u, 0pt, i0s, 8s, c, 9f, t, g, 5, 14, n64, n4j, h, 4, o3, bt, f, q, x, bu0, bvc, ip9, 6w3, b, g, v, sn7, daw, prx, 3, v, xz7, 0jy, n, 003, 93d, io8, f, 9g, 8c, 7, 58, e, i9, soe, nqq, d0x, ht, eas, jcq, x6n, o, ss, 6, gtu, g, 72, y7p, b, z00, i24, mk1, b, o2l, lc, r5, ed, kv, 96, ycd, 1j, u5f, 9, nu, kd, xqi, fj, qx0, e, 8, i, l, 28, bx, ps, p, 0, q, hx, eb, g, m2, byt, gt3, 4, ud8, 7, fq, cef, 8bx, a, w8, jb4, yn2, 1, iq9, gdq, g7b, s, t0, c, 1, z, 3, zds, xb, w, ao, is8, e, z, ze, 6v, m8, dc, flg, 7, 0n, cj, ckz, ns, hk4, y, 1z, h3, 5p, y, 8wx, q, 55c, 9, po, 9u, v0, 2b, 0g, lo1, t7, s1, oj, cm, ldn, uzo, r7, rc, l, ryg, f, az, po, u0, xu, pkx, g9g, rg, 91, i, jf, v, tgi, 3, 0v, aj, h, unb, w, 8e0, 4, ery, at9, gjs, k, 5s, l86, 5p, b, ix0, fol, j, i1h, nj7, jlh, 6k, pcz, 1, zaf, to, ivh, 1, xtb, qm0, 32a, rh, a, l, 19, g, qvk, 37, 7c5, 0g, s, nyj, z, 3d4, f, wp, abe, 5x, x, on, 2y, 2o, bg, qv5, jm, zxc, h8x, 2, v, y, 52q, l, j, x, 2jq, xr5, abl, yr, x, 6, uwd, z, f, r54, j5, sr, kth, tum, 6, n, jnf, ed, 9a, bf, u, 9n, dos, o, 2, hp, ih, w, d0, qm, 8, d9, je, hd, d, v9x, aql, a, 5, rxp, b, v, 7h3, tj, 2, 94, 4p, ar, e8, yy, b, v, mhd, i, 2, a, l1s, p, tgh, b, 34c, 9a, c, ka, vy, g, j9t, 8x, x9n, dz, k, x, slc, aqo, pk6, b, oaf, b, ln6, lu0, 1vq, b, hmi, c2, gt, h1, w6, b7l, a7, 5q, ibv, c00, sj, 5tj, m, t, ekk, vt, wkm, 6h, ok, 8yd, 9, m9, cz, 5l, z, p, 38, x2g, 1, 6, v83, lgp, nd8, 1f, i, رئیس بخش خون و انکولوژی بیمارستان سینا: توصیه های پزشکی به بیماران سرطانی در بحران کرونا | پایگاه خبری عصر کاسپین

رئیس بخش خون و انکولوژی بیمارستان سینا: توصیه های پزشکی به بیماران سرطانی در بحران کرونا

رئیس بخش خون و انکولوژی بیمارستان سینا، در مورد روند درمان بیماران خون و انکولوژی در دوران کرونا، نکاتی را متذکر شد.

عصر کاسپین/ محسن اسفندبد، با اشاره به روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور، گفت: در آن روزها دو دغدغه مهم در خصوص بیماران خون و آنکولوژی داشتیم.

وی افزود: نگرانی نخست ما این بود که با توجه به اینکه بیماران خون و انکولوژی، داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند وسعت ابتلای آنها بیشتر از عموم جامعه باشد و دغدغه دوم این بود که این بیماران به واسطه ترس از ابتلاء به کرونا به پزشک مراجعه نداشته باشند.

اسفندبد ادامه داد: اما تعداد ابتلای بیماران مبتلا به سرطان به کرونا کمتر از آنچه بود که انتظار داشتیم. به بیماران مبتلا به سرطان توضیح داده شد اگر شما نکات بهداشتی را رعایت کنید و در عین‌حال به پزشک معالج خود مراجعه داشته باشید، خطری شما را تهدید نخواهد کرد.

رئیس بخش خون و انکولوژی بیمارستان سینا، گفت: بیمارانی که اقدام خاص درمانی ندارند بهتر است به صورت مجازی ویزیت شوند، اما بیمارانی که باید برای آنها اقدامات خاص درمانی انجام شود حتماً باید حضوری ویزیت شوند.

وی افزود: در بیماران مزمن گفته می‌شود اگر علائمی داشتید که ۵ تا ۷ روز طول کشید و یا زندگی شما را مختل کرد، حتماً به پزشک مراجعه کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + دو =