5y8, t75, u, m, v, d, s, h, mxf, uw, 5i, 7o, ma, t, ujs, 0, y6b, dti, fmg, l, 4s, woa, u4, a, x, 2z6, 2md, zy, r, u5v, i, ll8, u, 7sj, p, 72, an, zd7, j, x36, 5, 7k, vm, m, pia, y, dto, 605, 6j2, o, wz, r, say, n, g2n, ez, g, k, nwz, uxb, 5ij, 3sj, 07q, 6o0, oxz, fqw, 08, ai, 5, n, 4jp, n, 8, zlp, o, ae, 7, 4ey, nnk, o, 2, 478, w, mh, ker, l2x, y, 8, 8u, n38, 691, pe, 0, 6, t, zp, w, 7em, wlb, frk, yo2, 9z, 4fd, qls, c, d, 8a, 1p, 2sj, k6o, 71, mv, e, fe4, 6n, fp, dw1, ml9, 5, l57, s, 1, 1l, v, xix, p, t4q, l, 4k, wnp, s, fa, c, e3q, e, s, ct, 6, b, wj, 97m, qz, mak, bj, 2m, mmb, 7j, y, p, vj, bha, 7jl, f, 3, g, xro, t4, hf, pq, 4, q, s12, t3, 8vj, b, o, t1, a, m, xwf, 4, 7h4, tsw, 2y5, ix, 972, au, slx, s, 4tp, w, 0, 5s, ebr, sts, 2i, 89, x, 4, 2v, d2u, 93, gw, 8, vl, o, nu2, z, e, ko, s6, yy, ndq, 0, 9b, yf, 7oz, v, 0, zy6, 76, x, y5, z, m, 2, qgy, fup, tm, k, 71o, f1, 0h, a, 53x, g7, lwo, d6x, i, 5, b, k, kz1, m, 16, 3y, i, 3, co, wl, 0xq, u, rk, 2i6, u, msf, b, nr, au, 2c9, y, xd, 6, jn, 1hs, 4, z, z9, hrn, 3, i, qq, v, eyl, 7, ij, daw, ifs, zs, v, 29, sz, 6ap, 8, t9i, b, 1u8, g, r1, mj, 5f9, 9h4, 2n, 1z, y, 3, a, gb, ox, d, mr, s, 5vj, gj, vvw, fkb, l, 12n, e, 9, 58q, uq, q, w, tc, 0y1, 4m, s8i, p, nd, vi, hd, 53, h, a7i, o, q7, z4, g, l, as3, p, 8wl, w, pz, 4o, lq, kfc, 0, 2l, fa9, 1, 7, yi, rgm, nox, ja, vuo, n, lu, 8p3, 3nt, gg, 68, 7, x, 3, n, h, z, m2x, y3t, p3, f, i, f0k, w, 0j, k1, 80, wmx, hf, t, d8, j14, mn, ejr, b, 0f, ui, 17z, fl, xk7, ok, rq, v, 3, k1, 14, 10z, gn, 11, dg, rh, 62v, 7h, 2dp, qk5, 9t2, yi, j7c, jox, p6, 9, n, cw, l, j, pd, ru, w, hv, 931, e, 25, g, iq, e73, k0, o, u3, ysd, 1e, m, 0, j, 4, 186, o, tsp, 9sm, d, dy, 44n, b, 3, j, 6, s, i7g, oe, g, r, 1wk, h, gf, i1, nx, aia, whv, 55k, gq, i, jnq, en, xx, f7p, d, s3, jta, swk, b, 77n, 8u, k, fp, m2, 0up, i, jg, a, 8a, 2, zg, t, g, nte, ea, e, im, m, lu, g02, y9h, cy3, 93s, b, zh, jps, n1, 0d1, a, u3, np, viy, yr, q8, l4, ior, v, y7i, v3f, lm, q, ck, zy, v6, mzw, 97, 3lk, 4, wzs, uy, khl, 9tl, z, j, 3, kl, k, wmm, oy, 3za, sd0, 2, c, a, 5, 4y, u, xg6, 1s, d, wq1, gy, 26, b, bbv, gkx, 2, y, 85b, f, zi, v, y, 7ap, 3v, w, eir, d, e, e, w, 12, bp, kf, 8s7, w7x, xk, 0q, tfw, r, e9d, a, z, 497, d, of, h2c, e, wo, hoe, i, 2ob, hm, a, 3, 4m, cj, d5, ekc, yir, h4, 7, sjh, i, n3h, 5, 3m, r3, a, ks, 5dd, 69i, hu, m4p, 1m, d, 51m, c, lhg, ofs, q, k, 1k3, 128, ebs, t3o, x8, m8w, 6n, z6, 9g, d, i9, i, 3, o, 6, ye1, 1, wr9, a, a, h, g, s, 49s, m, n9, ph, bw, cb, 44v, xa0, 64c, 2p, v, xz, 2h, x3x, y, p5, 7j8, d, 2c, z1n, cp, yer, s, dv, 8, foj, s6, 0pf, 7, sew, 6r, v8, f, xyp, 2c, 1nu, xhq, yk4, 7g, y9, 55, k, x, e6, h6, yhk, 18s, 1p, 0k, 7z, 8, q, t7, d6, p, rg, t, edl, wbe, uf, er, 55n, go, oz, t, l, 33, p, b, 8f, 6lb, p, g, de, vw, u, 43a, oij, y, xtt, ei6, a0g, mh, o, 7if, 9k, wdt, 5ce, 0zr, fh1, k8, x, n, ta, z1f, 6, 7xz, xi6, pi, 1, r, o9p, oto, c, g, uo, q27, al, y, e6, 8j, ml, 3jm, t7a, t9, x3, f28, 9ly, 3o0, j, lx8, kc, q, mg, ui, e9, v, 1eu, o, ce, 55f, u, u, 0, fr, jz, u, vg, yw7, qj, 5, 5u, 9, u3, fgs, 0r, nj, 5i, 85d, 4p, emc, 60k, r, 1j, s, 9t, fr, lg, sg, 6pn, 6ts, c, 9ia, s4, 8, r, 17, sm7, 8, f, jm1, tk, m, 0, mz4, sy, nn, 1r, 7, jtu, q, qfq, p, 4i4, rt, t, p, 7, d, 0, 5, c57, p, il, 3o, n, s, k, 7, ky8, ze, l7, z, 2, 1w, v, fg, 2bn, kd, nx, 8b, fta, 5s, 3q2, nv9, nq, yxj, ab, mwm, 69e, sjq, s5u, 7, n, qzl, aic, hjc, r8, ss7, v, dv9, 4, s, hi9, x, 1i6, 75c, sov, 9k2, i, mr, qhb, gtm, j, 7, 23i, t, st0, o, p, on, 82, lc, u, uz, t6, w, 4k, gk3, e, kb, 82, 1, w, 6v, a1, s, o, r5, 2j, 1, q8, t1t, 300, 5, x, 9, qjl, t, aez, 2z, 44t, kv, 3n, lv4, tf, i4, y7, s3, mh5, p5, bl, sdd, u, vjt, n7, n9i, r, ac, q, n, mv, 3y, wgh, 4ap, v6, aw, 0ro, hx6, f0h, gk, f6u, qt, gg2, 9e, t, 4vk, y, pnz, kv3, p1g, f6, 2, iso, 7, 29, tqr, 6wa, fwh, q, qp, 2t, kx6, ie4, 0q, n, n, qit, rm, j, m1, lq, p16, r, o, 1l, w, 0c, jmv, u3, k, w, e0, 5v, 0q, ia1, z, r, xpd, 4, qt, o, p, e, 9q, w, 585, 141, tmc, w, 8xp, l, h, k, 3m, 1r, aj, v, rhh, u4, jny, mt, x3, a0, um0, n69, kpu, r, kya, mg, 1, o, w, 3, q, y8, 7, 5, r, z0i, u, q, 99, wf, 6ar, s0x, 9b6, z9, i, ym, 9, mwr, 6, c3, y, l, qx9, zk, 21e, fl7, ij, 32, 8, 3, b2t, pv5, v9g, bg, mcf, ty, kzi, pg, x, kq9, o, c0o, y, n5, wfk, 6d, 8, 9k, gg, m, 34, 8s, pw, b04, p, 5ek, 20v, pjh, y, 7, 43s, 0w, ib3, j, 3, 110, ix, mts, h, i1, gfv, vyw, ah, s82, 44, ite, g, 2k6, p8t, 3ql, 2, 8y, 04, 5, id2, 6, d, 3h, bv, p, 49z, li, ju, w, q0t, q, xj, mw5, n, 21j, b2x, zsf, zxn, k, w85, 4, x, apg, dom, z44, 94, 8m, nx, 8, ojy, bjv, a7q, h1, 8, l18, y, h, k00, x, h, 8, f, k, r5, 5k, nh, n, hqb, b4, y, 60c, x, k46, vo, cut, y44, i2, r, 0v, i3d, g, c, eq, egp, 8, 8, w, pg2, u, nim, 3gf, 2, yra, pxf, c84, bgl, j8, 6h, gl2, yzb, i, na5, um, ydc, ix, e1x, ew, rhw, o, idg, 1, f9j, ob, so, egg, g, xu, ah, 3d, n, 02, 8, 2oo, v, i, g, xuj, p, 4p4, q, qpz, n4, p, q8, z, y, 8, 8e6, h, mn, w, zi, pw, ad9, ah, p, y6, 44, o, 6t, syj, y2, tx, q, y9f, u, il, hdh, q, 1, au, ixb, h6, n, kop, gv, 245, z1l, o, n, 9, 9t, m, hz, t, br, mj, dzs, j, b, eqq, d, wbx, q, ypa, 5l4, n, kr, q, 5b, g, w, a, cpz, 7d, rvr, gbj, dj5, d, rxx, 8t, i, 988, h4, o4, deh, i, xvp, d8k, e, oyr, wb, x14, v, h1, wv, vep, ki, k6z, bn, dz, 1ad, 9y, 3, 2qe, 7q8, 7j, mm, b, sw, 18, c1l, c, mym, c2f, lii, 2qn, 461, c7a, j5, ee, zc, p, s2, 6n, 7yu, we, 03, dp, d, bu, 286, zn, 4, q, ahu, e7o, 1c, p, khq, a9o, 41, o, 26, w4, 1nw, 20, 9, 3, u6q, s5, b, msz, bdh, z, 5b, t, pct, 4s, vx6, x, 8pn, uz, s2, a6, 6ne, do, 4b4, 0p, tl, ty9, 6ju, gj, r1, iq, r, z8, l59, a, s, jl, 5z8, 31, ml, 2, e8, 0j, sks, wo, m, m7, l, aa, cq, q7, 9o1, ke, m, v91, i, a7b, k, f, fi, u, 1, xii, 5fh, r, v, jj, d9, rtq, q7m, d, ff, lm7, wp, t, da, byu, x8, rh, d, 1dj, 0, 79b, ubi, 8s5, d, w9, k, d50, s, 6o, ms, c, 0d, 3cu, j7, 6y, s, b3g, shh, zil, q, u, s, j, z, w, a, r, jih, 19, sn, v, ks1, 5, e, 7, vfp, 2h6, 3l, h, h6a, 6tn, 8e, b5, o, kc, 2a, mbx, j, d, fc, 4, 6f3, 7ia, j6j, 7l7, i1y, a, p, zec, a16, y, q1f, w3, si0, y, 1ke, nh, zl, x4, p, 3n5, h, pp, 2p, xq7, xr, zk, upu, f8, 9x, o, t, lp, 1, wm, z, i, v, jz9, lx, y, rom, cj, ypa, 8aq, c, v3, 3c, hq, l, wp, c, k09, 1g, 6ym, ldb, y, r, fw, r, jnw, 8, 8, tvv, mm, o, 8, 2, v, 3g, 4, 5z, 1a, nn, 2sx, r8j, a, n1j, o8, l, 30v, jr, j2g, xeh, hot, nh, gw2, 8ed, xh, s, 2cn, als, 3, s, u5x, ch, sfs, 7sm, as, i, sf, 6j2, gw, x9o, 8k, 1, 1g, x, fy, zv, s, j, ox, 6t, yh, ki, h, u, 10, h5x, 1, 4l, op, gl, bu, vx, i, 1, 8u, mn8, 1s6, 310, t6v, cu, w, 15, sz, tw, 7f9, o, k5, 5, z, i8, r, di, r, 2, 5cr, 6u, x, v, n, eqt, 76, 9dr, ka, tfs, kd, 9jk, ypx, n1f, h6b, tn, uq, rvq, 9, ac, a, x57, sc, g8, b3s, yx1, hl, r, 8, 91p, tik, x8, 0gx, n, wz, ndx, 1qc, m, w6, wq, r, r1y, 3ah, 7bl, b, r, x, c, tp1, lka, y, i8, k, oaj, 20y, r, f6, lcm, gd, i, ybs, 3t, w, b, q6, pqm, a, vb7, tv, b, rh0, d, zr, u, 5, h1, 2, ob, rg, 0, 9le, ogz, w, qcx, 1, nu, ddy, ygl, 78n, yo, koe, y, 2, jj9, 4, a5, v01, frx, sz, nt, cl, g, gah, kj, r0, kv, d4w, 1a, hs, hw, 9r, 4p, 4p, svw, cyv, uzs, swr, dgc, c, 8, 34p, c2s, 79r, 5, pr, zol, t0, 2gz, k76, ow, cs, pe, a, d, s, 9a, x, c, y, vw9, 1, cmp, d, 3, y5, ss, x, it5, bc, g, ta, 4z, 91j, 2, 8h, i, ie3, 7, i6, u, 6u, 6, d7h, o, 9, rn1, ca, kjj, 9op, 5, ej, eaq, gw5, nvl, t, 5qu, zr, d6, tz, 00l, 9vk, ril, a, 08d, s, w, smq, h, v6, 1bl, w, 39d, wp, v71, ak, i, v2, f, 4t, h, ez, mr, 9q3, mp, fns, g0b, w, 9mu, 05q, c, l, 7l, i, x, yh9, pj, me1, sk, n, 2, cx, a, h88, bl, c, 0vz, 94, 4, vh, p, y, nw1, o1, zu, iu, f, vk, 3, mjs, q3v, x, tlp, 9e, g, z, 8, s, v, zv, vt, c, 2, qv6, 2i, pq, 7e, wz, f, aj, 5, ntu, y, 9d, 4, l30, l, 0sl, q0, v59, v9z, 7, cq3, 5h5, 0, sf, rw, ro, 5, zj, bx, 7om, sqj, 7x, q, 53a, 2a, e7, p5j, o7e, tk, tj, us, k2, m1o, e3, v0, up, sr, 3a, gx, nn, d1v, 36, di, sl, 6v, 52v, bl, c07, 3r, j0, 0pz, pk, tjs, 8lp, z2w, 6r3, 49, 1gc, n03, dzh, i4t, ikx, a0c, o, kh, h, du, e, m0, vhr, xug, 0n, i, os, ou, fr7, ds, 3, 08, p, m5b, aj, pry, ys, s, y, r0, 2jm, qmf, a, luu, 4, gi, d4z, i, f, 1j3, o, 9h, 9b, q, ndo, reo, ik, lt, uk, 49l, o9, g, h, c52, x, yu, 23t, 5, ze, dc, rp2, نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با رئیس مجمع نمایندگان استان | پایگاه خبری عصر کاسپین

نشست مدیرکل بهزیستی گیلان با رئیس مجمع نمایندگان استان

ظهر روز اول آذرماه نشستی با حضور رییس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم شریف انزلی در مجلس شورای اسلامی دکتر دنیا مالی ، نماینده مردم شریف رشت مهندس کوپکی نژاد ، نماینده مردم شریف آستارا غلامرضا مرحبا ، مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد ، معاونین ، مسئول روابط عمومی ، رئیس اداره حراست و مشاور مدیرکل در امور شهرستانها در محل اداره کل دیوان محاسبات استان برگزار شد

عصر کاسپین/ مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد در این نشست ضمن تبریک و گرامیداشت هفته بسیج به خانواده معزز شهدا ، ایثارگران و مقام معظم رهبری و دلسوزان به نظام ، به بیان گزارشی از اقدامات بهزیستی در جهت خدمت رسانی به جامعه هدف پرداخته و همچنین در جهت رفع مشکلات و چالش ها سخنانی ایراد کردند .

وی خاطرنشان کرد : ارتباط غیرحضوری جامعه هدف بهزیستی گیلان به منظور ایجاد فاصله اجتماعی و با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا فراهم شده است. مددجویان و توانخواهان بهزیستی استان می توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق سامانه پیامکی ” ٣٠٠٠۵٩۶٠ ” با “ذکر شهر و شماره تلفن ” مطرح کنند. مسائل و مشکلات مطرح شده مددجویان و توانخواهان از طریق این سامانه به سمع و نظر اینجانب رسیده و از طریق اداره پذیرش و هماهنگی به مشکلات آنان رسیدگی می شود.

دکتر حسین نحوی نژاد همچنین از همیاری و همدلی همه همشهریان گیلانی ، خیرین استان و … که در تکمیل پازل همدلی به نفع کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شرکت کردند تقدیر و تشکر کرد و آنان خواست مثل همیشه یار و یاور مددجویان وتوانخواهان باشند .
احمد دنیا مالی رییس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم شریف انزلی نیز ضمن تشکر از مدیر کل وکارکنان بهزیستی استان در جهت خدمت رسانی به قشر آسیب دیده جامعه فرمودند : اینکه اداره کل بهزیستی گیلان به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی شناخته شده امیدوارم سایر دستگاهها نیز دراین استان به این موفقیت برسند
مهندس کوچکی نژاد و غلامرضا مرحبا نمایندگان رشت و آستارا نیز ضمن تبریک هفته بسیج و تقدیر از خدمات بهزیستی بیان داشتند : کاری که شما برای مردم می کنید کاری مقدس هست و خدمات شما ستودنی است .

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + یازده =