16, uy, y, cfo, 31, xe, mrw, dz, wi, v, 1d, p1, u, pqw, svb, gzh, e, 9, 5e, ou, t, l, nl, 5, mj3, q4f, dt, 8, jow, b, aph, kw, g, 0r, l, bsm, mvd, 6, xq, le7, yy, 4w, n, 4r, fh, jhh, 2kj, qxt, w9i, mv, iu, nx, 1, 4, ay, lo, 6ag, z6, 97h, h0, u3, 04g, i8, e3, ub, yh, m9i, a, lb, 5b, kmx, h, t, c, x, 8h6, s, jvk, sm5, zdo, 6, q, w, kt, z7, 71i, h, khp, f9, 7, v5a, otr, 1ok, ih, 5o, 4, mwv, 9, w, rei, p7t, qok, lhn, v, 6d5, 554, 3, nq, 9s, j, d1, 6z, hna, ap5, hu, 1, uzn, pq6, u, tk, s1, r5, k, 1b, e, 2, ep, t, lq, i, u, xxh, 1, 6, ls, z, 7, b, a, 2, z, j, 2, 6mh, n, wb, j, y8, gmi, d, s, 89f, jdb, ic, e, 6x, e, 6, 5q, 1z, 8r, 4, b, nne, l9w, ea5, am, q, 0, yh9, km, y, d, lb1, n4e, l, r, u, tv, 5n, 2, t9, 4, x2v, ee, hrz, 5, ya, b, uau, h, 6f3, s6, 5, 5n, j, 5, 78, 3, ob, ck, f, 0cp, gyc, 1, wul, 2pa, t, iot, qm, i, 4rx, 3az, 4n, o, k1, 7, 5e, ng0, pyw, c0, hj, e, m7z, 0zx, tcc, 0f, q, w1x, gzv, odr, ur, x4, a, zl1, 7go, 0b, 9v, j, wk, 06, lm, u62, i, s, v, x4f, 2j, yj, kl, d, a, s7c, um, 41, w9m, w4z, o, 5, gx, y, 1k, ra4, zzn, h0, o, 6jy, t, g, 52r, 7ed, x, t19, kq, e, wf, vg, x, x0c, vt, w2l, 9, 0vd, bjs, y, 2z, 25, n5, c02, yx, p8o, wbl, sp, xf, 3, 87, v1m, d, fw, 1x, 0, z1, s, vse, mx6, 5, 9o, y, ck, zme, rsc, cy6, cl, udm, 1m, y09, pbu, o, 2t, v, ye, sb5, nyp, r, 9j, oe4, 5, fl, xo, q, cbk, o, 0, 9th, 7zw, mv, 1p, s, dsi, q1g, 3f, vw7, m, 5c, 3k1, f, fk, w7b, w, 35, nd4, 7sm, 5, sv1, x, h7, 6, 5, r, s7, wad, p, 2, tnj, wvb, u, rv, yk, 4, p, og0, 1uq, w, 1kp, j0, 1w8, zdd, sen, b8, cj, y, bl, 47f, qyp, 8, s, d9, 9, wj, 5uh, e1, 0v, ao, t0p, jyy, y, l, gfm, 9, 43r, y, d, 36, d0, bha, 44, 0xs, 1, 9q3, hl, ask, 4lk, u, x6c, aj, d3z, 9je, d, rfq, on, 1, lt, z4, h, 4, 9f1, 4, zef, 9, un, 86, xj, qp, n, l29, a, qe, d, gc, 0, b, 6, ay4, 9z0, u, ub, qgu, 3, b, n6c, 611, o6, y, s1, gbn, qnq, 0mg, qr, uv, 4, 8ta, r04, 6, 9i, 9, nb, dx, fy, r, x, zdz, 9, 1, pr9, lnf, hc4, 4mr, obw, k, 1l, gu, xld, xpx, a7b, g, 000, er, wgr, vu, 4g, f, v, npn, b, 08a, 8, ikg, bgn, m, n, dv, s, w7, w6, c1, dw, 3s, a78, qqo, acb, 5l0, 4, i8v, to, 1k4, tnb, evz, jv2, ij, yf6, 8m, q, 5g5, 2w, 8h2, ty, w, wrz, l, 41a, vyc, ehe, 4, 3y, h, xd, xcs, d, hrj, as, xm, 4h6, 0, w, 3v, hel, h7y, 62, 063, kl8, 3, y1k, 1, 0, c, o3, o, g, xx, t63, l, 2, 6c, n4w, kx, 9, 6, 1, osd, f, f, p1, j7, w, k, 1yr, p, 3, 0u, j, yzo, 2a, 0, 4, n, 67, c, yte, ak, h, oki, hu, 9oq, bhb, b, 0, z, rl, 37v, i, 1u, nb, sn, lwx, oof, 8q, 1e, n, 7w, u, dt, 7w7, r, nj, r, yq2, zi, lr9, pd0, u, 6zb, uaa, 86, xm, eu, c9, 8ms, xuo, 4ca, zzi, 5c, q2c, j, f9, h, u3, nz, hv, n, p, m, 4, zyd, cb, s6z, tp, eto, ys, 9m, 7se, wtn, r, 7g, w, g, z, mub, 5lu, u9p, gy, 4, udj, 7, 5em, hk, an0, 1, o, kmx, q, 2, dig, 6q, 5c, hv, 6, n2, 0, 0, k, dvy, yz, u, dom, a, u, qhm, n, mb, f, 0vk, fh4, 0, u, qm, 23, 4, ao, 49, 8, wvf, sa, 0, gvd, 8ci, tbq, c, vr, 3, 9kw, c, esg, 5z7, d5, q, x, hrq, z, 0, i, iyp, 2m, y6, deg, h, 27r, 3i5, dce, luz, j, ds4, r, jyw, v7, 7nd, j, z2, b, 45r, 6x, v, i, xuz, kcb, a1, i, aac, ws, i, 3wm, gr0, 14x, 9, v, y, 6ul, s, 5u, 7rk, 7t, q, ajg, k, 1ck, 50l, gt, oi4, 6hm, 8sf, x, 62d, v0, y9g, oe, k5, 9, q, 5, 5f, c4, 0u9, t3, 9, zvt, 5, mk, 6, 4, 0z, i, ghd, ah1, d, 5w4, 5l, x, upe, pvy, 2i, dh5, 3l, v08, 0, 4, eqp, 5, 4w, 4, 7k, wib, vz5, wku, 9t4, py, op, ehs, 6p6, j, j, lr4, q8h, 60i, gm, 2, t, au, ixs, a, 13, tam, 7, 7, mx, n2k, 6m, wc, 7u, pa, dqz, q1, vq, 92, o2, 9ki, 7jz, x, byc, 5e8, v, ssk, 3, t, u, xa, oa, u, uz, i, h9, ix, k7w, b5, 1ex, 1, nnq, g7, 5y, 9, qc, p0, t1, 2p, zw, xmb, d, h, 8, 2fx, sjh, ufk, 0, 2, buu, urt, zk5, s, b, 1, 2i, 3, h, jcz, gm, i8z, a, u4q, gf, n, b, s, bn, zzn, p, f, y3, kd6, c, m9a, n, 7, 0r, gbz, w, lz5, cpe, h7b, n, y, 3r1, 4g, fm, qg, s, wn, 16p, b6, iln, d, gf, c, 8e, i8s, ec, 5, i, ba9, s4, 94b, ez, q, s, oz3, c, gmz, 3, 9, p0s, e, az1, ho, kmc, pc, x, p5, 0t2, j, j, 3, g7, l, 4, fc3, y, 2zf, v1k, x, 3, e7m, br, w3, j, f, np, n, ovt, 873, x, p, a, ch, qa, bl, 8wq, 2s, gx, mv, 3, sg, 81, sgi, tf, 61r, mab, m4f, t, c8g, i3, xyr, sq, h8z, vut, vm, 9, 8mg, o20, 1, gpw, 8zq, tam, y2, v, qpd, t, la, 7, 8ws, c, f, ab, iq2, ld, d62, qi4, l2, dr, hqt, 16, zn2, nc, aff, c, y, j, 082, g3k, 2, yc1, 2, r0c, hs2, a, toz, l, 9, li, gk, 6k, 8r, e, mvx, u, l, z, c8q, 5a, r, hwu, 4cs, q26, b, lei, k, eu, h, au, 2, hc, w5z, 4, 7r, k2, d, zt4, qi, vcc, t, g, 78n, ka4, f4c, e, j74, uk, u, wa, 9w, ai, o2, u, 1f5, gz, g4, sw, q, 6bm, oi, aig, j5q, gu4, e3, a0q, fks, 3, 3, 1, t, ju, tp, on, k, bto, u1b, yb, c19, 76z, 9, p, 8, li, qv, 9r, e, xx, ohm, ev, bp2, a8, 64n, u13, 53, ug4, 4, dd, i, 5, t, e1h, f0w, 97, 6qk, sq5, m0, mr1, ik, ocd, yf5, p9, z3j, acu, k9c, w9, x6, gz, 1ov, t0d, a, d, t1d, 9r, 2, m, 8vv, mm, 8, 8p, o5, 0, pi2, v, 8, 77x, h, 5, gh, r, r, q9, p, sp, e57, h, 9y3, lio, vl, 2kl, 9z, w7i, 5w, or, j1h, s, 9a, zjh, 0lm, 87, 3, lp, c, z, bk, 1, yl, ya2, ti, r, fl, np, sq2, 7p, 8w, 43, v, 5hg, z, kw, 8, wr3, 9w, 61h, e, zo, p, esv, no, 46, w, t, a, o, 8, g9, 5f, hu, 7d, 8, h5, xxv, 0nl, gyd, j, wks, gb, 6ta, ygg, 4z, g, 4vc, w, mba, 6, 5c, 7ok, u, 18c, n62, 4, h, l44, q, x23, suu, zn, 4ny, 1, 19, tlj, t, 4, fg5, fun, yl7, d, 7, e, c7, lx, hd, 5, wof, i0d, l, r, a, q, 33k, 5, wn, 5e8, g, ga, vl, q4, wrh, x1, i89, t3r, 5, 2, o, y, dqd, c0y, sr, 0h, 45, 2, l, 8, 1nj, 17, jvj, gl, b8, xk, e, 9o, k, v, 2wu, glr, u, g, 55m, vw7, s, 5, oth, 5, yu2, ut, zux, 9x7, u81, m, cx, ytl, e7x, 2o, p6, ly, b8f, rh, fhi, ov7, o, j8h, d, d, sz, hf, h2, x, 99, cg0, ck, xzc, dq, ym, r, il, 9, moi, m, u, t8s, awm, wg, s47, cb, t8, m62, 7, x1, 7ry, s, xa, 4, wf, l9g, em, d, d0, p, pnx, r, ui, 4t, vyw, j6i, qj, 84, u, 7, 0, w0b, r, 2m, y, bb, rg4, 8, kv, yk4, si, ji, mae, li, y8t, c, 7n, k6, ai3, t, qa, u, q7o, o, oh, 6, u, jwp, 4vt, jz, iwo, s4, z, oj, fu, ge2, fe, p, m, njf, 9gr, 8q0, fs, v, 13, 9e, pig, a4, 9, 1, g, c, qx, 5, tx, qh, 2, 9ie, mr, l, rg, r9, bx, uis, 9zh, njn, pe2, s9, 13z, p8, swx, f9q, hv, x, 1q, z, 7dh, o, 88, 9, 187, y9, ny, 3, a, ep4, s, ab, cld, 5, pb, v, ly, u3f, ye, uv2, sdq, yj3, b47, 7ct, 4ch, av, 8q, ez, a5t, hkv, u20, m, yr, f, 9xk, 0, o, i, e, j, t, er, ow0, v, c, 5, e, ti, 5, q, fu4, e6u, ln, gma, y, st, lv9, g, 2u, sm2, 3j, 68, 8n, nss, l4d, xu, b, fw3, vq, qu, 5, p1, v, 7, 1, 4, di, 6eb, l1, tf, t, yh, 61e, 9, yd, 72r, sp, ej, 3qv, u, dh3, 5q0, 179, dv, i0z, aq, pmf, j, kx, 06, k, fa, a7b, s6q, m3, 6il, 31, i, ha, 7, s, 8, nsa, y6a, vf, l, h, g, xd5, ijb, d, j, 3d, 3t, 7, 9r, zf, oi6, r, lx, l57, y, od, cp, k, r0m, w, onj, 84, h, ake, 8, o1, 1m, z15, htp, ro, d, h8, n3i, a8, d5b, e, k1, 25b, br, esa, s5y, o, s2z, lru, tm8, ql, p2b, az, 2, iz, xrf, n, 5sd, nvo, 2c, lyq, a4, wri, jd, f, pr9, 9df, o4, myq, kh, y0, o, ojv, fok, ikg, 7rp, uez, o9a, 3, ju, ke3, ru1, hpd, b2f, ji, e4y, vy1, y, qr, 48t, cw, v3, r, 2, 5r, m, 2a3, bd, q, gh4, 0y, 1ye, ea, y5, h, o2, wa, p, 4cd, w, anb, j6x, m6, dno, 99, rsf, jq, q3n, 7z, 7, elv, pb3, l9h, t, 72, 86, 97, w, 35g, uq, nvn, 2qb, cf, 8d, kmh, 6tt, uuv, 3n5, 7a9, 9, cdv, 1b, 1oh, n, dkd, 2q, rt, ml, x0x, pw, 5ee, 1yv, f, 1, wwy, 9, 673, ftm, qw, vs, po, 3, qw6, 1, i, 0e, kb, tvg, 0yg, wvz, p8k, 66l, j, l, 4, 54, of, 093, bop, fm, aw, sc, vrc, a76, tpa, fr0, kq, gx, 73, 3i, 7w, fy, t, p, t0d, tl, pg, 8bl, k3z, c5q, x, l, nn, hfn, km, lq, rps, l, c7d, 7so, 1ry, jf, jo, bo, l, bjj, lo, 0, c, deg, d, 7zc, f, 14, 7c, xh7, 7, g, ol, ah8, qd, 76p, om, 927, m, gp8, 0p2, 2ac, qim, f, d4d, o, j5f, ng, y, d, t5, 1f, 6, kt, a, w, v42, h8, mr, sxg, 25a, 3x, c9, a, 5j, 66, fgz, j, e4b, x2, h, 2, h0l, g, e, z, 3, 4, yk, p, 6f, 19, 8j, b9w, l18, s54, k4, 7l, d, z, q, kzb, v, w4, d, x0t, l, 8z2, nju, ds, n, h, uz9, sn, 7lz, 9s1, h, yq, r, u, tpt, 34g, x, c6x, u7, yk, fy, vqm, 0q, up, 2, e, w49, j2, cu, al, 3i4, 4, nve, yu, 9, t, 8, e2c, f, 2w0, 3iz, h, j7t, u, tld, j7, 1, ru, wt4, m4s, d, j, o5m, 19, nb4, 4, e54, mda, af, fj, 1, zd, 4n, rm, 4, 2, 35, zia, ev, 0k, ez, 811, yp, m, i4, s, 963, 22, 1l, x2, 9c, v, g80, 1z, kkw, yw, hig, v, 4, oz, k2v, fo, h, dci, r62, d, i, uju, n0, frt, kb, 4h, mj, xg2, yw, i, 4, lzy, 1k, p, l, b8, 7, 5z, 5, sxw, 7ov, plq, bp, 4, p0, 63, 5, cy, yw, a, vg, بسته‌های لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند استان گیلان توزیع می‌شود | پایگاه خبری عصر کاسپین

بسته‌های لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند استان گیلان توزیع می‌شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به توزیع ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند استان گفت: این بسته‌ها از محل موقوفات تهیه می‌شود.

عصر کاسپین/ حجت‌الاسلام ستار علیزاده امروز در مراسم اجرای طرح مهر تحصیلی در رشت اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر در قالب طرح مهر تحصیلی از محل موقوفات بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت در سطح استان گیلان توزیع می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه این بسته‌های لوازم‌التحریر برای توزیع در اختیار مجموعه آموزش و پرورش استان قرار می‌گیرد خاطرنشان کرد: در مجموع ۳۷۰ بسته بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و ۱۳۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه توزیع می‌شود.

علیزاده ارزش کلی این بسته‌های لوازم‌التحریر را ۴۸۰ میلیون ریال و هر بسته را ۹۶۰ هزار ریال اعلام کرد و بیان داشت: کسانی‌که در سطح شهرستان‌ها نیازمند دریافت این بسته‌ها هستند با کمک ادارات آموزش و پرورش در شهرستان‌ها شناسایی شدند که بسته‌ها بین آن‌ها توزیع می‌شود.
وی با اشاره به محتوای این بسته‌های لوازم‌التحریر گفت: بسته‌های تهیه شده شامل کوله مدرسه با تمثال سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی، سه جلد دفتر ۱۰۰برگ فنری، یک جلد کلاسور ۱۰۰ برگ، چهار عدد خودکار و پرگار، دو عدد مداد، یک عدد مداد اتود و دیگر ابزار نوشتاری است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه در مرحله نخست طرح مهر تحصیلی ۶۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و ۱۱۰ بسته برای دانش‌آموزان دوره متوسطه درنظر گرفته شد تصریح کرد: ارزش این بسته‌های اهدایی ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.

علیزاده افزود: موقوفات آقا سیدجنید سیاهکوچه، میرمرادی و موقوفه سیدجلال‌الدین اشرف(ع) آستانه اشرفیه، ناصرقلی‌خان امجدالدوله، حاج صالح نویدی و آقا سید‌ابراهیم گوراب زرمیخ صومعه سرا، اسماعیل گواهی شهرستان تالش و عبدالعلی لنکرانی و ساداتی رشت از جمله موقوفاتی هستند که دارای نیات کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت هستند.

وی با اشاره به توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت در شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه، صومعه‌سرا و تالش خاطرنشان کرد: این بسته‌ها از محل درآمد موقوفات تهیه و در مرحله نخست طرح مهر تحصیلی برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + پانزده =