مرور رده

یادداشت

پایان کجاست؟

یادداشت /نوشین میربلوک شاید آنجاکه ازدرک کردن جاماندیم وروزگاری که طی میکنیم فراموش کنیم مردم را فراموش کنیم مردمی که درعین…